Monday, October 13, 2008

အဘိဓမၼာ မိတ္ဆက္

ဗုဒၶျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပထမသံဂါယနာ တင္ေသာအခါ ၄၅-ႏွစ္တာကာလ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေဒသနာေတာ္တို႔အား ၀ိနည္း, သုတၱန္, အဘိဓမၼာဟု အစုသံုးစု ျပဳ၍ မေထရ္အစဥ္ အဆက္တို႔ ပို႔ခ်သင္ယူ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူခဲ့ၾကသည္။ ၀ိနည္းႏွင့္ သုတၱန္ေဒသနာတို႔သည္ နာၾကားမည့္ လူပုဂၢိဳလ္ စ႐ိုက္အလိုက္ ပရိယာယ္ျဖင့္ ေဆာင္၍ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ အဘိဓမၼာေဒသနာကိုမူ ပုဂၢိဳလ္မငဲ့၊ ပရိယာယ္မေဆာင္ပဲ အဓိပၸါယ္ကို တိုက္႐ိုက္ (နိတတၳ) ေဟာၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဘိဓမၼာသည္ “ျမင္, ၾကား, နံ, စား, ထိ, သိ” ဟူေသာ သိမႈအေတြ႔အႀကံဳ (experience) အား အရွိကို အရွိအတိုင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ ထိုသိမႈအေတြ႔အႀကံဳကို အတၱ႐ႈေထာင့္မွ ႐ႈျမင္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာက အနတၱ႐ႈေထာင့္မွ ႐ႈျမင္သည္။ အဘိဓမၼာေဒသနာသည္ အနတၱ႐ႈေထာင့္မွ ႐ႈျမင္ႏိုင္ရန္ အေတြ႔အႀကံဳတို႔အား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုတရားတို႔ မည္သို႔ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္ႏြယ္မွီတြယ္ေနပံုကို ေဟာၾကားသည္။ အေတြ႔အႀကံဳအား ခႏၶာ ၅-ပါးအျဖစ္ ခြဲၾကည့္သည္။ အာယတန ၁၂-ပါးအျဖစ္ခြဲၾကည့္သည္။ ဓာတ္ ၁၈-ပါးအျဖင့္ ခြဲၾကည့္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထို ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓာတ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္မွီ၍ေနပံု ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုလည္းျပသည္။ ပ႒ာန္းေဒသနာကိုလည္း ေဟာၾကားျပသသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ “သေဗၺ ဓမၼာ အနတၱာ” ကို ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အဘိဓမၼာပါဠိေတာ္ ၇-က်မ္း

၁။ ဓမၼသဂၤဏီ
၂။ ၀ိဘဂၤ (၀ိဘင္း)
၃။ ဓာတုကထာ
၄။ ပုဂၢလပညတၱိ (ပုဂၢလပညတ္)
၅။ ကထာ၀တၳဳ
၆။ ယမက (ယမိုက္)
၇။ ပ႒ာန (ပ႒ာန္း)

ဓမၼသဂၤဏီက်မ္းသည္ အဘိဓမၼာက်မ္းရင္း ပါဠိေတာ္ ၇-က်မ္းတြင္ ပထမဆံုးေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ ဓမၼသဂၤဏီဟူေသာ အမည္သည္ “ဓမၼတို႔ကို ေရတြက္၍ ျပေသာက်မ္း” (Enumeration of Phenomena) ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ပရမတၳေခၚ အေတြ႔အႀကံဳဘ၀မွ အစစ္မွန္တရားတို႔အား “မာတိကာ”ေခၚ ဇယားခ်၍ အုပ္စုဖြဲ႔ ေရတြက္ျပေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ သေဘာတူရာ တူရာအုပ္စုဖြဲ႕၍ သံုးစုစီဖြဲ႔ထားေသာ တိကမာတိကာ (တိက္ - Traids) အစု ၂၂ စုႏွင့္ ႏွစ္စုစီ အုပ္စုဖြဲ႔ေသာ ဒုကမာတိက (ဒုက္ - Dyads) အစု ၁၀၀ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုသလတိက္ဟုဆိုလွ်င္ ကုသိုလ္အုပ္စု၊ အကုသိုလ္အုပ္စုႏွင့္ (အကုသိုလ္အကုသိုလ္ဟု ေျပာမရေသာ) အဗ်ာကတအုပ္စုဟု သံုးအုပ္စု ခြဲျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟတုဒုက္ဟုဆိုလွ်င္ ေဟတုေခၚ ဟိတ္တရားမ်ားအုပ္စုႏွင့္ အေဟတုကေခၚ ဟိတ္မဟုတ္ေသာ တရားမ်ားအုပ္စုဟု ႏွစ္စုျပဳ၍ ျပသည္။

ဓမၼသဂၤဏီ၏ ပထမဆံုးအခန္းမွာ စိတၱဳပၸါဒက႑ ျဖစ္သည္။ စိတ္ျဖစ္ေပၚပံုျပေသာ အခန္းျဖစ္သည္။ စိတ္ျဖစ္ေသာအခါ စိတ္ႏွင့္အတူ ေစတသိက္တရားတို႔တြဲျဖစ္ၾကသည္။ မည္သည့္စိတ္ျဖစ္ေသာအခါ မည္သည့္ ေစတသိက္တို႔တြဲ၍ ျဖစ္သည္ကို ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအခန္းျဖစ္ေသာ ႐ူပက႑တြင္ ႐ုပ္တရားတို႔အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ တတိယအခန္း နိေကၡပက႑တြင္ အဘိဓမၼာႏွင့္ သုတၱန္ေဒသနာတို႔မွ တိက၊ ဒုက မာတိကာအားလံုးတုိ႔အား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ျပထားသည္။ ေနာက္ဆံုး အ႒ကထာက႑တြင္ သုတၱႏၲမာတိကာမ်ားကို ခ်န္လွပ္ၿပီး အဘိဓမၼာမာတိကာမ်ားကိုသာ က်က္မွတ္ရ လြယ္ေစရန္အတြက္ ပို၍ အက်ဥ္းၿခံဳး ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုတိယက်မ္းျဖစ္ေသာ အဘိဓမၼာ၀ိဘင္းက်မ္း (Book of Analysis) သည္ အခန္း ၁၈-ခန္းဖြဲ႔၍ အေသးစိတ္ ပိုင္းျခားေ၀ဖန္၍ ေဟာၾကားထားေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ အခန္း ၁၈-ခန္းမွာ ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတု, သစၥ, ဣႃႏိၵယ, ပဋိစၥသမုပၸါဒ, သတိပ႒ာန, သမၸပဓာန, ဣဒၶိပါဒ, ေဗာဇၩဂၤ, မဂၢဂၤ, စ်ာန, အပၸမညာ, သိကၡာပဒ, ပဋိသမၻိဒါ, ဉာဏ, ခုဒၵက၀တၳဳ, ဓမၼဟဒယ တို႔ျဖစ္သည္။

အခန္း ၁၄-ခန္းရွိေသာ ဓာတုကထာက်မ္း (Discourse on Elements)သည္ ေရွ႕ႏွစ္က်မ္းျဖစ္ေသာ ဓမၼသဂၤဏီႏွင့္ ၀ိဘင္းက်မ္းတို႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ တိကႏွင္ ဒုကမာတိကာတို႔အား “ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓာတ္” သံုးစုတြင္ မည္သို႔အက်ံဳး၀င္သည္၊ မ၀င္သည္ကို ဆက္စပ္ျပထားေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းငယ္ တစ္ဆူသာျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွ႕ႏွစ္က်မ္းႏွင့္ တြဲဖက္ေလ့လာရမည့္ က်မ္းျဖစ္သည္။

အဘိဓမၼာသည္ ပရမတၳေဒသနာဟုဆိုရေသာ္လည္း ပညတ္ေ၀ါဟာရမ်ားမပါပဲ ေဟာၾကား၍မရ။ ပညတ္ဟုဆိုရာတြင္ စိတ္, ေစတသိက္စေသာ အစစ္အမွန္ ရွိေသာတရားတို႔အား အမည္ေပး ေခၚေ၀ၚထားေသာ ၀ိဇၨမာနပညတ္ႏွင့္ “ေယာက္်ား, မိန္မ, ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ” စသည္တို႔ကဲ့သို႔ အစစ္မွန္အားျဖင့္မရွိပဲ စိတ္အထင္ျဖင့္ ႀကံဆ ေခၚေ၀ၚထားေသာ အ၀ိဇၨမာနပညတ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ပုဂၢလပညတ္ (Concepts of Individuals) သည္ အျခားအဘိဓမၼာက်မ္းမ်ားႏွင့္ မတူပဲ၊ ပရမတၳတရားတို႔အစား ပညတ္ေ၀ါဟာရတို႔အား ေလ့လာသည္။ အခန္း ၁၀-ခန္းခြဲျခား၍ ပုဂၢိဳလ္ အမ်ိဳးစားမ်ားအား အေသးစိတ္ခြဲျခား ျပထား၏။

ကထာ၀တၳဳ (Point of Controversy) သည္လည္း ပုဂၢလပညတ္က်မ္းကဲ့သို႔ပင္ အျခားေသာ အဘိဓမၼာက်မ္းမ်ားႏွင့္ မတူေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္စံၿပီး ၂၁၈-ႏွစ္အၾကာ၊ အေသာကမင္းလက္ထက္ တတိယသံဂါယနာတင္စဥ္တြင္ ရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ ထည့္သြင္းေဟာၾကားခဲ့ေသာက်မ္းျဖစ္သည္။ ဘုရားေဟာေဒသနာတို႔မွ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ အတၱစေသာ သေဘာတရားတို႔အေပၚတြင္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူပံု ကြဲလြဲေနသည္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ စကားရည္လုသကဲ့သို႔ အေခ်အတင္ ေမးေျဖထားေသာ စကားေျပာပံုစံျဖင့္ ေဟာၾကားထားေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။

ယမိုက္က်မ္း (Books of Pairs) သည္ အဘိဓမၼာေ၀ါဟာရတို႔၏ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပို၍ ေသခ်ာတိက်ေစရန္၊ အစံု, အစံုအားျဖင့္ အေမးအေျဖျပဳ၍ ေဟာၾကားထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ “ကုသလဓမၼအားလံုးတို႔သည္ ကုသလမူလျဖစ္သေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုသလမူလအားလံုးတို႔သည္ ကုသလဓမၼျဖစ္သေလာ” စသျဖင့္ အစံုျပဳ၍ ေမးေျဖထားသည္။ မူလ, ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္, သစၥာ, သခၤါရ, အႏုသယ, စိတၱ, ဓမၼ, ဣႃႏၵိယဟူ၍ ယမိုက္ ၁၀-က်မ္းရွိသည္။

ေရွ႕က်မ္းတို႔တြင္ တိကမာတိကာ, ဒုကမာတိကာတို႔အား အုပ္စုဖြဲ႕ ေရတြက္ျပျခင္း၊ ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္စေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္ သြင္း၍ ျပျခင္း၊ အေသးစိတ္ ပိုင္းျခားေ၀ဖန္ျပျခင္း၊ တရားတစ္ပါးႏွင့္ ေရာယွက္ျခင္းမရွိေစပဲ အဓိပၸါယ္ ပိုမိုတိက်ေစရန္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း စသျဖင့္ေလ့လာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးက်မ္းျဖစ္ေသာ ပ႒ာန္းက်မ္း (Books of Conditional Relations) တြင္ “ထိုတရားတို႔သည္ မိမိတို႔ သဘာ၀အေလွ်ာက္ သီးျခားရပ္တည္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ စြမ္းမရွိ။ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေပၚ မွီတည္၍ ျဖစ္ေပၚရပံု” ကိုေဟာၾကားသည္။ တရားတို႔ အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ ေထာက္ပံ့ေနပံုအား ပစၥည္း (ပစၥယ - Conditions) ၂၄-မ်ိဳးျဖင့္ ေဟာၾကားထားသည္။ အခန္းက႑အားျဖင့္ (၁) အႏုေလာမ (positive method) (၂) ပစၥနီယ (negative method) (၃) အႏုေလာမ ပစၥနီယ (positive-negative) (၄) ပစၥနီယ အႏုေလာမ (negative-positive methid) ဟုေလးခန္းရွိသည္။ က႑တစ္ခုတြင္ အခန္းငယ္ ၆-ခန္းစီပါ၍ စုစုေပါင္း အခန္း ၂၄-ခန္းရွိသည္။ အုပ္ေရအားျဖင့္ ၅-အုပ္ စာမ်က္ႏွာအားျဖင့္ ၂၅၀၀ မွ် အ႐ြယ္အစား ရွိယံုသာမက နားလည္ရန္လည္း ခက္ခဲလွသျဖင့္ “က်မ္းႀကီး-ပ႒ာန္း က်မ္းငယ္-ဆန္း”ဟု စာခ်ိဳးရေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။

အဘိဓမၼာအဖြင့္က်မ္းမ်ား

ထိုသို႔ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ႀကီး၏ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေစႏိုင္ရန္ အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အနက္ဖြင့္က်မ္းမ်ား ေရးသားျပဳစုခဲ့ၾကသည္။ ပါဠိေတာ္တို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ျပေသာက်မ္းတို႔အား အ႒ကထာ (Commentary) ဟုေခၚသည္။ သာသနာသကၠရာဇ္ ၉၇၃-ခုႏွစ္ (တတိယသံဂါယနာတင္ၿပီး အႏွစ္ ၇၀၀-ၾကာ)တြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ အလြန္ထင္ရွားေသာ အ႒ကထာဆရာ တစ္ပါးျဖစ္သည္။ သီဟိုဠ္ဘာသာျဖင့္ရွိေနေသာ ေရွးအဖြင့္က်မ္းမ်ားအား မွီး၍ ဘုရားေဟာ ေဒသနာ အားလံုးနီးပါးတို႔၏ အ႒ကထာက်မ္းသစ္မ်ားကို ျပဳစုခဲ့ေသာ မေထရ္ျဖစ္သည္။ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ ဓမၼသဂၤဏီက်မ္းအဖြင့္ အ႒သာလိနီ (The Expositor), ၀ိဘင္းက်မ္းအဖြင့္ သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီ (The Dispeller of Delusion) ႏွင့္ က်န္ေသာ အဘိဓမၼာ ၅-က်မ္းတို႔၏ အဖြင့္ ပၪၥပကာရဏ အ႒ကထာ (Commentary of five treatises) ဟူေသာ အ႒ကထာ သံုးက်မ္းအားျပဳစုခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ယင္းအ႒ကထာသံုးက်မ္းမွ ခက္ခဲေသာအပိုင္းတို႔ကို ထပ္မံဖြင့္ေသာ ဋီကာက်မ္းမ်ားကို အရွင္အာနႏၵ မေထရ္က ျပဳစုခဲ့သည္။ မူလဋီကာ (Original sub-commentaries) ဟုေခၚသည္။ အရွင္အာနႏၵ၏ တပည့္ အရွင္ဓမၼပါလ မေထရ္က တစ္ဖန္ထပ္မံ၍ အဖြင့္က်မ္းမ်ားေရးသားခဲ့ရာ အႏုဋီကာ ဟုအမည္တြင္သည္။

အဘိဓမၼာသၿဂႋဳဟ္က်မ္း

ယခုေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အ႒ကထာ၊ ဋီကာက်မ္းမ်ားသည္ အဘိဓမၼာပါဠိေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အစဥ္အတိုင္း အနက္အဓိပၸါယ္, ပုဒ္ပါဌ္တို႔ကို ဖြင့္ျပေသာက်မ္းမ်ားျဖစ္၏။ မူလကပင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဒသနာေတာ္ႀကီးအား အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ားျဖင့္ ထပ္မံေလ့လာရန္သည္ စာသင္သားငယ္တို႔အတြက္ မလြယ္ကူလွ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္းလံုးႏွင့္ အဖြင့္အ႒ကထာ၊ ဋီကာတို႔မွ အနက္အဓိပၸါယ္တို႔ကို အက်ဥ္းၿခံဳး ၿခံဳငံု၍ ေရးသားျပဳစုေသာ က်မ္းငယ္မ်ားေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ထိုက်မ္းတို႔အား လက္သန္းသဖြယ္ ေသးငယ္၍ လက္သန္းအ႒ကထာမ်ား ဟုေခၚသည္။ (အက်ဥ္း မွတ္ဖြယ္မွ်သာ ဆိုသျဖင့္ လကၡဏ ဟုေခၚရာမွ၊ လကၡန္ > လက္သန္း ျဖစ္သြားသည္ ဟုလည္းဆိုၾကသည္။)

အရွင္ဗုဒၶေဃာသလက္ထက္ကပင္ ေခတ္ၿပိဳင္အ႒ကထာဆရာ တစ္ပါးျဖစ္ေသာ အရွင္ဗုဒၶဒတၱမေထရ္သည္ အဘိဓမၼာ၀တာရ (An Approach to Abhidhamma) ႏွင့္ ႐ူပါ႐ူပ၀ိဘာဂ (Analysis of Matter and Mind) အမည္ရွိ အဘိဓမၼာ လက္သန္း အ႒ကထာက်မ္းငယ္ႏွစ္ဆူ ေရးသား ျပဳစုခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသို႔ေသာ အဘိဓမၼာ လက္သန္း အ႒ကထာမ်ားအနက္ အရွင္အႏု႐ုဒၶမေထရ္ျပဳစုေသာ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း (Compendium of Abhidhamma) သည္ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။ ‘သဂၤဟ’ အား ျမန္မာမႈျပဳ၍ ‘သၿဂႋဳဟ္’က်မ္းဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။

ဤက်မ္းငယ္ေလးအား သၿဂႋဳဟ္ ၉-ပိုင္းေခၚ ေအာက္ပါ အခန္း ၉-ခန္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

၁။ စိတၱပရိေစၧဒ (စိတ္ပိုင္း)- စိတ္ အက်ဥ္း ၈၉-ပါး၊ အက်ယ္ ၁၂၁-ပါးကို ျပေသာ အခန္း
၂။ ေစတသိကပရိေစၧဒ (ေစတသိက္ပိုင္း) - ေစတသိက္ ၅၂-ပါးႏွင့္ စိတ္-ေစတသိက္တို႔ယွဥ္ပံုျပေသာ အခန္း
၃။ ပကိဏၰကပရိေစၧဒ (ပကိဏ္းပိုင္း) - စိတ္, ေစတသိက္တို႔ကို ေ၀ဒနာ, ဟိတ္, ကိစၥ, ဒြါရ, အာ႐ံု, ၀တၳဳအားျဖင့္ အေထြေထြ အလီလီ ခြဲျခားေ၀ဖန္ျပေသာ အခန္း
၄။ ၀ီထိပရိေစၧဒ (၀ီထိပိုင္း) - ဒြါရေျခာက္ပါးတြင္ ၀ီထိ (mental process) ေခၚ သိစိတ္အစဥ္တို႔ျဖစ္ေပၚပံု စိတၱနိယာမကို ျပေသာအခန္း
၅။ ၀ီထိမုတၱပရိေစၧဒ (၀ီထိမုတ္ပိုင္း) – ေရွ႕အခန္းတြင္ျပခဲ့ေသာ ၀ီထိတို႔မွ လြတ္ေနေသာ ဘ၀င္, စုတိ, ပဋိသေႏၶအခိုက္တို႔၌ စိတ္အစဥ္ျဖစ္ပံု ျပေသာ အခန္း
၆။ ႐ူပပရိေစၧဒ (႐ုပ္ပိုင္း) - ႐ုပ္ ၂၈-ပါး၊ ႐ုပ္ျဖစ္ပံု၊ ႐ုပ္အစဥ္ႏွင့္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေသာ အခန္း
၇။ သမုစၥယပရိေစၧဒ (သမုတ္စည္းပိုင္း) - စိတ္, ေစတသိက္, ႐ုပ္, နိဗၺာန္တို႔အား အဘိဓမၼာက်မ္းႀကီးမ်ားတြင္ကဲ့သို႔ ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္စသျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕စည္းျပေသာ အခန္း
၈။ ပစၥယပရိေစၧဒ (ပစၥည္းပိုင္း) - အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ႏြယ္ပံုတို႔ကို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နည္း၊ ပ႒ာန္းနည္းျဖင့္ ျပေသာ အခန္း
၉။ ကမၼ႒ာနပရိေစၧဒ (ကမၼ႒ာန္းပိုင္း) - သမထ, ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းတို႔ကို ျပေသာ အခန္း

အဘိဓမၼာပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာႀကီးမ်ားအား မေလ့လာမီ၊ အဘိဓမၼာ အေျခခံရေစရန္ သၿဂႋဳဟ္ကို ေလ့လာၾကရသည္။ သၿဂႋဳဟ္က်မ္းတြင္ ပါဠိေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ကဲ့သို႔ တိကမာတိကာ, ဒုကမာတိကာမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားျပမေနေတာ့ပဲ “အဘိဓမၼာတြင္ စိတ္, ေစတသိက္, ႐ုပ္, နိဗၺာန္”ဟူေသာ ပရမတၳအျပားေလးပါးရွိသည္” စသျဖင့္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ၿခံဳငံုေဖာ္ျပသျဖင့္ စတင္ေလ့လာသူတို႔အတြက္ လြယ္ကူေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သၿဂႋဳဟ္က်မ္းအား “အဘိဓမၼာသင္ပုန္းႀကီး” ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚၾကသည္။


စာၫႊန္း။
၁။ လယ္တီပ႑ိတဦးေမာင္ႀကီး - အဘိဓမၼတၳမၪၨရီ ေခၚ ပရမတၳသံခိပ္ဋီကာ (နိဒါန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)
၂။ Bhikkhu Bodhi – A Comprehensive Manual of Abhidhamma : Translation of Abhidhamma Sangaha (extract from Introduction)
၃။ U Ko Lay – A Compendium of Buddhiam: Guide to Tipiṭaka
၄။ Dr. Nandamālā – Fundamental Abhidhamma Part I (extract from Introduction)

သုတၱန္ႏွင့္ အဘိဓမၼာ
အဘိဓမၼာႏွင့္ ဓမၼာ
နိကာယ္ငါးရပ္ မိတ္ဆက္

1 comments:

sonata-cantata said...

14 Oct 08, 21:54
Thinn Kyi: အဘိဓမၼာပါဠိေတာ္ ၇-က်မ္း အေၾကာင္း ေရးထားတာစိတ္ဝင္စားလိုက္တာ.. ေနာက္ထပ္ေအးေအးလာထက္ဖတ္အုံးမယ္ေနာ္..