Saturday, May 12, 2012

မဇၩိမေဒသ ေက်း႐ြာ ၿမိဳ႕ျပ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား

ေရွးေဟာင္းသုေတသန အေထာက္အထားမ်ားအရ ဗုဒၶ မပြင့္ထြန္းမီ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ (3000 BC) ခန္႔ကပင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းေဒသ (ယေန႔ေခတ္ Harappā ႏွင့္ Mohenjo Dāro ႐ြာ အနီးေဒသမ်ား)တြင္ ၿမိဳ႕ျပ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒသတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ အာရိယန္ (Aryan) လူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ၾက။ ယင္းေဒသႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အဆက္အဆံရွိခဲ့သည့္ ဆူေမးရီယန္း (Sumerian) မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ Meluhha ဟုေဖာ္ျပေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ တဖန္ ယင္း Meluhha ဆိုသူမ်ားသည္  အာရိယန္တို႔က Mleccha (ပါဠိဘာသာျဖင့္ မိလကၡ) ဟုေခၚေသာ “တုိင္းတပါးသား အ႐ိုင္းအစိုင္း” လူမ်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ယူဆၾကသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ 1700 BC ခန္႔တြင္မွ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းေဒသသို႔ စတင္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ အာရိယန္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္သာ အိမ္ေျခအတည္တက် မရွိဘဲ၊ ျမင္းအုပ္၊ သိုးအုပ္၊ ဆိတ္အုပ္မ်ားျဖင့္ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ လွည့္လည္သြားလာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းသို႔ အာရိယန္လူမ်ိဳးမ်ား တစ္သုတ္ၿပီး တစ္သုတ္၀င္ ေရာက္လာၿပီး ဌာေန ၿမိဳ႕ျပမ်ားအား တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾက၍ မူလကထြန္းကားခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ ဆိတ္သုန္းသြားခဲ့သည္။

အာရိယန္တုိ႔ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခု သံုးခုၾကာမွ ေ၀ဒက်မ္းမ်ားအား ေရးဖြဲ႕သီကံုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေ၀ဒက်မ္းမ်ားတြင္ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းေဒသအား ျမစ္ ၇-စင္း စီးဆင္းရာေဒသ သတၱသိႏၶဳ (Sapta Sindhu) ဟု မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကသည္။ ေ၀ဒေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ေရာက္ေသာအခါ အာရိယန္တို႔သည္ မဇၩိမေဒသ ယမုံနာႏွင့္ ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္ဆီသို႔ ထပ္မံ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာၾကျပန္သည္။ မဇၩိမေဒသအား အာရိယန္တို႔၏ ေနရာေဒသ (အာရိယာ၀တၱ) ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။

အုပ္စုအလိုက္ လွည့္လည္ သြားလာေနၾကေသာ ထိုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား “ဂါမ” ဟုေခၚရာမွ ေနာင္တြင္ ယင္းလူမ်ိဳးစုတု႔ိ စုေ၀းစတည္းခ်ရာ အရပ္ေဒသမ်ားအားလည္း “ဂါမ” ဟုပင္ ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲေလသည္။ ေနာင္တြင္ ေနရာအတည္တက် ေနထိုင္လာၾကေသာ အခါအတြင္လည္း ႐ြာမ်ားအား “ဂါမ” ဟုပင္ ဆက္လက္ေခၚၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အာရိယန္တို႔သည္ အိႏၵဳျမစ္၀ွမ္းႏွင့္ ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕႐ြာတိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္ကာ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ ျပန္လည္ထြန္းကာ လာခဲ့ျပန္သည္။


ဂါမ၊ နိဂမ၊ နဂရ၊ ဇနပဒ 

လူေန ထူထပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးအရ အခ်က္အျခာက်မႈ စသည္တို႔ အလိုက္ ေက်း႐ြာ ၿမိဳ႕ျပ တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားထားရာ၊ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ဂါမ၊ နိဂမ၊ နဂရ၊ ဇနပဒဟု ေလးဆင့္ခြဲ၍ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္ (မ-၁-၁၉၅၊ ၀နပတၳသုတ္ )။

အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ လွည့္လည္ သြားလာသူတို႔ ေခတၱ စတည္းခ်ရာ ဂါမသည္ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈျပန္လည္ ထြန္းကားလာျခင္း၏ အစျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ “႐ြာ” ဟုျပန္ေလ့ရွိသည္။ ကုန္သည္တို႔ ေလးလထက္ အလြန္ စခန္းခ်ရာ အရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လူေနအိမ္ေျခ တစ္လံုး ႏွစ္လံုးမွ် ရွိလွ်င္လည္းေကာင္း ဂါမဟုပင္ ေခၚႏိုင္ေၾကာင္း ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ (ပါရာ-၉၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ နဠကာရဂါမ (က်ဴထရံ ယက္လုပ္ေသာ႐ြာ)၊ အာရာမိကဂါမ (ဥယ်ာဥ္ လုပ္သားတို႔ ေနေသာ႐ြာ)၊ ေလာဏကာရဂါမ (ဆားခ်က္သူတို႔ ေနေသာ႐ြာ) စသျဖင့္ အသက္ေမြးမႈ တူရာလူတို႔ စုေ၀း ေနထိုင္ၾကသည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔၊ စ႑ာလဂါမ၊ ျဗာဟၼဏဂါမ စသျဖင့္ အမ်ိဳးဇာတ္တူရာ စုေ၀းေနထိုင္ၾကေသာ ႐ြာမ်ားလည္း ရွိသည္။

ကုန္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ရာေစ်း ရွိသည့္ ႐ြာႀကီး (သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ငယ္) အား နိဂမဟု ေခၚသည္။ နိဂံု၊း ႐ြာႀကီးစသျဖင့္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ေလ့ရွိ၍၊ market-town (ေစ်းၿမိဳ႕) ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ၾကသည္။ ကုန္သည္မ်ား၊ လက္သမားစေသာ လက္မႈပညာသည္မ်ာ၊ ကုန္သည္မ်ား စုေ၀းေနထိုင္ကာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းရာ ေနရာဌာန ျဖစ္သည္။

နိဂံုးထက္ပိုႀကီး၍ ခံတပ္ၿမိဳ႕႐ိုးရွိေသာ ၿမိဳ႕တို႔အား နဂရဟု သတ္မွတ္သည္။ အ႐ြယ္အစားေသးငယ္သည့္ ခံတပ္ၿမိဳ႕မ်ားအား “နဂရ”ဟု မေခၚဘဲ “နဂရက”ဟု ေခၚေလ့ရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအား “မဟာနဂရ” ဟုေခၚသည္။ စမၸာ၊ ရာဇၿဂိဳဟ္၊ သာ၀တၳိ၊ သာေကတ၊ ေကာသမၺီ၊ ဗာရာဏသီတို႔သည္ ဗုဒၶလက္ထက္က ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္၏ (ဒီ-၂-၂၁၀။ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္)။ နာဂရကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ “ၿမိဳ႕”ဟု ဘာသာျပန္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း၊ စမၸာနဂိုရ္၊ သကၤႆနဂိုရ္စသျဖင့္ ပါဠိသက္ျဖင့္ “နဂိုရ္” ဟုလည္းေကာင္း၊ သာ၀တၳိျပည္၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္စသျဖင့္ မင္းနန္းစိုက္ရာ “ျပည္” ဟုလည္းေကာင္း သံုးစြဲေလ့ရွိသည္။ နဂရကဲ့သို႔ပင္ ခံတပ္ၿမိဳ႕႐ိုးရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအား “ပုရ” ဟုလည္း ေခၚသည္။ ပုရသည္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အခ်က္အျခာျဖစ္ေသာ ခံတပ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္၍ ၿမိဳ႕႐ိုးအတြင္း၌သာ လူေနၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အျခာက်၍ ၿမိဳ႕႐ိုးအတြင္း အျပင္ပါလူေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအား နဂရဟု ေခၚသည္။ “ပုရ” ဟူေသာ အသံုးအႏႈံးသည္ ေ၀ဒေခတ္က ထင္ရွားခဲ့၍၊ နဂရဟူေသာ အသံုးႏႈံးသည္ ေနာင္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေ၀ါဟာျဖစ္သည္။

“ဇနပဒ” သည္ မူရင္းအဓိပၸါယ္အရ တူရာရာ လူမ်ိဳးစုမ်ား စုေ၀းအေျခခ်ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေနာင္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ၾသဇာသက္ေရာက္သည့္ တိုင္းႏိုင္ငံ (ရ႒) ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲသည္။ ျမန္မာဘာသာတြင္ “ဇနပုဒ္” ဟူေသာ ပါဠိသက္ ေ၀ါဟာရအား “ေက်းလက္ေတာ႐ြာ၊ ႐ြာငယ္”ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ပါဠိစာေပမ်ားမွ ဇနပဒသည္ ဂါမ၊ နိဂမ၊ နဂရတို႔ထက္ ပိုမိုက်ယ္၀န္းေသာ တိုင္းႏိုင္ငံကို ဆိုလုိပါသည္။ ဗုဒၶေခတ္တြင္ ထင္ရွားေသာ တိုင္းႀကီး (မဟာဇနပဒ) ၁၆-တိုင္းရွိေၾကာင္း အဂၤုတၱရနိကာယ္ (အံ-၃-၇၁၊ ဥေပါသထသုတ္) စေသာ သုတၱန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁။ အဂၤ
၂။ မဂဓ
၃။ ကာသိ
၄။ ေကာသလ
၅။ ၀ဇၨီ
၆။ မလႅ
၇။ ေစတိ
၈။ ၀ံသ
၉။ ကု႐ု
၁၀။ ပၪၥာလ
၁၁။ မစၧ (မဇၩ)
၁၂။ သူရေသန
၁၃။ အႆက (*)
၁၄။ အ၀ႏၲိ (*)
၁၅။ ဂႏၶာရ (*)
၁၆။ ကေမၺာဇ (*)

ဒီဃနိကာယ္ ဇန၀သဘသုတ္တြင္ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအား (ဒီ-၂-၂၇၃) တြင္ ရတနာသံုးပါးအား ၾကည္ညိဳၾကေသာ တိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေဖာ္ျပရာတြင္ တိုင္းႀကီး ၁၆-တိုင္းအနက္ (*သေကၤတျပထားသည့္) ေနာက္ဆံုး ၄-တိုင္းအား ခ်န္လွပ္၍ က်န္တိုင္းႀကီး ၁၂-တိုင္းကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ အႆက၊ အ၀ႏၲိ၊ ဂႏၶာရ၊ ကေမၺာဇတိုင္းတို႔သည္ မဇၩိမေဒသ၏ ျပင္ပ (ပစၥႏၲိမ ဇနပဒ) တြင္ တည္ရွိသည္ ဆိုေသာ္လည္း၊ မဇၩိမေဒသႏွင့္ ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ဆက္ဆံေနၾကေလသည္။ မဇၩိမေဒသ၏ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဂႏၶာရႏွင့္ ကေမၺာဇတိုင္းတို႔သည္ ေျမာက္ပိုင္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း (ဥတၱရာပထ) ေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ ဥတၱရာပထ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားဟု ေခၚေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔အတူပင္ မဇၩိမေဒသႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း (ဒကၡိဏာပထ) ဆက္သြယ္ထားေသာ အႆက၊ အ၀ႏၲိစေသာ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအား ဒကၡိဏာပထ တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားဟုလည္း ေခၚသည္။ ဥတၱရာပထႏွင့္ ဒကၡိဏပထ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ မဇၩိမေဒသ၏ ျပင္ပတြင္ရွိသည္ ဆိုေသာ္လည္း၊ အရွင္မဟာကပၸိန၊ အရွင္မဟာကစၥည္း၊ အရွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစရိယစသည့္ ထင္ရွားေသာ သာ၀ကႀကီးမ်ားသည္ ဥတၱရာပထႏွင့္ ဒကၡိဏပထ အရပ္ေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ၾကေလသည္။

သီဟိုဠ္မွ အရွင္ေမာဂၢလာန္ျပဳစုေသာ အဘိဓာနပၸဒီပိကာေခၚ ပါဠိအဘိဓာန္က်မ္း ဘူမိ၀ဂ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဇနပဒ ၂၁-တိုင္း၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ (¤) သေကၤတျပထားေသာ တိုင္းမ်ားသည္ ပါဠိေတာ္လာ တိုင္းႀကီး (မဟာဇနပဒ) ၁၆-တိုင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။

၁။ ကု႐ု
၂။ သကၠ (¤)
၃။ ေကာသလ
၄။ မဂဓ
၅။ သိ၀ိ (¤)
၆။ ကလိဂၤ (¤)

၇။ အ၀ႏၲိ
၈။ ပၪၥာလ
၉။ ၀ဇၨီ
၁၀။ ဂႏၶာရ
၁၁။ ေစတိ
၁၂။ ၀ဂၤ (¤)
၁၃။ ၀ိေဒဟ (¤)

၁၄။ ကေမၺာဇ
၁၅။ မဒၵ (¤)
၁၆။ ဘဂၢ (¤)

၁၇။ အဂၤ
၁၈။ သီဟဠ (¤)
၁၉။ ကသၼီရ (¤)

၂၀။ ကာသိ
၂၁။ ပ႑၀ (¤)

စာၫႊန္း
၁။ မဇၩိမေဒသ ၿမိဳ႐ြာမ်ားမွ သမိုင္း႐ုပ္ႂကြင္း ပံုရိပ္လႊာမ်ား၊ သာ၀တၳိျမန္မာေက်ာင္း ဆရာေတာ္
၂။ Indian Buddhism, A.K. Warder
၃။ The Great Transformation: The world in the time of Buddha, Socrates, Confucius and Jeremiah, Karen Armstrong
၄။ Foreign Trade And Commerce In Ancient India, Prakash Charan Prasad
၅။ Dāna: Giving and Getting in Pali Buddhism, Ellison Banks Findly

Thursday, May 10, 2012

မဇၩိမေဒသ နယ္နိမိတ္

ဗုဒၶသာသနာ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာရာ မဇၩိမေဒသ၏ နယ္နိမိတ္အား
(၁) အေရွ႕ဖက္တြင္ ကဇဂၤလနိဂံုး၊ ထိုနိဂံုးအလြန္မွ မဟာသာလ (အင္ၾကင္းပင္ႀကီး)၊
(၂) အေရွ႕ေတာင္ဖက္တြင္ သလဠ၀တီျမစ္၊
(၃) ေတာင္ဖက္တြင္ ေသတကဏၰိကနိဂံုး၊
(၄) အေနာက္ဖက္တြင္ ထူဏပုဏၰား႐ြာႏွင့္
(၅) ေျမာက္ဖက္တြင္ ဥသိရဒၶဇေတာင္ဟူေသာ နိမိတ္ ၅-ရပ္ျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ေတာ္မူခဲ့သည္ (၀ိနည္းမဟာ၀ါ၊ စမၼကၡႏၶက)။

ထိုနယ္နိမိတ္တို႔အား ယေန႔ေခတ္တြင္ အတိအက် သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေသာ္လည္း အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျမာက္ဖက္တြင္ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္တန္း၊ ေတာင္ဖက္တြင္ ၀ိၪၨေတာင္တန္း (Vindhya Range) တို႔ျဖင့္ ပိုင္းျခားထားေသာ ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္း လြင္ျပင္ေဒသ ျဖစ္သည္။ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံ၍ ဂဂၤါျမစ္ႏွင့္ ေပါင္းဆံုကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ အတြင္းသို႔ စီး၀င္သြားၾကေသာ ဂဂၤါ၊ ယမုနာ၊ အစိရ၀တီ၊ သရဘူ၊ မဟီဟူေသာ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္တို႔၏ ျဖတ္သန္း စီးဆင္းသြားေသာ လြင္ျပင္ေဒသ ျဖစ္ေလသည္။ ယေန႔ေခတ္ နီေပါႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း Terai ေခၚ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေျခ အရပ္ေဒသ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Uttar Pradesh ျပည္နယ္ ႏွင့္ Bihar ျပည္နယ္တို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။

မဇၩိမေဒသသည္ အလ်ား ယူဇနာ ၃၀၀၊ အနံ ၂၅၀ ယူဇနာ၊ အ၀န္း ယူဇနာ ၉၀၀ ရွိ၍ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း၏ အလယ္တြင္ ရွိေၾကာင္း၊ ေလးေထာင့္ စပ္စပ္ ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ အလယ္တြင္က်ယ္၍ အဖ်ားႏွစ္ဖက္တြင္ က်ဥ္းေသာ မု႐ိုးစည္ သ႑ာန္ရွိေၾကာင္း အ႒ကထာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာပြင့္ထြန္းရာ မဇၩိမေဒသတြင္ လူျဖစ္ရျခင္းသည္ သစၥာတရားသိျမင္ရန္ အခြင့္ေကာင္း ရျခင္းျဖစ္၍၊ ပစၥႏၲိမအရပ္တြင္ အသိဉာဏ္နည္းပါးေသာ မိလကၡဳ (လူ႐ိုင္း) အျဖစ္ ေမြးဖြားရျခင္းသည္ အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးမႈ (အကၡဏ) ၈-မ်ိဳးတြင္ တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဟာၾကားထားသည္ (အံ-၈-၂၉။ အကၡဏသုတ္)။ ထို အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးမႈ ၈-မ်ိဳးအား ေရွးဆရာေတာ္တို႔က “ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး” ဟုေခၚေ၀ၚ၍ ၾသကာသကံေတာ့ခ်ိဳးတြင္ ထည့္သြင္းကာ၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးမွ ကင္းလြတ္ရပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေလ့ရွိ ၾက၏။


နယ္နိမိတ္ အပိုင္းအျခား


အေရွ႕ဖက္နယ္နိမိတ္ျဖစ္ေသာ ကဇဂၤလနိဂံုးသည္ ဣႃႏၵိယဘာ၀နသုတ္ (မ-၃-၄၅၃) ႏွင့္ ဒုတိယမဟာပဉွာသုတ္ (အံ-၁၀-၂၈) တို႔အား ေဟာၾကားခ့ဲရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဂဇဂၤလ၊ ကဇဂၤလာယစသျဖင့္ ေရးသည္လည္း ရွိ၏။ ေအဒီ ၇-ရာစုက မဇၩိမေဒသသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ ရဟန္းေတာ္ ႐ႊမ္းက်န္း(Xuan Zang)၏ မွတ္တမ္းအရ စမၸာၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ဖက္ လိေပါင္း ၄၀၀ ( ၆၇ မိုင္) သြားေသာ္ ကဇဂၤလ (Kie-Ching-Kie-Lo) သို႔ေရာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၍၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ရွိ Rajmahal ၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္ ၁၈-မိုင္ အကြာမွ Kankjol အရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဌာနမွဴး Alexander Cunningham က သတ္မွတ္သည္။ ရာဟုလာသံကိစၥည္းက ဗုဒၶစရိယာတြင္ Santhal Pragnas အရပ္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအရပ္ေဒသ ႏွစ္ခုလံုးသည္ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္၊ ဂဂၤါျမစ္ေၾကာင္း  ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔ ေျပာင္းလဲ စီးဆင္းသြားရာ အနီး၌ တည္ရွိေလသည္။

မဇၩိမေဒသ၏ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ နယ္နိမိတ္ သလဠ၀တီျမစ္ အား ယေန႔ေခတ္ Salai (Shilabati) ျမစ္ ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ သလႅာ၀တီ၊ သလလ၀တီ စသျဖင့္လည္း ေရးၾကသည္။ ေတာင္ေပါက္ ဆရာေတာ္က ျဖဴဆူးမ်ား ေပါမ်ားသျဖင့္ သလလ၀တီဟု ေခၚေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

မဇၩိမေဒသ၏ ေတာင္ဖက္ နယ္နိမိတ္ ေသတကဏၰိကနိဂံုးသည္ မိုကၠာ (လေခ်း) အမ်ားအျပား ထြက္ေသာ Hazaribagh နယ္ျဖစ္၍ ေသတကဏၰိက ဟူေသာအမည္သည္ပင္ region of mica ဟုအဓိပၸါယ္ရေၾကာင္း Buddhism in India: from sixth century BC to Third Century AD တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မဇၩိမေဒသ၏ အေနာက္ဖက္ နယ္နိမိတ္ ထူဏမည္ေသာ ပုဏၰား႐ြာ သည္ အိႏၵိယျပည္ေျမာက္ပိုင္း ဟာယန (Hayana) ျပည္နယ္ ကု႐ုေခတၱ (Kurukshetra) ခ႐ိုင္ရွိ ဌာေနသရ (Thanesar) အရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထိုအရပ္သို႔ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ႐ႊမ္းက်န္း ေရာက္ခဲ့ဖူး၍၊ ထိုစဥ္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၃-ေက်ာင္း၊ ရဟန္းေတာ္ ၇၀၀ ခန္႔ရွိကာ ဟိနယာန ဗုဒၶဘာသာကို သင္ယူ ပို႔ခ်ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ ဥဒပါနသုတ္တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာ မလႅတိုင္းအတြင္း လွည့္လည္စဥ္ ထူဏပုဏၰား႐ြာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလာေသာလည္း၊ မလႅတိုင္းသည္ မဇၩိမေဒသ၏ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ မဇၩိမေဒသ၏ အေနာက္ဖက္ နယ္နိမိတ္ျဖစ္ေသာ ထူဏ႐ြာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အမည္တူ အရပ္ေဒသသာ ျဖစ္ႏိုင္၏။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဂရိဘုရင္ အလက္ဇႏၵားက အိႏၵိအား လာေရာက္ သိမ္းပိုက္စဥ္ (BC 326) တြင္ မလႅမ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ Ravi (ဧရာ၀တီ) ျမစ္ကမ္းတြင္ (31°N 73°E) အေျခခ် ေနထိုင္ေနၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းအရ ထူဏ႐ြာသည္ ထိုေနရာပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆၾက၏။ သို႔ေသာ္ ထိုဂရိမွတ္တမ္းမ်ားမွ မလႅမ်ိဳးႏြယ္ ဆိုသူမ်ားသည္ မဇၩိမေဒသအေရွ႕ပိုင္းမွ မလႅမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ၊ ယေန႔တိုင္ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ မလ၀ (Malwa) လူမ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကု႐ုေခတၱမွ Thanesar အရပ္ (29.97°N 76.84°E) ကိုသာလွ်င္ မဇၩိမေဒသ၏ အေနာက္ဖက္ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ ယူဆအပ္သည္။

မဇၩိမေဒသ၏ ေျမာက္ဖက္ နယ္နိမိတ္ ဥသိရဒၶဇေတာင္အား ဒိဗ်ာ၀ဒါနတြင္ ဥသီရဂိရိဟူေသာ အမည္ျဖင့္ေတြ႕ရ၍ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္၏ အနိမ့္ပိုင္းမွ ေတာင္ထြဋ္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႔ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ဟရိဒြါရ (Haridwa) ၿမိဳ႕အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ ပန္းရင္းနံ႔သာျမက္မ်ိဳး (fragrant root of Andropogon Muricatum) တို႔ အမ်ားအျပား ေပါက္ေရာက္ေသာ ေတာင္ျဖစ္၍ ပန္းရင္းျမက္တို႔ အလံတန္ခြန္ ထူဘိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥသိရဒၶဇ အမည္ရေၾကာင္း ေတာင္ေပါက္ ဆရာေတာ္က ေဖာ္ျပသည္။

စာညႊန္း
၁။ ဗုဒၶသာသနိက ပဌ၀ီ၀င္က်မ္ႀကီး၊ ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာ္ 
၂။ Ancient Geography of India, Alexander Cunningham
၃။ Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World by Huien Tsiang, trans. Samuel Beal. 
၄။ Buddhism in India: from sixth century BC to Third Century AD, Ashok Kumar Anand
၅။ Haryana: Past and Present, By Suresh K Sharma
၆။ Notes on the middle countries of Ancient India, TW Rhys Davids.

Monday, May 7, 2012

မဇၩိမေဒသ မွတ္စုမ်ား

ဗုဒၶဂယာႏွင့္ မဇၩိမေဒသသို႔ ဘုရားဖူး ခရီးသြားလိုေသာ ဆႏၵျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုနီးပါး ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေၾကာင္း မတိုက္ဆိုင္၍ မသြားျဖစ္ေသး။ သို႔ေသာ္လည္း မၾကာခဏ ဆိုသလိုပင္ Google Earth ကိုသံုး၍ ဗုဒၶသာသနိက ေနရာေဒသ အခ်ိဳ႕အား စိတ္မွန္းျဖင့္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ျဖစ္ပါသည္။ “Google ျဖင့္ ဘုရားဖူး ထြက္ျခင္း” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဘေလာ့ဂ္ေပၚတြင္ ပို႔စ္မ်ား ေရးတင္ရန္ အႀကံ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ ေတာင္ေပါက္ ဆရာေတာ္၏ ဗုဒၶသာသနိကပဌ၀ီ၀င္က်မ္းႀကီးႏွင့္ Wikipedia ကဲ့သို႔ ကြန္ယက္ေပၚမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားကိုးျဖင့္ စိတ္ကူးေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူခဲ့။ အခ်ိဳ႕ ေနရာေဒသမ်ားအတြက္ ျမန္မာ အကၡရာျဖင့္ ေရးထားေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕အား အဂၤလိပ္ အကၡရာမ်ားသို႔ ျပန္၍ ဖလွယ္ရန္ မွန္းဆရသည္မွ စ၍၊ အျခားေသာ စာအုပ္တို႔မွ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္တို႔ကို ျပန္လည္ တုိက္ဆိုင္ရျခင္း၊ ေနရာေဒသအမည္ သိသည့္တိုင္ ထိုေနရာမ်ားသည္ Google Earth တြင္ ရွိမေနျခင္း၊ လတၱီတြဒ္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ အတိအက် မသိရျခင္းစေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရပါသည္။ ပို႔စ္ေရးရန္အတြက္ မွတ္ထားေသာ မွတ္စုအတိုအထြာမ်ား၊ အၾကမ္း ေရးျခစ္ထားသည့္ ေျမပံုအတိုအစမ်ားသာမ်ား၍ လာခဲ့သည္။ ထိုမွတ္စုမ်ားကလည္း မူလကစိတ္ကူးခဲ့သည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္လည္း သိပ္ မဆီေလ်ာ္ေတာ့။ “Google ျဖင့္ ဘုရားဖူး ထြက္ျခင္း” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္အစား၊ ထိုထုိမွတ္စုမ်ားကိုသာ “မဇၩိမေဒသ မွတ္စုမ်ား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလို တင္သြားပါမည္။

ဗုဒၶေခတ္ မဇၩိမေဒသ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ေျမပံု


ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာ္၏ ဗုဒၶသာသနိကပဌ၀ီ၀င္က်မ္းမွ ဗုဒၶသာသနိက ေျမပံုေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအား တိုက္ဆိုင္၍ http://www.naturalearthdata.com မွရေသာ raster data ေပၚတြင္ ဆြဲထားပါသည္။

စာအုပ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ebook links မ်ား

၁။ ဗုဒၶသာသနိကပဌ၀ီ၀င္က်မ္းႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠပါလ
၂။ ဗုဒၶႏိုင္ငံေတာ္၊ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ အရွင္သံ၀ရာဘိ၀ံသ။ ပထမတြဲ ဒုတိယတြဲ
၃။ မဇၩိမေဒသသမိုင္း႐ုပ္ႂကြင္း ပံုရိပ္လႊာမ်ား၊ သာ၀တၳိျမန္မာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဦးၾသဘာသ
၄။ Buddhist Dictionary of Pali Proper Names, G P Malalasekera
၅။ Buddhist India, TW Rhys Davids
၆။ The Ancient Geography of India, Alexander Cunningham
၇။ Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World by Huien Tsiang, trans. Samuel Beal. Vol 1 & Vol 2
၈။ Some Ksatriya Tribes of Ancient India, BC Law