Saturday, July 15, 2017

Confession of a Buddhist Atheist


ဘာသာမဲ့ ဗုဒၶဝါဒီ တစ္ဦး၏ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္ (Confession of a Buddhist Atheist) စာအုပ္သည္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္က Stephen Batchelor ေရးသားထုတ္ ေဝခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ Atheism ဟူသည္ a = without + theos = God/gods မွ ဆင္းသက္လာ၍ တုိက္႐ိုက္အားျဖင့္ ဘုရားမဲ့ဝါဒဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ဘုရားမဲ့ဝါဒ တြဲဖက္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ သိပ္ အထူးအဆန္း မဟုတ္။ သုတၱန္ေဒသနာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဗုဒၶက ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒ (ဣႆနိမၼိတဝါဒ) ၏ အဓိပၸါယ္မဲ့ပံု ခပ္ေထ့ေထ့ သေရာ္ေဝဖန္ထားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ Atheism သည္ ထာဝရဘုရားကို မယံုၾကည္မႈ သက္သက္မွ် မဟုတ္ဘဲ၊ တမလြန္ဘဝ၊ ေကာင္းကင္ဘံု၊ ငရဲ၊ နိဗၺာန္တို႔ကိုပါ လက္မခံေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ထာဝရဘုရားမဲ့ဝါဒ” ဆိုသည္ထက္ “ဘာသာမဲ့ဝါဒ” ဆိုက ပိုမွန္ပါလိမ့္မည္။ ဗုဒၶဘာသာ၏ အဆံုးအမ အေတာ္မ်ားမ်ားကို (အထူးသျဖင့္ သတိပ႒ာန္တရား၊ သစၥာေလးပါးတရား) လက္ခံ သေဘာက်ၾကေသာ္လည္း၊ သံသရာႏွင့္ ကံတရားကို နားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ၊ အေရွ႕တိုင္းဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘာသာေရးထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို လက္ခံလိုက္နာလိုျခင္း မရွိေသာ အေနာက္တိုင္းသားတို႔ အၾကားတြင္ ဤစာအုပ္က အေတာ္ေလး ေရပန္းစားသြားခဲ့သည္။ Secular Buddhism ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဂိုဏ္းဂဏ တစ္ခု ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။


“ဘာသာမဲ့ ဗုဒၶဝါဒီ တစ္ဦး၏ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္” သည္ စတီဗင္ဘက္ခ်္လာ၏ ဘဝျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားကို ပုဂၢလိက႐ႈေထာင့္မွ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ေျပာသလို ေရးထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ “ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္” ဟု ဆုိသည့္အတိုင္း သူ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ တိဘက္ရဟန္းေတာ္ဘဝ၊ ဇင္ရဟန္းေတာ္ဘဝ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္ေျပာရင္း ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္တဦး ျဖစ္ပါလွ်က္ တမလြန္ဘဝႏွင့္ ကမၼနိယာမတို႔ အေပၚ ဘဝင္မက်၊ လက္မခံႏိုင္သည့္ သူ႔၏ အျဖစ္ကို ဝန္ခံထားသည္။ လူဝတ္လဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ပိဋကတ္စာေပမ်ားတြင္ မဟာလူသားဗုဒၶ (Historical Buddha) ကို ရွာေဖြခဲ့သည္။ ဗုဒၶသည္ ျဗာဟၼဏဝါဒကဲ့သို႔ အျခားေသာ ဘာသာတရားတစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းႏိုးၾကားမႈ ဟူသည့္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ကို ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ေရးသား ပံုေဖာ္ထားသည္။ သတင္းစာ စကၠဴ၊ ဓာတ္ပံု၊ အဝတ္စ စသျဖင့္ တိုလီမုတ္စတို႔ကို ျဖတ္ညွပ္ကပ္ ပံုေဖာ္ထားသည့္ collage ေခၚ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ အႏုပညာပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဗုဒၶ၏ ဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားကို သူ႔အေတြးအျမင္မ်ား၊ သူ႔ ဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဟိုတစ ဒီတစ ေရာစပ္၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶေခတ္ အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈတြင္ မေတြ႔ႏိုင္သည့္ ဗုဒၶ၏ ဝိေသသထူးျခားသည့္ ဓမၼတို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတၳဳခ် ျပသည္။

  • ဣဒပစၥယတာ (အေၾကာင္းကို စြဲမွီ၍ ျဖစ္ရသည္ဟူသည့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သေဘာတရား) အေျခခံမူ (The principle of this-conditionality, condition-arising)
  • အရိယသစၥာေလးပါးဟူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (The process the four Noble Truths)
  • သတိပ႒ာန္ဘာဝနာ က်င့္စဥ္ (The practice of mindful awareness)
  • မိမိကိုယ္ မိမိ ကုိးစားအားထားမႈ စြမ္းအား (The power of self-reliance)

ဤတရားေလးပါးတို႔သည္ ဗုဒၶ ေျမာ္ျမင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈသစ္၊ လူေဘာင္သစ္၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံုပင္ ျဖစ္သည္ဟု စတီဗင္ဘက္ခ်္လာက ဆုိသည္။

စာအုပ္၏ အခန္းတခန္းတြင္ အဂၤလိပ္ရဟန္းေတာ္ ဘိကၡဳဉာဏဝီရ၏ အေၾကာင္းႏွင့္ ထိုရဟန္းေတာ္ေရးသားသည့္ “Clearing the Path” ႏွင့္ “Notes on Dhammma” စာအုပ္တို႔မွ ဗုဒၶဝါဒအား Existential Phenomenology ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ထုတ္ႏႈတ္ေရးသားထားသည္။ ဘိကၡဳဉာဏဝီရ၏ ငယ္နာမည္သည္ Harold Musson ျဖစ္၍ ေနာင္တြင္ ဘိကၡဳဉာဏေမာဠိ ျဖစ္လာမည့္ Osbert Moore ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ အခန္းေဖာ္ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္။ Harold Musson သည္ ေဆး႐ံုတက္စဥ္ ဖတ္မိေသာ Julius Evola's The Doctrine of Awakening စာအုပ္ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာကို စိတ္ဝင္စား သြားခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္ကို အီတလီဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ပင္ ျပန္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ လူ႔ေဘာင္ေလာကကို ၿငီးေငြ႕ေနေသာ Harold Musson ႏွင့္ Osbert Moore တို႔သည္ သီရိလကၤာသို႔ သြားေရာက္ကာ ရဟန္းျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဘိကၡဳဉာဏေမာဠိသည္ ဝိသုဒၶိမဂ္၊ အ႒သာလိနီ၊ သေမၼာဟဝိေနာဒနီ၊ မဇၩိမနိကာယ္၊ ပဋိသမ႓ိဒါမဂ္၊ ေနတၱိ၊ ေပဋေကာပေဒသ၊ ပါတိေမာကၡ စသည့္ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာမ်ားကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ခဲ့၍၊ ေထရဝါဒ ဗုဒၶစာေပေလာကတြင္ ထင္ရွားေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဘိကၡဳဉာဏဝီရကမူ အဘိဓမၼာႏွင့္ အ႒ကထာအဖြင့္မ်ားကို လက္မခံဘဲ သုတၱန္ႏွင့္ ဝိနည္းကိုသာ ဓမၼအစစ္ အျဖစ္ လက္ခံထားသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘိကၡဳဉာဏဝီရက ကံႏွင့္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းကိုမူ သုတၱန္ ပိဋကတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လက္ခံသည္။ ထိုထက္ပုိ၍ ရွင္းလင္း သက္ေသျပမႈမ်ိဳးကို လက္မခံ။ အထူးသျဖင့္ သိပၸံနည္းက် သို႔မဟုတ္ ယုတၱိေဗဒနည္းျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို လံုးဝ လက္မခံ။ ကံႏွင့္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္း သာမဟုတ္၊ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္တခုလံုးကို သိပၸံရႈေထာင့္မွ ခ်ည္းကပ္ပါက အမွန္တကယ္ နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ ခံယူထားသည္။ ကံႏွင့္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းသည္ အရွိကို အရွိအတိုင္း ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ကံေတြ အက်ိဳးေပးရသည္၊ ဘာေၾကာင့္ ဘဝသစ္ျဖစ္ရသည္ကို စဥ္းစားေတြးေခၚေနရန္ မလိုေတာ့၊ ရွင္းျပေနရန္ မလိုေတာ့ဟု ယူဆသည္။ “အကယ္၍မ်ား မိမိ၏ အယူအဆမ်ားသည္ သုတၱန္ေဒသနာတို႔ႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါက သုတၱန္ေဒသနာတို႔က မွန္၍ မိမိမွားသည္။ ဤသည္မွာ သုတၱန္ေဒသနာတို႔အေပၚ မိမိ၏ သေဘာထားပင္ ျဖစ္သည္” ဟု ဘိကၡဳဉာဏဝီရက အတိအလင္း ဆိုခဲ့သည္။

ဘိကၡဳဉာဏဝီရ၏ စာမ်ားကို စတီဗင္ဘက္ခ်္လာက သေဘာက်သည္။ ယခင္က သူေရးသားခဲ့သည့္ Alone with Others: An Existential Approach to Buddhism (1994) ႏွင့္ Buddhism Without Beliefs: A Contemporary Guide to Awakening (1997) ဟူသည့္ စာအုပ္မ်ားတြင္ ဘိကၡဳဉာဏဝီရ၏ ေလာင္းရိပ္ မကင္းပံုကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ေရွးဘဝ ေနာက္ဘဝတို႔သည္ ရွိသည္ဟု သက္ေသ မျပႏိုင္သလို၊ မရွိဟုလည္း သက္မျပႏိုင္ဟူသည့္ Agnosticism ရႈေထာင့္မ်ိဳးမွ တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု Confession of a Buddhist Atheist စာအုပ္ တြင္မူ ဘိကၡဳဉာဏဝီရက “တမလြန္ဘဝ၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံု၊ ကံတရား” တို႔ကို သံသယျဖင့္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္မႈ မျပဳႏိုင္သည့္ အေပၚ အားမရသလို ေဝဖန္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဗုဒၶက ေရွးဘဝ ေနာက္ဘဝကို မေဟာခဲ့၊ ဘာသာတရား အသစ္တခုကို ဖန္တီးရန္ မရည္႐ြယ္ခဲ့၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ လူ႔ေဘာင္ အသစ္တခု ဖန္တီးရန္သာ အားထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စတီဗင္ဘက္ခ်္လာက ေကာက္ခ်က္ ခ်လိုက္သည္။

စင္စစ္ ဗုဒၶဝါဒကို မ်က္ကန္းယံုၾကည္မႈ၊ နာမ္ဝါဒ၊ ဂမ႓ီရဝါဒ၊ သႆတဝါဒ အစြဲအလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ည္းကပ္၍ မရႏိုင္သလို၊ သံသယဝါဒ၊ ႐ုပ္ဝါဒ၊ သိပၸံဝါဒ၊ ဥေစၧဒဝါဒ အစြဲအလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ခ်ည္းကပ္၍ မရႏိုင္။ ဗုဒၶဝါဒကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ႐ႈေထာင့္ Secularism သက္သက္မွ ခ်ည္းကပ္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိဘဝကို အေကာင္းဆံုး ေနထိုင္သြားႏိုင္မည့္ ဘဝေနနည္းကို ရႏိုင္သည္မွန္ေသာ္လည္း၊ ဗုဒၶဝါဒ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္သည့္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရာ ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ပန္းတိုင္မွ လြဲေခ်ာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

0 comments: