Saturday, May 12, 2012

မဇၩိမေဒသ ေက်း႐ြာ ၿမိဳ႕ျပ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား

ေရွးေဟာင္းသုေတသန အေထာက္အထားမ်ားအရ ဗုဒၶ မပြင့္ထြန္းမီ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ (3000 BC) ခန္႔ကပင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းေဒသ (ယေန႔ေခတ္ Harappā ႏွင့္ Mohenjo Dāro ႐ြာ အနီးေဒသမ်ား)တြင္ ၿမိဳ႕ျပ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒသတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ အာရိယန္ (Aryan) လူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ၾက။ ယင္းေဒသႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အဆက္အဆံရွိခဲ့သည့္ ဆူေမးရီယန္း (Sumerian) မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ Meluhha ဟုေဖာ္ျပေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ တဖန္ ယင္း Meluhha ဆိုသူမ်ားသည္  အာရိယန္တို႔က Mleccha (ပါဠိဘာသာျဖင့္ မိလကၡ) ဟုေခၚေသာ “တုိင္းတပါးသား အ႐ိုင္းအစိုင္း” လူမ်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ယူဆၾကသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ 1700 BC ခန္႔တြင္မွ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းေဒသသို႔ စတင္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ အာရိယန္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္သာ အိမ္ေျခအတည္တက် မရွိဘဲ၊ ျမင္းအုပ္၊ သိုးအုပ္၊ ဆိတ္အုပ္မ်ားျဖင့္ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ လွည့္လည္သြားလာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းသို႔ အာရိယန္လူမ်ိဳးမ်ား တစ္သုတ္ၿပီး တစ္သုတ္၀င္ ေရာက္လာၿပီး ဌာေန ၿမိဳ႕ျပမ်ားအား တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾက၍ မူလကထြန္းကားခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ ဆိတ္သုန္းသြားခဲ့သည္။

အာရိယန္တုိ႔ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခု သံုးခုၾကာမွ ေ၀ဒက်မ္းမ်ားအား ေရးဖြဲ႕သီကံုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေ၀ဒက်မ္းမ်ားတြင္ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းေဒသအား ျမစ္ ၇-စင္း စီးဆင္းရာေဒသ သတၱသိႏၶဳ (Sapta Sindhu) ဟု မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကသည္။ ေ၀ဒေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ေရာက္ေသာအခါ အာရိယန္တို႔သည္ မဇၩိမေဒသ ယမုံနာႏွင့္ ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္ဆီသို႔ ထပ္မံ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာၾကျပန္သည္။ မဇၩိမေဒသအား အာရိယန္တို႔၏ ေနရာေဒသ (အာရိယာ၀တၱ) ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။

အုပ္စုအလိုက္ လွည့္လည္ သြားလာေနၾကေသာ ထိုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား “ဂါမ” ဟုေခၚရာမွ ေနာင္တြင္ ယင္းလူမ်ိဳးစုတု႔ိ စုေ၀းစတည္းခ်ရာ အရပ္ေဒသမ်ားအားလည္း “ဂါမ” ဟုပင္ ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲေလသည္။ ေနာင္တြင္ ေနရာအတည္တက် ေနထိုင္လာၾကေသာ အခါအတြင္လည္း ႐ြာမ်ားအား “ဂါမ” ဟုပင္ ဆက္လက္ေခၚၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အာရိယန္တို႔သည္ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းႏွင့္ ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕႐ြာတိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္ကာ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ ျပန္လည္ထြန္းကာ လာခဲ့ျပန္သည္။


ဂါမ၊ နိဂမ၊ နဂရ၊ ဇနပဒ 

လူေန ထူထပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးအရ အခ်က္အျခာက်မႈ စသည္တို႔ အလိုက္ ေက်း႐ြာ ၿမိဳ႕ျပ တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားထားရာ၊ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ဂါမ၊ နိဂမ၊ နဂရ၊ ဇနပဒဟု ေလးဆင့္ခြဲ၍ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္ (မ-၁-၁၉၅၊ ၀နပတၳသုတ္ )။

အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ လွည့္လည္ သြားလာသူတို႔ ေခတၱ စတည္းခ်ရာ ဂါမသည္ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈျပန္လည္ ထြန္းကားလာျခင္း၏ အစျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ “႐ြာ” ဟုျပန္ေလ့ရွိသည္။ ကုန္သည္တို႔ ေလးလထက္ အလြန္ စခန္းခ်ရာ အရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လူေနအိမ္ေျခ တစ္လံုး ႏွစ္လံုးမွ် ရွိလွ်င္လည္းေကာင္း ဂါမဟုပင္ ေခၚႏိုင္ေၾကာင္း ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ (ပါရာ-၉၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ နဠကာရဂါမ (က်ဴထရံ ယက္လုပ္ေသာ႐ြာ)၊ အာရာမိကဂါမ (ဥယ်ာဥ္ လုပ္သားတို႔ ေနေသာ႐ြာ)၊ ေလာဏကာရဂါမ (ဆားခ်က္သူတို႔ ေနေသာ႐ြာ) စသျဖင့္ အသက္ေမြးမႈ တူရာလူတို႔ စုေ၀း ေနထိုင္ၾကသည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔၊ စ႑ာလဂါမ၊ ျဗာဟၼဏဂါမ စသျဖင့္ အမ်ိဳးဇာတ္တူရာ စုေ၀းေနထိုင္ၾကေသာ ႐ြာမ်ားလည္း ရွိသည္။

ကုန္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ရာေစ်း ရွိသည့္ ႐ြာႀကီး (သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ငယ္) အား နိဂမဟု ေခၚသည္။ နိဂံု၊း ႐ြာႀကီးစသျဖင့္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ေလ့ရွိ၍၊ market-town (ေစ်းၿမိဳ႕) ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ၾကသည္။ ကုန္သည္မ်ား၊ လက္သမားစေသာ လက္မႈပညာသည္မ်ာ၊ ကုန္သည္မ်ား စုေ၀းေနထိုင္ကာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းရာ ေနရာဌာန ျဖစ္သည္။

နိဂံုးထက္ပိုႀကီး၍ ခံတပ္ၿမိဳ႕႐ိုးရွိေသာ ၿမိဳ႕တို႔အား နဂရဟု သတ္မွတ္သည္။ အ႐ြယ္အစားေသးငယ္သည့္ ခံတပ္ၿမိဳ႕မ်ားအား “နဂရ”ဟု မေခၚဘဲ “နဂရက”ဟု ေခၚေလ့ရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအား “မဟာနဂရ” ဟုေခၚသည္။ စမၸာ၊ ရာဇၿဂိဳဟ္၊ သာ၀တၳိ၊ သာေကတ၊ ေကာသမၺီ၊ ဗာရာဏသီတို႔သည္ ဗုဒၶလက္ထက္က ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္၏ (ဒီ-၂-၂၁၀။ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္)။ နာဂရကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ “ၿမိဳ႕”ဟု ဘာသာျပန္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း၊ စမၸာနဂိုရ္၊ သကၤႆနဂိုရ္စသျဖင့္ ပါဠိသက္ျဖင့္ “နဂိုရ္” ဟုလည္းေကာင္း၊ သာ၀တၳိျပည္၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္စသျဖင့္ မင္းနန္းစိုက္ရာ “ျပည္” ဟုလည္းေကာင္း သံုးစြဲေလ့ရွိသည္။ နဂရကဲ့သို႔ပင္ ခံတပ္ၿမိဳ႕႐ိုးရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအား “ပုရ” ဟုလည္း ေခၚသည္။ ပုရသည္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အခ်က္အျခာျဖစ္ေသာ ခံတပ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္၍ ၿမိဳ႕႐ိုးအတြင္း၌သာ လူေနၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အျခာက်၍ ၿမိဳ႕႐ိုးအတြင္း အျပင္ပါလူေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအား နဂရဟု ေခၚသည္။ “ပုရ” ဟူေသာ အသံုးအႏႈံးသည္ ေ၀ဒေခတ္က ထင္ရွားခဲ့၍၊ နဂရဟူေသာ အသံုးႏႈံးသည္ ေနာင္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေ၀ါဟာျဖစ္သည္။

“ဇနပဒ” သည္ မူရင္းအဓိပၸါယ္အရ တူရာရာ လူမ်ိဳးစုမ်ား စုေ၀းအေျခခ်ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေနာင္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ၾသဇာသက္ေရာက္သည့္ တိုင္းႏိုင္ငံ (ရ႒) ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲသည္။ ျမန္မာဘာသာတြင္ “ဇနပုဒ္” ဟူေသာ ပါဠိသက္ ေ၀ါဟာရအား “ေက်းလက္ေတာ႐ြာ၊ ႐ြာငယ္”ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ပါဠိစာေပမ်ားမွ ဇနပဒသည္ ဂါမ၊ နိဂမ၊ နဂရတို႔ထက္ ပိုမိုက်ယ္၀န္းေသာ တိုင္းႏိုင္ငံကို ဆိုလုိပါသည္။ ဗုဒၶေခတ္တြင္ ထင္ရွားေသာ တိုင္းႀကီး (မဟာဇနပဒ) ၁၆-တိုင္းရွိေၾကာင္း အဂၤုတၱရနိကာယ္ (အံ-၃-၇၁၊ ဥေပါသထသုတ္) စေသာ သုတၱန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁။ အဂၤ
၂။ မဂဓ
၃။ ကာသိ
၄။ ေကာသလ
၅။ ၀ဇၨီ
၆။ မလႅ
၇။ ေစတိ
၈။ ၀ံသ
၉။ ကု႐ု
၁၀။ ပၪၥာလ
၁၁။ မစၧ (မဇၩ)
၁၂။ သူရေသန
၁၃။ အႆက (*)
၁၄။ အ၀ႏၲိ (*)
၁၅။ ဂႏၶာရ (*)
၁၆။ ကေမၺာဇ (*)

ဒီဃနိကာယ္ ဇန၀သဘသုတ္တြင္ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအား (ဒီ-၂-၂၇၃) တြင္ ရတနာသံုးပါးအား ၾကည္ညိဳၾကေသာ တိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေဖာ္ျပရာတြင္ တိုင္းႀကီး ၁၆-တိုင္းအနက္ (*သေကၤတျပထားသည့္) ေနာက္ဆံုး ၄-တိုင္းအား ခ်န္လွပ္၍ က်န္တိုင္းႀကီး ၁၂-တိုင္းကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ အႆက၊ အ၀ႏၲိ၊ ဂႏၶာရ၊ ကေမၺာဇတိုင္းတို႔သည္ မဇၩိမေဒသ၏ ျပင္ပ (ပစၥႏၲိမ ဇနပဒ) တြင္ တည္ရွိသည္ ဆိုေသာ္လည္း၊ မဇၩိမေဒသႏွင့္ ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ဆက္ဆံေနၾကေလသည္။ မဇၩိမေဒသ၏ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဂႏၶာရႏွင့္ ကေမၺာဇတိုင္းတို႔သည္ ေျမာက္ပိုင္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း (ဥတၱရာပထ) ေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ ဥတၱရာပထ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားဟု ေခၚေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔အတူပင္ မဇၩိမေဒသႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း (ဒကၡိဏာပထ) ဆက္သြယ္ထားေသာ အႆက၊ အ၀ႏၲိစေသာ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအား ဒကၡိဏာပထ တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားဟုလည္း ေခၚသည္။ ဥတၱရာပထႏွင့္ ဒကၡိဏပထ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ မဇၩိမေဒသ၏ ျပင္ပတြင္ရွိသည္ ဆိုေသာ္လည္း၊ အရွင္မဟာကပၸိန၊ အရွင္မဟာကစၥည္း၊ အရွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစရိယစသည့္ ထင္ရွားေသာ သာ၀ကႀကီးမ်ားသည္ ဥတၱရာပထႏွင့္ ဒကၡိဏပထ အရပ္ေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ၾကေလသည္။

သီဟိုဠ္မွ အရွင္ေမာဂၢလာန္ျပဳစုေသာ အဘိဓာနပၸဒီပိကာေခၚ ပါဠိအဘိဓာန္က်မ္း ဘူမိ၀ဂ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဇနပဒ ၂၁-တိုင္း၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ (¤) သေကၤတျပထားေသာ တိုင္းမ်ားသည္ ပါဠိေတာ္လာ တိုင္းႀကီး (မဟာဇနပဒ) ၁၆-တိုင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။

၁။ ကု႐ု
၂။ သကၠ (¤)
၃။ ေကာသလ
၄။ မဂဓ
၅။ သိ၀ိ (¤)
၆။ ကလိဂၤ (¤)

၇။ အ၀ႏၲိ
၈။ ပၪၥာလ
၉။ ၀ဇၨီ
၁၀။ ဂႏၶာရ
၁၁။ ေစတိ
၁၂။ ၀ဂၤ (¤)
၁၃။ ၀ိေဒဟ (¤)

၁၄။ ကေမၺာဇ
၁၅။ မဒၵ (¤)
၁၆။ ဘဂၢ (¤)

၁၇။ အဂၤ
၁၈။ သီဟဠ (¤)
၁၉။ ကသၼီရ (¤)

၂၀။ ကာသိ
၂၁။ ပ႑၀ (¤)

စာၫႊန္း
၁။ မဇၩိမေဒသ ၿမိဳ႐ြာမ်ားမွ သမိုင္း႐ုပ္ႂကြင္း ပံုရိပ္လႊာမ်ား၊ သာ၀တၳိျမန္မာေက်ာင္း ဆရာေတာ္
၂။ Indian Buddhism, A.K. Warder
၃။ The Great Transformation: The world in the time of Buddha, Socrates, Confucius and Jeremiah, Karen Armstrong
၄။ Foreign Trade And Commerce In Ancient India, Prakash Charan Prasad
၅။ Dāna: Giving and Getting in Pali Buddhism, Ellison Banks Findly

0 comments: