Thursday, February 15, 2018

သုတၱန္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း

လြန္ခဲ့သည့္ ၃-ႏွစ္ခန္႔က စကၤာပူႏိုင္ငံ သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ လူငယ္တရားစခန္းပြဲ တခု၏ Sutta Study အစီအစဥ္အတြက္ သုတၱန္ ၅-ပုဒ္ကို ေ႐ြးထုတ္ ေပးခဲ့ဖူးသည္။ သုတၱန္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾက ေဆြးေႏြးၾကရန္ ျဖစ္သည္။ Sutta Study ဟု အမည္ေပးထားေသာ္လည္း “သုတၱန္ ေလ့လာခ်က္” သေဘာမ်ိဳးထက္ သုတၱန္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပး႐ံုမွ်ေလာက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ လူတဦးႏွင့္ တဦး မိတ္ဆက္ေပးၿပီးေနာက္ တရင္းတႏွီး မိတ္ေဆြ ျဖစ္သြားၾကသည္လည္း ရွိသည္။ ရင္းႏွီးမသြားဘဲ ေတြ႔ဖူး သိဖူး႐ံုမွ်ေလာက္သာ ဆက္ျဖစ္ေနၾကသည္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

လူငယ္အမ်ားစုသည္ ျမန္မာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာစာကို ဖတ္ႏိုင္သူက နည္း၍ အဂၤလိပ္စာကို ပို၍ အကၽြမ္းဝင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုတၱန္မ်ားကို အေမရိကန္ ရဟန္းေတာ္ Bhikkhu Bodhi ႏွင့္ Ṭhānissaro Bhikkhu တို႔၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မ်ားကို အဓိက မွီျငမ္း၍ သုတၱန္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေ႐ြးထုတ္ခဲ့သည့္ သုတၱန္ ၅-ပုဒ္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။

1. Danger of Lying and Importance of Constant Reflection on Actions (MN61: Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta)
2. Three Wrong Views Regarding Karma (AN3.62 Titthāyatana Sutta)
3. Present Welfare and Future Welfare (AN8.54 Dīghajāṇu Sutta)
4. Protecting Onself and Protecting Others (SN47.19 Sedaka Sutta)
5. Dealing with Destructive Thoughts (MN20 Vitakkasaṇṭhāna Sutta)

၇-ႏွစ္သားအ႐ြယ္ သားေတာ္ ရာဟုလာကို ေဟာၾကားခဲ့သည့္ အမၺလ႒ိကရာဟုေလာဝါဒသုတ္သည္ ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္မည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုတၱန္၏ ပထမပိုင္းတြင္ အေပ်ာ္သေဘာျဖင့္ ျဖစ္ေစ လိမ္ညာ မေျပာရန္ႏွင့္ ဆံုးမထားသည္။ သုတၱန္၏ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ၃-ပါးတို႔ျဖင့္ အမႈတို႔ကို မျပဳမီ၊ ျပဳဆဲ၊ ျပဳၿပီး ကာလသံုးပါးလံုးတြင္ မိမိႏွင့္ သူတပါးတို႔ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသေလာဟု သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရန္ ေဟာၾကားထားသည္။ အကယ္၍ မိမိ (သို႔မဟုတ္) သူတပါးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည့္ မေကာင္းမႈမွန္း သိပါက၊ မျပဳလုပ္ရေသးလွ်င္ မျပဳဘဲေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပဳလုပ္ဆဲ အမႈျဖစ္ပါက ဆက္လက္ မျပဳဘဲ ရပ္တန္းက ရပ္ရမည္။ ျပဳၿပီးေသာအမႈ ျဖစ္ပါက မိမိ၏ အျပစ္ကို ဝန္ခံ၍ ေနာင္တြင္ မျပဳမိေစရန္ ေစာင့္ထိန္းရမည္ဟု ေဟာၾကားထားသည္။ အေသာကမင္းႀကီး၏ ေက်ာက္စာမ်ားအနက္ ေက်ာက္စာတခုတြင္ ဗုဒၶသာသနာ အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္တန္႔ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လူႏွင့္ ရဟန္းတို႔ လုိက္နာက်င့္သံုးသင့္သည့္ သုတၱန္မ်ား စာရင္းကို ကမၸည္း ေရးထိုးထားရာ အမၺလ႒ိက-ရာဟုေလာဝါဒသုတ္လည္း ပါဝင္သည္။ ဗုဒၶအဆံုးအမမ်ားတြင္ ဤသုတ္၏ အေရးပါမႈကို မွန္းဆ ၾကည့္ႏိုင္သည္။

ဗုဒၶအဆံုးအမအရ ကံသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပါဝင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (intentional actions) ျဖစ္သည္။ (သိလွ်က္ျဖစ္ေစ၊ မသိဘဲႏွင့္ျဖစ္ေစ) ရည္႐ြယ္ခ်က္ပါဝင္သည့္ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ ၃-ပါး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ကံတရားသည္ ပစၥဳပၸန္႐ႈေထာင့္အရ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္၊ အနာဂတ္႐ႈေထာင့္အရ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား (consequences) တနည္း ကံ၏ အက်ိဳးတရားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ အမၺလ႒ိကရာဟုေလာဝါဒသုတ္သည္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္၍ ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းကံေကာင္းေစရန္ ဆံုးမၾသဝါဒေပးသည့္ သုတ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ မိမိတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ အနာဂတ္သည္ ပစၥဳပၸန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ဆိုးေမြ ေကာင္းေမြကို လက္ခံရသည္။ ထို႔အတူပင္ ပစၥဳပၸန္သည္ အတိတ္က လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ဆိုးေမြေကာင္းေမြကို လက္ခံရသည္။ “ကမၼ” သည္ မိမိတို႔၏ ေကာင္းဆိုး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္၍ “သက” သည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ျပဳေသာ အမႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ကုိ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္သည္၊ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မိမိတို႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟူေသာ အျမင္ကိုပင္ ကမၼႆကတ အျမင္ဟု ဆိုရသည္။ ေလာကတြင္ ကမၼႆကတအျမင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ အျမင္မွားမ်ား ရွိသည္။ ကမၼႆကတအျမင္ႏွင့္ ထိုအျမင္မွားတို႔၏ ျခားနားခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မွသာလွ်င္ မွန္ကန္သည့္ ကမၼႆကတအျမင္ ရႏိုင္သည္။ Sutta Study အစီအစဥ္အတြက္ ဒုတိယေျမာက္ သုတ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ တိတၳာယတနသုတ္သည္ ကံတရားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္မွား သံုးမ်ိဳးကို Responsibility ႐ႈေထာင့္မွ ျငင္းပယ္ထားသည့္ သုတ္ျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္တြင္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရသမွ်သည္ (၁) အတိတ္ကျပဳခဲ့ေသာ ကံမ်ားေၾကာင့္ (ပုေဗၺကတေဟတု) ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ယူဆသည္။ (၂) ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းေသာေၾကာင့္ (ဣႆရနိမၼာနေဟတု) ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္သည္။ (၃) အေၾကာင္းမရွိဘဲ သူသေဘာအေလွ်ာက္ (အေဟတုက) ျဖစ္ရသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။ ပထမအျမင္အရ ဆိုလွ်င္ လူသတ္သမား တေယာက္သည္ မိမိ၏ အတိတ္ကံေၾကာင့္ လူသတ္သမား ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဒုတိယအျမင္အရ ဆိုလွ်င္ လူသတ္သမားအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းခဲ့၍ (သို႔မဟုတ္) ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္အတိုင္း လူသတ္သမား ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ တတိယအျမင္အရ ဆိုလွ်င္ အေၾကာင္းရင္း မရွိဘဲ လူသတ္သမား ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္မည္။ ဤအျမင္သံုးမ်ိဳးကို လက္ခံယံုၾကည္ထားပါက မိမိတို႔၏ ညစ္ေထးသည့္ စိတ္ထား၊ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူတို႔ကို ျပဳျပင္ရန္ “လုပ္သင့္သည္ကို လုပ္ရန္၊ မလုပ္သင့္ကို မလုပ္ရန္အတြက္ ဆႏၵႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတို႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေတာ့။ မည္သည္ကို လုပ္သင့္၍၊ မည္သည္ကို မလုပ္သင့္ဟုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ခိုင္ခုိင္မာမာ သိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္။ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ကို သတိျဖင့္ ေစာင့္စည္း ထိန္းသိမ္းေနမည္လည္း မဟုတ္ေတာ့။” ထို႔ေၾကာင့္ ထုိအျမင္ ၃-မ်ိဳးတုိ႔ကို (တာဝန္ယူစိတ္ ကင္းသည့္ အျမင္မ်ားအျဖစ္) တိတၳာယတနသုတ္တြင္ ျငင္းပယ္ထားသည္။

ဤေနရာတြင္ အရာရာသည္ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္ဟူသည့္ ပထမအျမင္သည္ ဗုဒၶ၏ ကမၼႆကတဝါဒႏွင့္ မတူေၾကာင္း သတိျပဳရန္လိုသည္။ ကံတရားတိုင္း၏ အက်ိဳးဆက္သည္ မိမိတြင္ တာဝန္ရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ျဖစ္ေပၚ ခံစားေနရသမွ်သည္ ကံတရားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရသည္ မဟုတ္။ ကံတရားသည္ အေၾကာင္းတရားမ်ားအနက္မွ တခုေသာ အေၾကာင္းသာ ျဖစ္သည္။ တိတၳာယတနသုတ္ ပထမပိုင္းတြင္ မွားယြင္းသည့္ အျမင္ ၃-မ်ိဳးကို ျငင္းပယ္ထားၿပီးေနာက္၊ ဒုတိယပိုင္းတြင္ မွန္ကန္သည့္ အျမင္ကို ျပရန္အတြက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာကို ေဟာၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္နက္လြန္းသြားမည္ စိုး၍ Sutta Study ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္တြင္ မထည့္ဘဲ ခ်န္လွပ္ခဲ့ရပါသည္။

တတိယေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ဒီဃဇာဏုသုတ္သည္ မ်က္ေမွာက္ႏွင့္ တမလြန္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ညႊန္ျပထားသည္။ မ်က္ေမွာက္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ (၁) ကုသိုလ္၊ ပညာ၊ ဥစၥာရွာေဖြရာတြင္ ထႂကြႏိုးၾကားမႈ ရွိျခင္း (ဥ႒ာနသမၸဒါ) (၂) ရရွိထားသည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရွိျခင္း (အာရကၡသမၸဒါ) (၃) အတုယူထိုက္သည့္ သဒၶါ, သီလ, စာဂ, ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ မိတ္ေဆြေကာင္း ရွိျခင္း (ကလ်ာဏမိတၱတာ) (၄) ဝင္ေငြထြက္ေငြကို မွ်တစြာ သံုးစြဲအသက္ေမြးျခင္း (သမဇီဝိတတာ) ဟူသည့္ သမၸဒါတရားေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေစရသည္။ တမလြန္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရေစရန္အတြက္ (၁) သဒၶါ (၂) သီလ (၃) စာဂ (၄) ပညာဟူသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ေလးပါးကို ျပည့္စံုေစရသည္။ ဤေနရာတြင္ အထက္က ျပခဲ့သည့္ ကလ်ာဏမိတၱတာသည္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရား ေလးပါးအရာတြင္ အားက်အတုယူေလာက္သည့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ပညာသမၸဒါတြင္ ပညာသည္ သာမန္ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ိဳး၊ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈမ်ိဳးမွ်ကိုသာ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းသေဘာကို ထိုးထြင္းသိျမင္သည့္ ဝိပႆနာပညာမ်ိဳးကို ဆိုလိုေၾကာင္းေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ဘဝ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဘဝေနထိုင္နည္းမွသည္ ေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရရွိေစရန္ ဝိပႆနာတရားပြားမ်ား အားထုတ္ရန္ လမ္းညႊန္သည့္ သုတၱန္ျဖစ္သျဖင့္ လူငယ္တရားစခန္းအတြက္ သင့္ေတာ္မည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ဒီဃဇာဏုသုတ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီဃဇာဏုသုတ္သည္ ေလာကီႏွင့္ ေလာကုတၱရာကို မ်က္ေမွာက္ႏွင့္ တမလြန္ (ဒိ႒ဓမၼိက-သမၸရာယိက) ဟူသည့္ အခ်ိန္ကာလ႐ႈေထာင့္ (temporal aspect) မွ ႐ႈျမင္သည့္ သုတ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ စတုတၳေျမာက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ေသဒကသုတ္သည္ ေလာကီႏွင့္ ေလာကုတၱရာကို မိမိႏွင့္ သူတပါးဟူသည့္ အတြင္း-အျပင္႐ႈေထာင့္ (spatial aspect) မွ ႐ႈျမင္သည့္ သုတ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေသဒကသုတ္သည္ ဝါးတိုင္ထိပ္ဖ်ားတြင္ ဂၽြမ္းကစား၍ ကျပေဖ်ာ္ေျဖရသည့္ ဆရာတပည့္ႏွစ္ဦးကို ပံုေဆာင္ကာ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ တဦးကို တဦး လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ကျပၾကရန္ ဆရာက ဆိုသည္။ ထိုအခါ တပည့္က မိမိကိုယ္ မိမိလံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္၍ ကျပၾကရန္ ဆိုသည္။ ဤအဆိုႏွစ္ရပ္တြင္ ဗုဒၶက တပည့္ျဖစ္သူ၏ အဆိုကို ပို၍ သေဘာက်သည္။ ဗုဒၶဝါဒအရ သူတစ္ပါးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို လံုၿခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ေလးထားသည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ သူတပါးကို ေစာင့္ေရွာက္ရာလည္း ေရာက္သည္။ သူတပါးကို ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္လည္း မိမိကိုယ္ မိမိ လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္သည့္ နည္းမ်ိဳးျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရသည္။ သူတပါးကို သည္းခံျခင္း၊ မညႇင္းဆဲျခင္း၊ ေမတၱာထားျခင္း၊ အစဥ္သနားျခင္းတို႔ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာလည္း ေရာက္သည္၊ သတိပ႒ာန္တရား ေလးပါးကို ပြားမ်ားျဖင့္ မိမိကို မိမိ ေစာင့္ေရွာက္သူသည္ သူတပါးကို ေစာင့္ေရွာက္ရာလည္း ေရာက္သည္ဟု ေဟာၾကားထားသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေလာကီသေဘာအရ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးကို အေျခခံရသည္။ ေလာကုတၱရာသေဘာအရ မိမိ၏ အားကိုးအားထားအျဖစ္ သတိပ႒ာန္တရားေလးပါးကို ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္းကို အေျခခံရသည္။

တရားအားထုတ္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ လမ္းေခ်ာ္သြားေစႏိုင္သည့္ အဖ်က္စိတ္မ်ား (destructive thoughts) ဝင္လာတတ္သည္။ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွ ေသြဖီသြားေစႏိုင္သည့္ အေတြးမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဝိတကၠသဏၭာနသုတ္က လမ္းညႊန္ေပးသည္။ (၁) အဖ်က္အေတြးမ်ား ေပၚလာပါက အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အာ႐ံုမ်ားကို ေျပာင္း၍ ႏွလံုးသြင္းရသည္ (၂) အဖ်က္အေတြးမ်ား၏ အျပစ္ကို စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္လာေအာင္ ဆင္ျခင္ရသည္။ (၃) အဖ်က္အေတြးမ်ားကို ႏွလံုးမသြင္းဘဲ ေနရသည္။ (၄) မရပါက ထိုအဖ်က္အေတြးတို႔ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ဆင္ျခင္၍ ထိုအေတြးမ်ား တျဖည္းျဖည္း ၿငိမ္ဝပ္သြားေစရန္ အားထုတ္ရသည္။ (၅) မည္သို႔မွ် မရခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ အံကို ႀကိတ္ကာ မိမိ၏ စိတ္အင္အား (will-power) ကို အသံုးခ်၍ အေတြးဆိုးမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရသည္ဟု နည္းလမ္း ၅-သြယ္ကို ဥပမာမ်ားျဖင့္ ဝိတကၠသဏၭာနသုတ္တြင္ ရွင္းလင္းထားသည္။ ဘဝေအာင္ျမင္မႈအတြက္ IQ ထက္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္မႈ (Grit) က ပို၍ အေရးပါေၾကာင္းကို သုေတသနျပဳရင္း ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည့္ စိတ္ပညာရွင္ Angela Duckworth ၏ “Self-Control in School-Age Children” စာတမ္းတြင္ လမ္းညႊန္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေတာ္ေလး နီးစပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မိမိကို မိမိ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားထက္ ပို၍ အဖိုးထိုက္တန္သျဖင့္၊ ဝိတကၠသဏၭာနသုတ္ကို လူငယ္တို႔ ဖတ္ေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

တရားစခန္းဝင္သည့္ လူငယ္မ်ား သုတၱန္တို႔ႏွင့္ တရင္းတႏွီး မိတ္ေဆြျဖစ္ကာ ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈျဖစ္ၾကသလားေတာ့ မသိပါ။ ေတြ႔ဖူး သိဖူး႐ံုမွ် ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း အက်ိဳးေတာ့ မနည္းတန္ရာဟု ယူဆမိပါသည္။

Sunday, February 4, 2018

Note on Active Reading & Active Learning

တကၠသိုလ္မွ စာေပသင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ (အေမရိကန္ စာေရးဆရာ Mark Twain ေျပာဖူးသည့္) စကားတခု ရွိသည္။ “လက္ခ်ာဆိုသည္မွာ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ဦးေႏွာက္တို႔ကို မသံုးလိုက္ရဘဲ ဆရာ၏ စာအုပ္ထဲမွ မွတ္စုမ်ားက ေက်ာင္းသား၏ မွတ္စု စာအုပ္ထဲသို႔ ေရာက္သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္တခုျဖစ္သည္” ဟူ၏။ ဤစကားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေမာ္တီမာ အက္ဒလာ (Mortimer Adler) က “How to Read a Book: The Art of Getting a Liberal Education” စာအုပ္တြင္ ဦးေႏွာက္မသံုးဘဲ လက္ခ်ာလိုက္ျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္မသံုးဘဲ စာဖတ္ျခင္းတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားသည္။ စာဖတ္ရာ၊ လက္ခ်ာလိုက္ရာတြင္ ဗဟုသုတ အခ်က္အလက္တို႔ ရ႐ံုသာမက နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းရန္ အတြက္ဆိုလွ်င္ စိတ္ကို အလုပ္ မေပးဘဲ လက္ခ်ာလိုက္၍ မရ၊ စာဖတ္၍ မရ။

စိတ္ကို အလုပ္ေပးသည့္ စာဖတ္နည္းကို ရွင္းျပရန္ အက္ဒလာက သူ႔စာသင္ခန္းမွ အေတြ႔အႀကံဳကို ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်သည္။ အက္ဒလာ၏ စာသင္ခန္းအတြင္းမွ ေက်ာင္းသားတုိ႔အား ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းသြားသည္မ်ားမွာ စာအုပ္တအုပ္၊ ဘာသာရပ္တခု၊ အေၾကာင္းအရာ တမ်ိဳးတည္းအတြက္သာ အသံုးတဲ့သည္ မဟုတ္။ အေတာ္ေလး ေယဘုယ်က်သည့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ဖတ္ရင္း အဂၤုတၱရနိကာယ္မွ စာတေၾကာင္းက အေတြးထဲသို႔ ဝင္လာသည္။

ေသာ တႆ ဗဟုကႆ သုတႆ အတၳမညာယ ဓမၼမညာယ ဓမၼာႏုဓမၼပၸဋိပေႏၷာ ေဟာတိ။ (အံ.၄.၆၊ အပၸႆုတသုတ္)
ထို အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားသူသည္ အနက္ကို သိ၍ တရားကို သိ၍ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အက်င့္ကို က်င့္သူျဖစ္၏။

ပိဋကတ္ပါဠိေတာ္လာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာတရားကို ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထူး ေျပာေနရန္ မလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ ယင္းဠိဝါက်၏ အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အက္ဒလာ၏ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္စပ္ကာ ေလာကီ႐ႈေထာင့္မွေန၍ စာဖတ္နည္း၊ စာေပေလ့လာသင္ယူနည္း လမ္းညႊန္အျဖစ္ တင္ျပလိုပါသည္။

တရားနာယူရာ၊ သင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္တို႔ကို နားေထာင္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္ တအုပ္အုပ္ကို ဖတ္႐ႈရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဓမၼကထိက ဆရာေျပာသြားသည့္ သို႔မဟုတ္ စာေရးသူ ေရးသားတင္ျပသည့္ အခ်က္အလက္အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ဗဟုသုတအသိအေနျဖင့္ ဦးစြာ ရရွိသည္။ သမိုင္းစာအုပ္ ျဖစ္လွ်င္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သကၠရာဇ္ေန႔စြဲမ်ားကို သိရမည္ ျဖစ္သည္။ ဝတၳဳတအုပ္ ျဖစ္လွ်င္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ား၊ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္မ်ား၊ ေခတ္ေနာက္ခံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဇာတ္ေကာင္တို႔ ေျပာဆိုသြားသည့္ စကားမ်ားကို သိရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ စာတြင္ ေရးထားသည့္အတိုင္း သိျခင္း ျဖစ္၍ သဒၵါအနက္ (သဒၵတၳ) ကို သိျခင္းဟု ေခၚႏိုင္သည္။

ထို႔ေနာက္ သဒၵါအနက္၌သာ ရပ္မေနဘဲ နာၾကား မွတ္သားရသည့္ စကား၊ ဖတ္႐ႈေလ့လာရသည့္ စာ၏ အနက္ကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ရသည္ (သုတာႏုသာေရန အတၳဴပပရိကၡာယ)။ စာေရးသူက ဘာေၾကာင့္ ဤသို႔ ေရးရသည္၊ ဘာကို ဆိုလိုသည္ကို နားလည္ေအာင္ အားထုတ္ရသည္။ စာမွ တဆင့္ စာေရးသူ၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ ေစတနာကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ရသည္။ စာေရးသူႏွင့္ စာဖတ္သူတို႔၏ အၾကားတြင္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ရာ စကားလံုးမ်ားသည္ ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တခါတရံတြင္ ထိုစကားလံုးမ်ားကပင္ စာေရးသူႏွင့္ စာဖတ္သူကို တားဆီးထားသည့္ အဟန္႔အတားမ်ားလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္ကို အလုပ္ေပး၍ အားထုတ္မွသာ ထိုအတားအဆီးကို ေက်ာ္လႊားၿပီး စာ၏ ဆိုလိုရင္း အာေဘာ္ကို မိႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ စာေရးသူ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ စာ၏ ဆိုလိုရင္း အာေဘာ္ကို ထုတ္ႏိုင္သည္ကို အဓိပၸါယ္အနက္ (အဓိပၸါယတၳ) ကို သိျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အထက္တြင္ ထုတ္ျပခဲ့ေသာ အဂၤုတၱရနိကာယ္မွ ပါဠိဝါက်တြင္ “အနက္ကို သိျခင္း (အတၳမညာ)” ဟု သံုးႏႈန္းထားသည္။

အနက္သေဘာကို သိျမင္ၿပီးေနာက္ ယင္းထက္ ပို၍ အေျခခံက်သည့္ အေၾကာင္းရင္း ဓမၼ (underlying principles)၊ ျဖစ္ၿမဲ ဓမၼတာသေဘာတရားတို႔ကို စူးစိုက္ဆင္ျခင္ရသည္။ ထိုအခါတြင္ သိျမင္လာသည့္ ဓမၼသေဘာတို႔ အေလ်ာက္ အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းလက္ခံႏိုင္လာသည္ (ဓမၼာနိဇၩာနံ ခမႏၲိ)။ ေလာကုတၱရာ ႐ႈေထာင့္မွ ေျပာရလွ်င္ ဓမၼတာသေဘာကို သိျမင္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ သေဘာတရားကို သိျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္ (ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ ေသာ ဓမၼံပႆတိ)။ ပဋိစၥသမုပၸါဒကို သိျမင္ျခင္းသည္ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို သိျမင္နားလည္ျခင္း ျဖစ္သည္ (ပဋိစၥသမုပၸါဒဒႆာ၊ ကမၼေကာဝိဒါ)။ ထိုသို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ၊ ကမၼနိယာမ စသည့္ ဓမၼသေဘာတို႔ကို သိျမင္နားလည္မွ ဗုဒၶျမတ္စြာကို ဖူးျမင္ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ဝကၠလိရဟန္းအား မိန္႔မွာဖူးသည္ (ဓမၼံ ပႆတိ ေသာ မံ ပႆတိ)။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကုတၱရာနယ္အရ အတၳကို သိျမင္ျခင္းမွ ေက်ာ္လြန္ကာ ဓမၼကို သိျမင္ေသာ အဆင့္သည္ အလြန္အေရးပါသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေလာကီ႐ႈေထာင့္အရ ဆိုလွ်င္လည္း နိယာမသေဘာတို႔ကို သိျမင္နားလည္ျခင္းက အလြန္ပင္ အေရးပါသည္။ သမိုင္းစာအုပ္ကို ဖတ္သူသည္ သမိုင္းနိယာမကို နားလည္သေဘာေပါက္၍ သမိုင္းအျမင္ ရရွိလာရန္ ဖတ္႐ႈရသည္။ သိပၸံပညာစာေပကို ဖတ္႐ႈေလ့လာသူသည္ သိပၸံနိယာမမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ အားထုတ္ရသည္။ ထိုသမိုင္းနိယာမမ်ား၊ သိပၸံနိယာမမ်ားကို လက္ေတြ႔ဘဝ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ နားလည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရသည္။ ဝတၳဳစာေပ ဖတ္႐ႈသူသည္ ဇာတ္ေကာင္တို႔၏ စ႐ုိက္သဘာဝမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ားမွ တဆင့္ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္ တကယ့္ လူမ်ားတြင္လည္း စာထဲတြင္ေတြ႔ရသည့္ လူ႔ဘဝ၊ လူ႔မေနာတို႔ ရွိေနသည္ကို သတိျပဳမိလာမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားဖတ္ဖူးသည့္ စာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ လူ႔သဘာဝတို႔ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ နားလည္လာသည္။ စာေပမွရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္သတိကို အေျခခံကာ အေကာင္းအဆိုး၊ အက်ိဳးအျပစ္၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးတို႔ကို သိျမင္နားလည္လာသည္။ ဤသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္သတိႏွင့္ ဘဝအသိအျမင္တုိ႔ ရရွိလာျခင္းကို စာ၏ ဘာဝတၳအနက္ကို သိျခင္း (တနည္း) ပန္းတိုင္အနက္ကို သိျခင္းဟု ေခၚသည္။ အဂၤုတၱရနိကာယ္မွ ပါဠိဝါက်တြင္ “ျဖစ္ၿမဲ ဓမၼတာ နိယာမ သေဘာတရားကို သိျခင္း (ဓမၼမညာ)” ဟု သံုးႏႈန္းထားသည္။

ေလာကသေဘာ၊ လူ႔သေဘာကို နားလည္၍ ဘဝအသိအျမင္ရွိသူသည္ မိမိလက္ခံထားသည့္ အသိအျမင္၊ ယံုၾကည္ထားသည့္ မူအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုး ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရသည္။ C.S. Lewis ေျပာဖူးသည့္ စကားကို ငွား၍ သံုးရလွ်င္ ေလာကတြင္ နိယာမသံုးခု ရွိသည္။ လူသားသည္ ကမ႓ာ့ဆြဲငင္အား နိယာမကဲ့သို႔ သဘာဝနိယာမမ်ား (natural laws) ကို သက္မဲ့႐ုပ္ဝတၳဳမ်ား နည္းတူ လိုက္နာၾကရသည္။ ထို႔အတူပင္ အျခားေသာ တိရစၧာန္မ်ား နည္းတူ ဇီဝေဗဒနိယာမမ်ား (biological laws) ကို လုိက္နာၾကရသည္။ အေကာင္းအဆိုး၊ အမွားအမွန္ကို အေျခခံသည့္ “ဘာလုပ္သင့္သည္၊ ဘာမလုပ္သင့္” ဟူေသာ ကိုယ္က်င့္နိယာမမ်ား (moral laws) ကမူ လူသားတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ လူသည္ ပထမနိယာမ ႏွစ္မ်ိဳးကို မလိုက္နာဘဲေနရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရွိ။ ဥပမာ အျမင့္မွ ျပဳတ္က်သည့္ လူတဦးသည္ “ငါ ဆက္၍ ျပဳတ္က်ရင္ ေကာင္းမလား၊ ျပဳတ္မက်ဘဲ ေနရင္ ေကာင္းမလား” ဟု ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရွိ။ သို႔ေသာ္ “ဘာလုပ္သင့္သည္၊ ဘာမလုပ္သင့္” ဟူသည့္ လ႔ူသဘာဝနိယာမကိုမူ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ မလိုက္နာဘဲ ေနခ်င္ ေနႏိုင္သည္။ ခရစ္ယာန္တို႔က ထာဝရဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္းထားသည့္ လူသားသည္ ထိုဘုရားရွင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ နိယာမတုိ႔ကို လိုက္နာမွသာ ခရစ္ယာန္ပီသမည္ဟု ခံၾကယူသည္။ ထို႔အတူ ဘာသာမဲ့ လူသားဝါဒီတို႔ကလည္း လူသားပီသရန္ လူ႔ကိုယ္က်င့္နိယာမမ်ားကို လိုက္နာသင့္သည္ဟု ယူဆမည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္း တဦးျဖစ္ရန္ “မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ျဖဴေအာင္ စိတ္ကိုထား” ဆိုသည့္ အဆံုးအမကို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မလိုက္နာပါကလည္း ကမၼနိယာမအရ မိမိတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကို တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တနည္းနည္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔သဘာဝနိယာမကို သိျမင္လက္ခံသူ တနည္း ဓမၼအျမင္ရွိသူသည္ ထိုဓမၼအျမင္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္သံုးေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကိုပင္ အထက္တြင္ကိုးကားခဲ့သည့္ ပါဠိဝါက်အရ “တရားသေဘာနဲ႔ အညီက်င့္သံုး ေနထိုင္ျခင္း (ဓမၼာႏုဓမၼပၸဋိပတၱိ)” ဟုဆိုသည္။ ေလာကီ႐ႈေထာင့္အရ ဆိုလွ်င္လည္း မိမိတို႔ သိျမင္လက္ခံသည့္ ေလာကအျမင္၊ သမိုင္းအျမင္၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ သိပၸံအျမင္တို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ က်င့္သံုးေနရသည္။ ထိုအျမင္တို႔ကို လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ဆရာ့ မွတ္စုကို လုိက္ကူး႐ံု သက္သက္ စာေပသင္ယူမႈမ်ိဳး၊ ဇာတ္လမ္းသိ႐ံု ဗဟုသုတရ႐ံု စာေပဖတ္႐ႈမ်ိဳးမွ တဆင့္တက္လိုပါက စိတ္ကို အလုပ္ေပးသည့္ စာသင္ယူျခင္း၊ စာဖတ္႐ႈျခင္း ျဖစ္ရန္လိုသည္။ စိတ္ကို အလုပ္ေပးသည့္ စာသင္ယူျခင္း၊ စာဖတ္႐ႈျခင္း ျဖစ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္း ၅-မ်ိဳးကို ထုတ္၍ မိမိ၏ စိတ္ကို လႈံ႔ေဆာ္ကာ အလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

(၁) စာမွ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မည္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား ရပါသလဲ (knowledge and information)
(၂) ယင္းတို႔သည္ မည္သုိ႔ အေရးပါ၍၊ မည္သည့္ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ား သက္ေရာက္ပါသလဲ (significance and meanings)
(၃) မိမိဘဝအေတြ႔အႀကံဳ၊ အျခားေသာ ဖတ္ဖူးသည့္ စာ၊ ၾကားနာမွတ္သားဖူးသည့္ ဗဟုသုတတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသလား (awareness, observation and generalization)
(၄) ေနာက္ခံ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဆင္ျခင္ၿပီး အရင္းခံက်တဲ့ နိယာမသေဘာတရားကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသလား။ မည္သည့္ ေလာကအျမင္၊ ဘဝအျမင္မ်ိဳး ရွိသင့္ပါသလဲ (underlying principle and world view)
(၅) လူ႔ေလာကနိယာမ၊ သဘာဝနိယာမတို႔ကို လက္ေတြ႔တြင္ မည္သို႔ ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသလဲ။ မိမိသိျမင္လက္ခံထားသည့္ ေလာကအျမင္၊ ဘဝအျမင္တို႔ အတိုင္း က်င့္သံုး ေနထိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္သြားသင့္ပါသလဲ့။ လူ႔ေလာကသဘာဝႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ရန္ မည္သို႔ ႏွလံုးသြင္း ေနထိုင္သင့္ပါသလဲ။ (application of the principle, or living with the principle)

စာညႊန္း။
Mortimer Adler - How to Read a Book: The Art of Getting a Liberal Education
ဦးေ႐ႊေအာင္ - စာဖတ္သူမ်ား
ေဇာ္ဂ်ီ - ရသစာေပ၏ သေဘာ