Tuesday, August 2, 2011

ဒါနျပဳသည္ ဆိုရာ၀ယ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒါနျပဳပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူ၍ ေလ့လာသံုးသပ္ထားေသာ စာတမ္းမ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္မည္ အထင္ႏွင့္ ရွာေဖြမိေသာ္လည္း Melford E. Spiro ျပဳစုေသာ Buddhism and society: a great tradition and its Burmese vicissitudes ဟူေသာ စာအုပ္မွ လြဲ၍ အျခားစာအုပ္, စာတမ္းမ်ား မေတြ႔မိပါ။ ထိုစာအုပ္ပါ စစ္တမ္းမ်ားသည္ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းအတြက္ ေမးခြန္းႏွင့္ ေကာက္ယူသည့္ လူဦးေရ ပမာဏသည္ ေက်နပ္ဖြယ္မရွိလွ၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုအား ကိုယ္စားျပဳမည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။
ထိုစစ္တမ္းအရ လူနည္းစုသည္သာ ဉာဏ္လမ္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (Nibbanic Buddhists) ျဖစ္ၾက၍ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ကံလမ္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ (Kammic Buddhists) တို႔သည္ ဒါနအား သီလထက္ပင္ ပို၍ ပဓာနထားကာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳၾကသည္။ စင္စစ္ ဒါနျပဳရျခင္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်င့္ သီလ ခ်ိဳးေဖာက္မႈႈေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ အကုသိုလ္မ်ားအား ေက်ေစရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ စုေဆာင္းရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား၏။ ထို႔ေနာက္ သီလထက္ ဒါနျပဳမႈက ပို၍ အေရးပါရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ၅-ခုကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၁) The Dāna is psychologically more satisfying than morality, as a mean of acquiring merit - ျမန္မာတို႔သည္ ကုသိုလ္ရျခင္းကို ပမာဏျပဳတိုင္းထြာ လိုၾက၏။ သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ဒါနကဲ့သို႔ အနည္း အမ်ား ပမာဏတိုင္းထြာ မရသျဖင့္ ကုသိုလ္ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် ရသည္ဟု စိတ္ေက်နပ္မႈ မျဖစ္ေစပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အသက္သတ္ျခင္းကို ေရွာင္ရန္အား ေဆာင္ရန္ အျဖစ္ ေျပာင္း၍၊ အသတ္ခံရမည့္ တိရစၧာန္မ်ားအား ၀ယ္ယူ၍ ေဘးမဲ့ေပးျခင္း ျပဳေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ ျပဳျခင္းျဖင့္ “ဘယ္ႏွစ္ေကာင္, ဘယ္ေလာက္ဖိုး” လႊတ္လိုက္သည္ဟု တိုင္းထြာႏိုင္သည္။

(၂) In sermons, the fruits of giving are always explicit and clear, while those of morality are clear only for moral dereliction, not for moral conformity - တရားပြဲအမ်ားစုမွာ အလွဴပြဲမ်ားတြင္ ေဟာၾကားသည့္ တရားမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ သီလထက္ ဒါန၏ အက်ိဳးတရားကို ေဟာၾကားသည္က ပို၍ မ်ား၏။ တဖန္ ဒါနတရားမ်ားတြင္ ဒါနျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးႏွင့္ ဒါနမျပဳျခင္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ ရွင္းလင္းထင္ရွား၏။ သီလတရားမ်ားတြင္မူ သီလခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးသည္ ထင္ထင္ရွားရွားရွိေသာ္လည္း သီလေစာင့္ထိန္းျခင္း၏ အက်ိဳးတရားမ်ားသည္ ဒါန၏ အက်ိဳးတရားမ်ားေလာက္ ရွင္းလင္းထင္ရွားျခင္း မရွိ၍ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

(၃) The mechanical acquisition of merit is more important than development of spiritual character - သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေရး ဟူေသာ ဉာဏ္လမ္းမွသည္ ကံလမ္းဗုဒၶဘာသာသို႔ ဦးတည္လာေသာ အေ႐ြ႕အား တတိယအေၾကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုသိုလ္ျပဳရာတြင္ မိမိ၏ အဇၩတၱ အတြင္းသႏၲန္၌ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား ျပည့္၀လာေစေရးထက္ အသိဉာဏ္မပါေသာ ေကာင္းမႈျပဳနည္းမ်ား (mechanical acquisition of merit) ကိုသာ ဦးစားေပးၾက၏။ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွင္္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ရေသာကုသုိလ္အား အလြန္ပင္ တန္ဖိုးထားၾကသည္။ သားမရွိသူမ်ားကပင္ အျခားကေလးငယ္မ်ားအား ရွင္ျပဳေပးကာ ကုသိုလ္ယူတတ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ရွင္ျပုျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကိုယ္က်င့္တရား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း ရွင္ျပဳပြဲမ်ားအား အေပၚယံဆန္ဆန္သာ က်င္းပၾကသည္က မ်ားသည္။ အလြန္ ငယ္လြန္းေသးသည့္ ႏွစ္ႏွစ္သားအ႐ြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအားလည္း ရွင္ျပဳေပးတတ္၏။ ဘာသာေရး အေျခခံရေစရန္ တစ္၀ါစသည္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ သကၤန္း၀တ္ေလ့မရွိဘဲ ရက္သတၱ တစ္ပတ္, ႏွစ္ပတ္မွ်သာ ၀တ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ကေလးငယ္မ်ားဆိုလွ်င္ တစ္ညတာမွ်သာ ရွင္အျဖစ္ေနေတာ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

(၄) The importance of sacrifice as dominant theme in Burmese culture - ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ တန္ခိုးအာဏာအား အလြန္တန္ဖိုးထားၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တဖက္တြင္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္းကိုလည္း ဂုဏ္ယူၾကသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ လွဴဒါန္းေသာ ပမာဏသည္ သူတို႔၏ ၀င္ေငြ, စုေဆာင္းေငြ ပမာဏႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက မိမိတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ၿခိဳးၿခံ ေခၽြတာကာ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံသည့္ သေဘာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ လူ၀တ္ေၾကာင္တို႔သည္ သီလအေနအားျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ သိကၡာပုဒ္မ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ က်င့္ႀကံရန္ မလိုသျဖင့္၊ ဒါနအေနအားျဖင့္ မ်ားမ်ားလွူဒါန္းကာ ဘာသာေရး ကိုင္း႐ိႈင္းမႈကို ေဖာ္ျပၾကသည္။

(၅) The honor and prestige that attached to giving in Burmese society - ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္းစေသာ ဂုဏ္ပကာသနအတြက္ အလွဴဒါနျပဳျခင္းအား ပၪၥမေျမာက္ အေၾကာင္းတရား အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း Spiro ၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ အဆိုးျမင္ဘက္သို႔ အားသာၿပီး၊ ျမန္မာအမ်ားစု၏ အလွဴဒါန အေပၚ သေဘာထားအား ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ဗဟုသုတ အလို႔ငွာ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဆက္ရန္

စာညႊန္း
Melford E. Spiro - Buddhism and society: a great tradition and its Burmese vicissitudes

3 comments:

တန္ခူး said...

မွတ္သားသြားပါတယ္ဆရာ... ခုေခတ္ရွင္ျပဳပြဲေတြက မဂၤလာေဆာင္ေတြလို trader,Sedona မွာလုပ္ျပီး ေလွ်ာင္လမ္းကေန ရွင္ေလာင္းေတြကြဲထုတ္တာ သြားသတိရမိတယ္ ဆရာ...

SHWE ZIN U said...

ဆရာ ေရ

အက်ဳိးရွိတာေလးအတြက္ ေက်းဇူးပါ

ေရႊစင္ဦး

sonata-cantata said...

CBox မွ

2 Aug 11, 23:04
seesein: ဒါန ျပဳတာေလး ဖတ္သြားပါတယ္
2 Aug 11, 23:05
seesein: အမသီတာ ေနေကာင္းေတာ္မူပါစ
2 Aug 11, 23:59
S-C: ေနေကာင္းပါတယ္ စစေရ... ပို႔စ္တင္တာ အဆက္ျပတ္သလို ျဖစ္ေနေပမဲ့ တင္ တင္ခ်င္း လာဖတ္လို႔ ကိုဧရာ့ ကိုယ္စား ေက်းဇူးပါေနာ္ ... ဆက္ရန္ ရွိေသးတယ္ :glad:
3 Aug 11, 18:40
seesein: က်န္းမာေတာ္မူေၾကာင္းသိရ၍ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူပါသည္။ ဒါန ဒါန နဲ႕ ငါရခ်င္တာေတြ မ်ားေနသလားလို႕ ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္ေတာင္ မလံုမလဲ း)
3 Aug 11, 21:54
Gyidaw: Visited and read Dana.Thanks Ko Ayar.I will check what kind of donator myself.
3 Aug 11, 22:18
ခ်စ္ၾကည္ေအး: ဖတ္သြားပါတယ္ တီတာေရ...အကိုဧရာကိုလည္း ေျပာလိုက္ပါေနာ္...:)