Wednesday, July 13, 2011

ဒါနျပဳသည္ ဆိုရာ၀ယ္ (၁)

ဘာေၾကာင့္ ဒါနျပဳသလဲ
• ပစၥည္းဥစၥာေတြက ေသရင္ ထားခဲ့ရမွာ။ သံသရာအတြက္ ပါေအာင္, ေနာင္ဘ၀မွာ လူခ်မ္းသာ, နတ္ခ်မ္းသာျဖစ္ေအာင္ ဒါနျပဳရတယ္။
• လွူဒါန္းေပးကမ္းတယ္ဆိုတာ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ပဲ။ ဒီေၾကာင့္ ဒါနျပဳသင့္တယ္။
• တုိ႔မိဘဘိုးဘြား အစဥ္အဆက္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းခဲ့ၾကတယ္။ တို႔လက္ထက္ၾကမွ မယုတ္ေလ်ာ့သင့္ဘူး။
• ငါတို႔က စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္ေပမယ့္ သူတို႔ေတြက ခ်ိဳ႕တဲ့ၾကရွာတယ္။ ဒီလူေတြကို ေပးကမ္းလွဴဒါန္းသင့္တယ္။
• …


ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ “အလွူေရစက္လက္ႏွင့္ မကြာ” ဆိုေသာ စကားအတုိင္း အလွဴဒါနျပဳရန္ ၀န္ေလးၾကသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ “ဘာေၾကာင့္ ဒါနျပဳသလဲ” ဟု မိမိကိုယ္ မိမိ ေမးခြန္းထုတ္ ၾကည့္သင့္ပါသည္။ မည္သည့္ အလွဴမ်ိဳးက ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ဆန္းစစ္ ၾကည့္သင့္ပါသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို စစ္တမ္းမ်ားေကာက္၍ ေလ့လာၾက၏။ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရံပံုေငြ ရွာေဖြေရးတြင္ ပိုမို ထိေရာက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ The Seven Faces of Philanthropy ဟူေသာ စာအုပ္သည္ ထင္ရွားပါသည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ အလွဴရွင္ ၇-မ်ိဳးကုိ ေဖာ္ျပထား၏။

http://www.wlhughes.net/PDF/The_Seven_Faces_of_Philanthropy_040718_Book_Review_Hughes.pdf

(၁) The Communitarians (26.3%) - စစ္တမ္းအရ အလွဴရွင္မ်ားအနက္ ၂၆.၃% သည္ မိမိတုိ႔ေဒသ, မိမိေနထိုင္ေသာ လူအဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ပါက မိမိအတြက္လည္း အက်ိဳးစီးပြားရွိမည္ဟု ယံုၾကည္၍ လွဴဒါန္းၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအလွဴရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ အလွဴအတြက္ အသိအမွတ္ ျပဳခံလိုၾကသည္။ အလွဴမွတဆင့္ အဆက္အသြယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္းမ်ား ရယူလိုၾကသည္။ မိမိတို႔ေဒသ ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ မိမိတို႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
(၂) The Devouts (20.9%) - ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေတြ႔ရေသာ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္အရ လွဴဒါန္းၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားျဖစ္ေစ, ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းတတ္ၾကသည္။ ထိုသူတို႔သည္ (မိမိတို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ အပ) အထူးအေထြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံယူလိုသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။
(၃) The Investors (15.3%) - စီးပြားေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံသကဲ့သို႔ ျပန္ရလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ လွဴဒါန္းသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အစိုးရအား အခြန္ေပးမည့္အစား အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား (အခြန္ေရွာင္ရန္အတြက္) လွဴဒါန္းၾကသူမ်ားလည္း ဤအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သည္။
(၄) The Socialite (10.8%) - လူမႈေရး၀င္ဆန္႔လို၍ လွဴဒါန္းၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အလွဴထက္ အလွဴပြဲက်င္းပရန္, ပြဲလမ္းမ်ားသြားရန္, အလွဴပြဲလာသူမ်ားႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ကို ပို၍ စိတ္၀င္စားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
(၅) The Altruists (9%) - ပရဟိတစိတ္ရွိေသာ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး အလွဴရွင္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ တာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အလွဴဒါန ျပဳၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားထက္ ဘိုးဘြားမ်ား, မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ား, ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား ကိုယ္ခ်င္းစာတရား အေလ်ာက္ ေ႐ြးခ်ယ္လွူဒါန္း ေလ့ရွိၾကသည္။
(၆) The Repayer (10.2%) - မိမိအား ကူညီေစာင္မခဲ့ဖူးေသာ ပုဂၢိဳလ္, အဖြဲ႕အစည္းတို႔အား ေက်းဇူး တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျပန္လည္လွဴဒါန္းၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
(၇) The Dynast (8.3%) - မိဘဘိုးဘြား ႐ိုးရာအစဥ္အလာ မပ်က္ေစရန္ ေစာင့္ထိမ္းေသာအားျဖင့္ လွဴဒါန္းၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
စင္စစ္ အလွဴရွင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ၇-မ်ိဳးထက္မက ရွိႏိုင္ပါသည္။ အလွဴေပးရန္ ေစ့ေဆာ္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္လည္း တစ္မ်ိဳးမက ေရာယွက္ ေနႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုစစ္တမ္းမ်ိဳး ေကာက္ယူပါက ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးအစားမ်ား တူညီမည္လည္း မဟုတ္။ မိမိသည္ မည္သည့္ အလွဴရွင္မ်ိဳးျဖစ္သည္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ႏိုင္ ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဒသနာေတာ္မ်ားအရ မည္သို႔ေသာ စိတ္ထား ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴမ်ိဳးက ျမင့့္ျမတ္သည္ကိုလည္း သံုးသပ္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ 


စာၫႊန္း။
၁။ အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ မဟာယည၀ဂ္၊ ဒါနမဟပၹလသုတ္ (အံ-၇-၅၂)
၂။ အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ ဒါန၀ဂ္၊ ပဌမဒါနသုတ္ (အံ-၈-၃၁)
၃။ အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ ဒါန၀ဂ္၊ ဒါန၀တၳဳသုတ္ (အံ-၈-၃၃)
၄။ The Seven Faces of Philanthropy - By Russ Alan Prince and Karen Maru File
ဆက္ရန္

3 comments:

seesein said...

ဦးဧရာေရ
ဒီေဆာင္းပါးေလး ဖတ္ရလို႕ ေက်းဇူး အမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
နိဗၺာန္လိုခ်င္လို႕ လွဴအံုးေတာင္မွ အေမွ်ာ္ေလးပါလို႕ နိဗၺာန္နဲ႕ ပိုေ၀းသြားမွာစိုးရိမ္မိပါတယ္။


ခင္မင္စြာျဖင့္
seesein

ဇြန္မိုးစက္ said...

ကုိယ္သိထားေနက် ဘာသာေရးအျမင္မ်ိဳးကေန ခြဲထက္ၿပီး သိခြင့္ရတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံရဲ႕ အလွဴရွင္ ၇မ်ိဳးအေၾကာင္းသိခြင့္ရလုိ႔ ေ၀မွ်တဲ့ ကုိဧရာကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္ေတာ့ အလွဴဒါနျပဳတဲ့အခါ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးတဲ့သူကုိ ႏုိင္သေလာက္ ကူညီေပးဖုိ႔အေနနဲ႔ေရာ၊ ကုိယ့္ေလာဘကုိ ႏုိင္သေလာက္ေလးပယ္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႔ေရာ၊ ကုသုိလ္ရခ်င္တာေရာ...တစ္ခုမကတဲ့ ဆႏၵေတြနဲ႔ လွဴျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တန္ခူး said...

ငယ္ငယ္တုန္းက ဘုရားရွိခိုးတာနဲနဲ ေတာင္းမိတဲ့ ဆုေတြက အမ်ားၾကီးဆရာ... အသက္ရလာေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ ့ စာနာျပီးလွဴျဖစ္တဲ့ အလွဴပိုမ်ားလာတယ္ ဆရာ... တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပို ့စ္ေလးအတြက္ ေက်းဇူးပါဆရာ...