Sunday, November 30, 2008

ေရာင့္ရဲျခင္းႏွင့္ သည္းခံျခင္း


ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ အလိုနည္းျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း, ပ်င္းရိျခင္း, လံု႔လနည္းျခင္းမဟုတ္။ သည္းခံျခင္းသည္ အမ်က္မထြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လက္ေလ်ာ့ အ႐ႈံးေပးျခင္းမဟုတ္။

ေရာင့္ရဲျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတရားတို႔အား မဂၤလာတရားမ်ားအျဖစ္ ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာၾကားခဲ့သည္။ စင္စစ္ ထိုတရားတို႔သည္ ဗုဒၶအဆံုးအမ၌သာမဟုတ္ အျခားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒတို႔ အတြက္လည္း ေလးစားအပ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ေရာင့္ရဲျခင္း, သည္းခံျခင္းတို႔သည္ တိုးတက္မႈ၏ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆလာၾကျခင္းသည္ ထိုတရားတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို လြဲမွားစြာ နားလည္ထားၾက၍သာ ျဖစ္ေပမည္။

ေရာင့္ရဲျခင္း (သေႏၲာသ)သည္ အလိုႀကီးျခင္း, အလိုဆိုးျခင္းတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးတို႔၏ ပစၥည္း, ဥစၥာ, ဂုဏ္တို႔အား မတရားသျဖင့္ မက္ေမာလိုလားျခင္းသည္ အလိုႀကီးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိအစြမ္းအစျဖင့္ ရထားေသာ ပစၥည္း, ဥစၥာ, ဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းသည္ ေရာင့္ရဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ မိမိအရည္အခ်င္း အေလ်ာက္ ရသင့္သေလာက္ႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္းအား ‘ယထာလာဘသေႏၲာသ’ ဟု ေခၚသည္။ မိမိအရည္အခ်င္း အေလ်ာက္ ရရွိလာေသာ ပစၥည္းတို႔ကိုလည္း ရသေလာက္ မယူရ။ ယူသင့္သေလာက္သာ ယူရသည္။ မိမိတြင္ ေရာဂါေ၀ဒနာရွိေနပါက မိမိႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္သာ ေရာင့္ရဲရသည္။ ဤသို႔ေသာ ေရာင့္ရဲမႈမ်ိဳးအား ‘ယထာဗလသေႏၲာသ’ ဟု ေခၚသည္။ မိမိ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သင့္ေတာ္ေစကာမူ၊ မိမိထက္ ပို၍ ထိုက္တန္သင့္ေလ်ာ္သူတို႔ရွိပါက မိမိမသံုးစြဲပဲ ပို၍ သင့္ေတာ္သူတို႔ကို သံုးစြဲေစရသည္။ ဤသို႔ေသာ ေရာင့္ရဲျခင္းမ်ိဳးအား ‘ယထာသာ႐ုပၸသေႏၲာသ’ ဟုေခၚသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ အလိုႀကီးျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊ ရက္ေရာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ထိုေရာင့္ရဲျခင္းႏွင့္ ရက္ေရာျခင္းအစံုသည္ မိမိပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံျခင္းအတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ ရည္မွန္းခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္း၊ လံု႔လ၀ီရိယနည္းျခင္းတို႔မဟုတ္။ အသိပညာေရွ႕ေဆာင္ေသာ အားထုတ္မႈျဖစ္သည္။

ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲလံု႔လျဖင့္ အားထုတ္ရသည္။ အခက္အခဲ အတားအဆီးတို႔ ႀကံဳလာပါကလည္း ရည္မွန္းခ်က္ကို အေလ်ာ့မေပးပဲ၊ ဆင္းရဲဒုကၡကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ရသည္။ သည္းခံႏိုင္ရသည္။ အေလာင္းေတာ္ မဟာဇနကမင္းသည္ မင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေအာက္ပါ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္သည္။

ေယာက္်ားေကာင္းမွန္က ျမတ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ထားရာ၏။ ႀကိဳးစားလံု႔လျပဳရာ၏။ မပ်င္းရိရာ။
အျခားမၾကည့္လင့္။ သမုဒၵရာမွ လြတ္ေျမာက္၍၊ မိမိ အလိုရွိသည့္အတိုင္း မင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ
ငါ့ကိုပင္ သက္ေသထား၍ ဆိုသတည္း။

ဆင္းရဲဒုကၡ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ကို မစြန္႔ရာ။ ဆင္းရဲကို သည္းခံ၍ မေလ်ာ့ေသာ လံု႔လျပဳရာ၏။ ‘ဆင္းရဲတစ္ခါ ခ်မ္းသာတစ္လွည့္’ဟူေသာ ေလာကျဖစ္ၿမဲဓမၼတာကို ႏွလံုးမမူပဲ၊ ပ်င္းရိျခင္းကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ လံု႔လေလ်ာ့သူတုိ႔သည္ သမုဒၵရာတြင္ ငါးလိပ္စာသာျဖစ္ၾကရသည္။ ဆင္းရဲမွ မလြတ္ကင္းႏိုင္။


ေလာကတြင္ လူတို႔သည္ မႀကံစည္ပဲ ျဖစ္လာတတ္သည္ ရွိသလို၊ ႀကံစည္တိုင္းလည္း ျဖစ္မလာတတ္။ လံု႔လရွိသူတို႔သာ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။

ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵတို႔ကို လုပ္ခ်င္ေသာ လံုလ၀ီရိယတို႔ႏွင့္ ညိႇေပးရသည္။ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ ျမင့္ေလ ပို၍ အားစိုက္ေပးရေလ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မိမိ၏ အားထုတ္မႈ အေလ်ာက္ ရရွိလာသည့္တို႔ႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းကို ေရာင့္ရဲျခင္းဟုေခၚသည္။ ေရစီးတစ္ခါ ေရသာတစ္လွည့္ဆိုသလို ထင္သလိုမျဖစ္ပဲရွိပါက မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကို မစြန္႔ပဲ ဆင္းရဲဒုကၡကို သည္းခံႏိုင္ရသည္။ ေလာကဓံကို သည္းခံႏိုင္ရသည္။

ေရာင့္ရဲမႈမရွိသူ၊ သည္းခံမႈမရွိသူတို႔က ထိုသို႔ေသာအေျခေနတြင္ အမွန္တရားကို လက္ေလ်ာ့အစြန္႔ေပး၍၊ လာဘသကၠာရတို႔ကို မက္ေမာၿပီး အမွားဖက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြား တတ္သည္။ ခႏၲီတရားႏွင့္ ျပည့္၀သူ၊ သေႏၲာသတရားႏွင့္ ျပည့္၀သူတို႔ကား မည္သို႔ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၊ သတ္ျဖတ္၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ေစကာမူ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႀကံ့ႀကံ့ခံ၍ ရပ္တည္သြားႏိုင္သည္။

ေတမိမင္းသားသည္ ဆြဲေဆာင္ဖ်ားေယာင္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး, ၿခိမ္းေျခာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သည္းခံကာ မိမိ၏ အဓိ႒ာန္ကို မဖ်က္ခဲ့။ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ခႏၲီ၀ါဒီရေသ့သည္ မိမိရပ္တည္ခ်က္ကို မစြန္႔ပဲ အသက္သာ အေသခံသြားခဲ့သည္။ အဓမၼ၀ါဒီတို႔၏ ႐ႈေထာင့္တြင္ ခႏၲီ၀ါဒီရေသ့သည္ ႐ႈံးနိမ့္သြားသည္ဟု ဆိုေကာင္း ဆိုေပလိမ့္မည္။ စင္စစ္ကား ပါရမီထိုက္ေသာ သည္းခံျခင္းျဖင့္ အႏိုင္ယူသြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဧရာ (မႏၲေလး)
စာၫႊန္း။
ခုဒၵကပါဌအ႒ကထာ - မဂၤလသုတၱ၀ဏၰနာ
ဦးၾသဘာသ - မဟာဇနကဇာတ္ေတာ္ႀကီး၀တၳဳ
ဦးေ႐ႊေအာင္ - ဗုဒၶ ေလာကသားတို႔၏ အႏိႈင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္
ဦးေ႐ႊေအာင္ - ဘ၀အျမင္သစ္

("ခ်င္" ကိုဖတ္ၿပီး ေကာ္မန္႔ ေရးေပးၾကတဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္)

Wednesday, November 26, 2008

မေပ်ာ္တဲ့ ေတာ္ရာ...

“ခ်င္” ပို႔စ္ကို မတင္ခင္ တုန္းက လက္ထဲမွာ ေရးၿပီးစ သံုး၊ ေလးပုဒ္ ရွိေနတယ္။ (အဟဲ ေလသံကေတာ့ တကယ့္ ၀ါရင့္ စာေရးဆရာႀကီး အတိုင္း.. ဂလို ေျပာခ်င္ေနတာ ၾကာၿပီ..အဂုလို ေျပာလိုက္ရလို႔ ၀မ္းသာလိုက္တာ)
ကိုဧရာကိုေတာင္ တစ္ၿပိဳင္ထဲ သံုးပုဒ္ တင္လိုက္ရမလား လို႔ ညွိၾကည့္ေသးတယ္။ သူက တစ္ပုဒ္ခ်င္းပဲ တင္ပါဆိုလို႔ “ခ်င္” ကို တင္လိုက္တယ္။

ဘေလာ့ဂ္ေပၚက မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြကို အထူးေက်းဇူးတင္တယ္။ မသီတာ ေျပာခ်င္တာေတြကို နားေထာင္ေပးၿပီး၊ စိတ္၀င္တစား အျမင္ေလးေတြ ေဆြးေႏြးေပးၾကလို႔။ အျပင္ေလာကမွာ ဒီေလာက္ႀကီး ေျပာျပဖို႔ အေျခအေနအရ အခြင့္ မသာဘူး။
ဒီေတာ့ အခြင့္သာသလို ႏွိပ္စက္လိုက္ဦးမယ္… ဖတ္ၾကည့္ၾကပါဦး… မသီတာရဲ႕ မေပ်ာ္ပံု ေနာက္တစ္မ်ိဳး


****

က်ေနာ္ အဲ့ဒီ အိမ္ေရွ႕က ျဖတ္ေလွ်ာက္ေတာ့ ဘယ္ေၾကာင့္မွန္းမသိ အိမ္ထဲဘက္ကို ေခါင္းငဲ့ၾကည့္လိုက္မိတယ္။ ေၾသာ္ ဟိုအမ်ိဳးသမီး ဟင္းခ်က္ေနတယ္ကိုး။ အိမ္ေရွ႕ တံခါးေပါက္ကေန လွမ္းၾကည့္လိုက္ရင္ ဧည့္ခန္းကိုေက်ာ္လို႔ အိမ္ေနာက္ေဖး မီးဖိုေခ်ာင္ထိ လွမ္းျမင္ေနရတယ္ေလ။ အိမ္ခ်င္းကပ္လ်က္ ဆိုေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔က အေခၚအေျပာ မရွိၾကပါဘူး။

အဲ့ဒီ အိမ္ဆိုသည္မွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္မဲ့ ေယာက္်ားရယ္, ခုန ဟင္းခ်က္ေနတဲ့ မိန္းမရယ္, သူတို႔ ရဲ႕ သားႏွစ္ေယာက္ရယ္ … မိသားစု ပံုစံေလးကေတာ့ စံုစံုလင္လင္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီ မိသားစုေပ့ါ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းေတြ… ။

ကဲပါေလ အစဥ္လိုက္အတိုင္း စလိုက္ရေအာင္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဆိုတဲ့ ထိုေယာက္်ား။ မနက္အေစာႀကီး အိမ္ကထြက္တယ္၊ ညမိုးခ်ဳပ္မွ အိမ္ျပန္လာတယ္။ အဲ့ဒီလူကေတာ့ ပန္းခ်ီကားထဲက လူဗ်။ ဘယ္အခ်ိန္ေတြ႔ေတြ႔ ဒီအတိုင္းပဲမို႔ပါ။ က်ေနာ္ သူ႔အၿပံဳးကို မျမင္ဖူးသလို သူ႔အသံကိုလည္း မၾကားဖူးဘူး။ ကဲ မထူးဆန္းဘူးလား။

ဘယ္အခ်ိန္ၾကည့္လိုက္ ၾကည့္လိုက္ အၿမဲတမ္း အိပ္ခ်င္ေနတဲ့ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ အခုမွ အိပ္ယာက ထလာတဲ့ ပံုစံနဲ႔ မမကေတာ့ အခုနက ဟင္းခ်က္ေနတဲ့ မမေပါ့။ သူ႔ ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ဟိုနားဒီနား သြားတာ ျမင္တယ္။ က်ေနာ့္ မိန္းမလို႔ လွလွပပ ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ တစ္ခါမွ မေတြ႔ရဘူး။ ယုတ္စြ အဆံုးဗ်ာ အဲ့ဒီ မိန္းမကို စကတ္ေလး၊ ဒရတ္စ္ ေလးနဲ႔ေတာင္ မျမင္ဖူးဘူး။

ပိန္လွီ ေျခာက္ကပ္ေနတဲ့ သူတို႔ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ၂၁ ရာစုရဲ႕ ဖြံၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ တစ္ခုက ကေလးေတြပါဆိုတာ ကိ်န္တြယ္ၿပီး ေျပာရေတာ့ မလို …။ ေနႏိုင္လိုက္ၾကတာဗ်ာ playground ဆိုတာလည္း သူတို႔နဲ႔ မဆိုင္သလို။

ေသခ်ာတာကေတာ့ သူတို႔ဟာ လူေတြနဲ႔ မတူေပမဲ့ စက္႐ုပ္ေတြေတာ့လည္း မဟုတ္ၾကဘူးဗ်။

ခင္ဗ်ားတို႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ အက်ဥ္းက်ခံေနရတယ္ ဆိုတာ ၾကားဖူးၾကလား။ အက်ယ္ေတြေရာ အက်ဥ္းေတြေရာ မ်က္စိေတာ့ ႐ႈပ္ကုန္ၾကမွာပဲ။ က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ အဲဒ့ီ အတိုင္း.. အဲဒီ အတိုင္းပဲဗ်ာ။
ကဲ ဗ်ာ ဒီေလာက္ပါပဲ...။

*****

ေတာ္ရာမွာ မေပ်ာ္တဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြ ပိုပိုမိုမို ဖြဲ႔ႏြဲ႔သည္ေပါ့… သယ္ရင္းတို႔ ..မ်ားကို သနားၿပီး ငိုမေနၾကနဲ႔ဦး။
စိတ္ဆရာ၀န္မ်ား ဖတ္မိရင္ “မသီတာ က်ေနၿပီ .. ေကာက္တင္ဦး” လို႔ ေျပာမွာလည္း ေၾကာက္လို႔ (ဒီက အယူးပါး)

Monday, November 24, 2008

ခ်င္

စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြမိေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ရခ်င္တာရယ္၊ ျဖစ္ခ်င္တာရယ္၊ လုပ္ခ်င္တာရယ္ စသျဖင့္ေပါ့ေလ.. ‘ခ်င္’ ေတြကို ေတြ႔ရတယ္။

က်မကို ဒုကၡ အေပးဆံုးကေတာ့ ‘ျဖစ္ခ်င္တာ’ ။ က်မဟာ result oriented တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ က်မ ကိုဧရာကို ေျပာေလ့ရွိတဲ့ စကားက “စမွတ္နဲ႔ ဆံုးမွတ္တူေနရင္ေတာ့ work done 'zero' ပဲေနာ္။ power ေတြ အကုန္ lost ျဖစ္တယ္။” ေျပာဖန္မ်ားလြန္းေတာ့ (ဘာမွမျဖစ္ခ်င္ေန တစ္ခုခုကို လုပ္ေနဖို႔က အေရးပိုႀကီးတယ္လ႔ို ဆိုတတ္တဲ့) သူေတာင္ ဒီ zero ႀကီးကို ေၾကာက္ခ်င္ခ်င္ ျဖစ္ေနၿပီထင္တယ္။ ဒါကလည္း ပင္ကိုယ္ဗီဇနဲ႔ ငယ္ငယ္ထဲက စြဲခဲ့တဲ့ အဆံုးအမေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတယ္လို႔ ဆိုခ်င္တယ္။ အရာရာမွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ခ်င္တာဟာ အျပစ္တစ္ခု မဟုတ္ခဲ့ေပမဲ့၊ က်မရဲ႕ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္တဲ့ ဘ၀အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခုလံုးကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ ဘာမွန္း မသိေအာင္ ရက္စက္စြာ ၀ါးၿမိဳ ခံခဲ့ရတာဟာ… အဲဒီ အ့ဲဒီ ‘ျဖစ္ခ်င္တာ’ ပါဘဲ။

က်မေလ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တယ္။ ဆရာ၀န္မေလး တစ္ေယာက္ေပါ့။ က်မမွာ ေမတၱာတရား ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားလဲ မေသခ်ာေပမဲ့ ယဥ္ေက်းမႈမွာ သိမ္ေမြ႔မႈပါမွ ႏွစ္သက္ႏိုင္တာ ေသခ်ာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆန္းသစ္မႈေလးေတြ ေရာစြက္ေနတဲ့ အလွတရားကိုမွ က်မ ျမတ္ႏိုးတယ္။ အဲဒီ အခ်က္ေတြကပဲ က်မရဲ႕ ဆရာ၀န္မ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုမႈအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။

ဘုရားေဟာခဲ့တဲ့ အနတၱ ဆိုတဲ့တရားကို လက္ခံဖို႔ သတိေပး ခံလိုက္ရတာကေတာ့ စက္မႈတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ရ ခဲ့ျခင္း ပါဘဲ။ ဆယ္ႏွစ္တာကာလ တစ္ခုမွာ က်မကိုယ္ က်မ ေပ်ာက္ေနခဲ့တယ္။ ျပန္ရွာဖို႔လည္း ဘယ္ေတာ့မွ အေတြးထဲေတာင္ မေရာက္ခဲ့ဘူး။ အေအးေၾကာက္တဲ့ က်မ အတြက္ RIT ဟာ ႏွင္းေတာထဲမွာ ျဖစ္ေနတယ္။
အင္ဂ်င္နီယာလား။ ဘယ္တုန္းကမွ မျဖစ္ခ်င္ခဲ့သလို၊ ဘယ္ေတာ့မွလည္း မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေရွ႕ စာလံုးႏွစ္ခုတူတဲ့ ဆရာမေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ မျဖစ္ရတဲ့ဲ ဆင္းရဲမႈေတြ (ကိုဧရာ ေျပာသလို ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ယူထားတဲ့ ဒုကၡေတြ) ေပြ႔ရင္းပိုက္ရင္း က်မရဲ႕ အခ်ိန္ေတြဟာ ရွက္စရာေကာင္းစြာ ကုန္ဆံုးေနပါတယ္။

ေပ်ာ္ခဲတဲ့က်မ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ေ၀းရပါသလဲ။ အခုေတာ့ သိပါၿပီ။ ရင္ထဲမွာ ရွိမွန္း မသိေအာင္ ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ အယူမွားတစ္ခုေၾကာင့္ပါ။ ဘာလဲသိလား။ ေပ်ာ္ရတာကို မေလးနက္ဘူးလို႔ လြဲမွားစြာ စြဲထင္ထားတာေလ။ အခုေတာ့ က်မဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ ေလးနက္မႈကို တစ္စတစ္စ ခံစားတတ္လာေနပါၿပီ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ တန္ဖိုးတစ္စံုတရာ ရွိတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ က်မနဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္ေစဖို႔ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို လုပ္ခ်င္တာေတြနဲ႔ အစားထိုး၊ ရခ်င္တာေတြကို ျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္… ဒီလိုေလးေပါ့ေနာ္...

Thursday, November 20, 2008

ကၽြန္စိတ္၊ ပညာေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ


“A Slave is one who waits for someone to come and free him” [Ezra Pound]
 
‘ပညာေ႐ႊအိုး လူမခိုး’၊ ‘ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္’ စေသာ ဆို႐ိုးစကားတို႔ျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ပညာအေပၚ တန္ဖိုးထားမႈကို နားလည္ႏိုင္သည္။ ပညာဟူသည္ အမွားအမွန္ကို ပိုင္းျခားျခင့္ခ်ိန္ႏိုင္ေသာ အသိျဖစ္၍ ထိုအသိက လူ၏ အေတြးအျမင္, အက်င့္အႀကံတို႔ ေျပာင္းလဲေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ဦးေဆာင္သည္။ ဗဟုသုတအၾကားအျမင္မ်ားေစရန္ ေလ့လာမွတ္သားရသည္။ ထိုဗဟုသုတတို႔ကို အေျခခံ၍ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ရင့္သန္ေစရန္ ေလ့က်က္ရသည္။ အမွားကို ေရွာင္၍ အမွန္ကို လိုက္နာက်င့္ႀကံရန္ ထပ္တလဲလဲ ေလ့က်က္ရသည္။ ဤသို႔ သုတမယ, စိႏၲာမယ, ဘာဝနာမယဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္သြားျခင္းကိုပင္ လူတို႔၏ စိတ္ဓာတ္၊ အက်င့္အႀကံတို႔ ေျပာင္းလဲေသာျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုရ၏။ အမွန္တရားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမည့္ အေတြးအေခၚ၊ အက်င့္စ႐ိုက္တို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက ပညာအစစ္မဟုတ္။ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးနယ္ပယ္၌္ ပညာစစ္သည္ ကိေလသာ၏ ေက်းကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္မႈအရသာ ‘ဝိမုတၱိရသ’ ကို ေပး၏။ ထို႔အတူပင္ ေလာကီနယ္၌လည္း ပညာက လြတ္လပ္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္း ေပးသည္။ 

ျမန္မာတို႔သည္ ပညာ၏ အေရးပါမႈကို နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ အဂၤလိပ္တို႔၏ ပညာေရးကို ကၽြန္ပညာေရးဟု နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ အသံုးခ်ရန္အတြက္သာ ရည္႐ြယ္ခဲ့ေသာ အတုအေယာင္ပညာေရး အျဖစ္နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၂၀-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒအား ကၽြန္ပညာေရးအျဖစ္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မည့္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးမွ ခ်ေပးခဲ့ေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ နဂါးနီစာအုပ္အသင္း၊ ဘားမားဘုတ္ကလပ္ စေသာ လူထုပညာေပး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း, သခင္ႏု စေသာ လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးမည့္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးသည္ ကၽြန္စိတ္မွ သခင္စိတ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။

မိမိဆႏၵမပါဘဲ၊ အမွားအမွန္ စဥ္းစားေဝဖန္ခြင့္မရွိဘဲ၊ တစ္ပါးသူ၏ အလိုက် လုပ္ေပးရ, ေနေပးရေသာဘဝကို ကၽြန္ဘဝဟု သတ္မွတ္သည္။ ‘ေပးတာယူ၊ ေႂကြးတာစား၊ ခိုင္းတာလုပ္’၍ သူတစ္ပါးအလိုက်ေနရေသာ သိမ္ငယ္သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးသည္ ကၽြန္စိတ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္တို႔၏ လုပ္အား၊ ရပိုင္ခြင့္တို႔ကို အျမတ္ထုတ္ေသြးစုတ္ေနသူတို႔က ကၽြန္စိတ္ကို ႐ိုက္သြင္းေပးသည္။ ကၽြန္ေမြးသည္။ ကၽြန္တို႔ကလည္း မိမိဘဝရပ္တည္မႈအတြက္ သခင္ေမြးသည္။ ကၽြန္သက္ရွည္ရျခင္းသည္ ကၽြန္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Ezra Pound က ‘ကၽြန္ဟူသည္ မိမိလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သူတစ္ပါး လာေရာက္ကယ္တင္မႈကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူ’ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ေပးခဲ့၏။ 

ကၽြန္စိတ္သည္ သိမ္ငယ္စိတ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ သခင္စိတ္သည္ တာဝန္ယူစိတ္ျဖစ္သည္။ စိတ္ကို အစိုးရသည္မွာ ပညာျဖစ္၍ ပညာကို စာေပတို႔မွတဆင့္ရသည္။ သခင္စိတ္ကို ေမြးဖြားေပးႏိုင္ေသာ စာေပ၊ ပညာေရးတို႔ ထြန္းကားပါမွ လြတ္လပ္ေရးကို ရယူႏိုင္မည္။ ကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာတို႔က ဤအခ်က္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးလႈပ္႐ွားမႈ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုေတာ္မိႈင္းက “ေခတ္ဆိုးလွ်င္ ေခတ္ကို အျပစ္မဆိုသာ။ ထုိေခတ္တြင္႐ွိေသာ သူတို႔ကိုသာ အျပစ္ဆိုစရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငါတို႔ေခတ္အတြက္ ငါတို႔တာဝန္ႀကီးေပတကားဟု မ်ားမ်ားႀကီး ႏွလံုးသြင္းအပ္ေပသည္” ဟု ဂႏၴေလာကမဂၢဇင္းတြင္ ေရးသား တိုက္တြန္းခဲ့၏။ ဤကား ၁၉၂၀-ခုႏွစ္ကာလတြင္ အစပ်ိဳးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဧရာ (မႏၲေလး)
၈၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ အထိမ္းအမွတ္
၁၃၇၀ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁၀ရက္ (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

Saturday, November 15, 2008

နိကာယ္ငါးရပ္ မိတ္ဆက္ဗုဒၶျမတ္စြာ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါက ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္တုိ႔အား “ဓမၼဝိနယ” ဟု ရည္ၫႊန္း ေခၚဆိုေလ့ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ၊ ပထမအႀကိမ္ သံဂါယနာတင္ပြဲတြင္ ဓမၼႏွင့္ ၀ိနယဟု ႏွစ္စုခြဲ၍ ႐ြတ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ အားလံုးအား ဓမၼဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္ မွန္ေသာ္လည္း နည္း ေဒသနာေတာ္တို႔အား ဝနယ ဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိည္းေတာ္မွ အပျဖစ္ေသာ သုတၱန္ႏွင့္ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္တို႔အား ဓမၼဟုလည္းေကာင္း ခြဲျခား သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သံဂါယနာ တင္ေသာအခါတြင္ ဝိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာဟူေသာ အစီစဥ္အားျဖင့္ စုေပါင္း႐ြတ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ပထမသံဂါယနာတင္ပြဲတြင္ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္က စီစစ္ ေမးျမန္းေသာ “ပုစၧက” ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဝနည္းအရာတြင္ ဧတဒဂ္ရေတာ္မူခဲ့ေသာ အရွင္ဥပါလိမေထရ္က ၀ိနည္း ေဒသနာေတာ္အား ေျဖၾကားသည့္ “ဝသဇၨက” ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူခဲ့၏။ သုတၱန္ႏွင့္ အဘိဓမၼာဟူေသာ ဓမၼ ေဒသနာေတာ္တို႔အား “ဓမၼဘ႑ာဂါရိက” (တရားဘ႑ာစိုး) ျဖစ္သည့္ အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္က ေျဖၾကား၍ သံဂါယနာ တင္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။

ဤတြင္လည္း ဓမၼေဒသနာတို႔အား သေဘာတူရာ တူရာစု၍ ေအာက္ပါအတိုင္း “နိကာယ (အစုအေပါင္း)” ငါးစုျဖင့္ (တနည္း နိကာယ္ ငါးရပ္ျဖင့္) စု၍ ခြဲျခားခဲ့ၾကပါသည္။

(၁) ဒီဃနိကာယ - သုတၱန္အရွည္မ်ား စုစည္းထားေသာ အုပ္စု
(၂) မဇၩိမနိကာယ - အလယ္အလတ္သုတၱန္မ်ား စုစည္းထားေသာ အုပ္စု
(၃) သံယုတၱနိကာယ - အခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္ေနေသာ သုတၱန္မ်ားအား စုထားေသာ အုပ္စု
(၄) အဂၤုတၱရနိကာယ - အဂၤါအရည္အတြက္အလိုက္စုစည္းထားေသာ နိကာယ္
(၅) ခုဒၵကနိကာယ - အ႐ြယ္အစား ေသးငယ္ေသာ သုတၱန္မ်ားႏွင့္ အဘိဓမၼာေဒသနာအုပ္စု

“သုတၱ”သည္ “တမ်ဥ္းခ်ည္၊ ပန္းသီတံ၊ ပန္းသီႀကိဳး”ဟု တိုက္႐ိုက္ အနက္အဓိပၸါယ္ရ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ဓမၼေဒသနာတို႔အား ဖ႐ိုဖရဲ မျဖစ္ရေအာင္ သီကံုးေပးထားေသာ ႀကိဳးသဖြယ္ ယူဆႏိုင္ပါသည္။ (ပါဠိေ၀ါဟာရ “သုတၱ”အား သုတ္, သုတၱန္, သုတၱံစသျဖင့္ ျမန္မာမႈျပဳ ေလ့ရွိသည္။)

ဒီဃနိကာယ (Collection of Long Discourses)

ဗုဒၶေဒသနာေတာ္မ်ားအား အက်ဥ္းၿခံဳးလိုက္ပါက သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဟူေသာ အုပ္စုသံုးစုရသည္။ ဒီဃနိကာယ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ သုတ္မ်ားသည္ သီလ, သမာဓိ, ပညာတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္မ်ားျဖစ္သည္။ မိစၧာဒိ႒ိ ၆၂-မ်ိဳးအေၾကာင္း ေဟာၾကားေသာ ျဗဟၼဇာလသုတ္၊ ရဟန္းျပဳရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို အဇာတသတ္မင္းအား ေဟာၾကားထားေသာ သာမညဖလသုတ္၊ ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆံုးကာလ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေဟာၾကားထားေသာ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္၊ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးကို ေဟာၾကားေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္၊ မိဘဝတ္, သားသမီးဝတ္ စသျဖင့္ လူမႈက်င့္၀တ္မ်ားကို ေဟာၾကားထားေသာ သိဂၤါေလာဝဒသုတ္ တို႔သည္ ဒီဃနိကာယ္လာ သုတၱန္မ်ားျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီဃနိကာယ္လာသုတ္မ်ားသည္ ဘာသာျခားတို႔အား ဗုဒၶအဆံုးမ, ဗုဒၶသာသနာကုိ လိုက္နာသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အေသာကမင္းလက္ထက္တြင္ အရွင္ေသာဏႏွင့္ အရွင္ဥတၱရတို႔သည္ ဒီဃနိကာယ္၏ ပထမဆံုးသုတ္ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼဇာလသုတ္ကို ေဟာၾကား၍ သုဝဏၰဘုမၼိအရပ္တြင္ သာသနာျပဳခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

စုစုေပါင္း သုတၱန္ ၃၄-ပုဒ္ပါ၀င္ေသာ ဤဒီဃနိကာယ္အား “ဝဂၢ (=အစု)” ေခၚ အစုသံုးစု က်မ္းသံုးက်မ္း ခြဲျခားထားသည္။

(၁) သီလကၡႏၶဝဂၢ (ျမန္မာအေခၚ သုတ္သီလကၡန္) - သုတ္ေပါင္း ၁၃-သုတ္
(၂) မဟာဝဂၢ (ျမန္မာအေခၚ သုတ္မဟာဝ) - သုတ္ေပါင္း ၁၁-သုတ္
(၃) ပါထိကဝဂၢ (ျမန္မာအေခၚ သုတ္ပါေထယ်) - သုတ္ေပါင္း ၁၀-သုတ္

ပါဠိစာေပတို႔တြင္ က်မ္းစာ၏ အ႐ြယ္ပမာဏတို႔ကို မရပ္မနားဘ တစ္ႀကိမ္တည္း ႐ြတ္ဆိုႏိုင္ေသာ ပမာဏျဖင့္ တိုင္းတာေလ့ရွိသည္။ ယင္းပမာဏအား “ဘာဏဝရ” ဟုေခၚသည္။ တစ္ဘာဏ၀ါရတြင္ အကၡရာအလံုးရည္ ရွစ္ေထာင္ရွိသည္။ ဒီဃနိကာယ္အား ဘာဏဝရဟူေသာ unit ျဖင့္တိုင္းထြာက ၆၄-ဘာဏဝရ ရွိသည္။

မဇၩိမနိကာယ (Collection of Middle Length Discourses)

ဒီဃနိကာယ္လာ သုတ္မ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္မ်ားဟုဆိုပါက၊ မဇၩိမနိကာယ္မွ သုတ္မ်ားသည္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မဇၩိမနိကာယ္လာ သုတ္ အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားအား ရည္႐ြယ္ေဟာၾကားထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မူလပရိယာယသုတ္၊ သဗၺာသ၀သုတ္၊ သမၼာဒိ႒ိသုတ္၊ ဓာတု၀ိဘဂၤသုတ္၊ စူဠကမၼ၀ိဘဂၤသုတ္၊ တဏွာသခၤယသုတ္၊ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္၊ အာနာပါနႆတိသုတ္၊ ဆဆကၠသုတ္ စေသာ အဓိပၸါယ္ေလးနက္သည့္ သုတၱန္မ်ားသည္ မဇၩိမနိကာယ္လာ သုတ္မ်ားျဖစ္သည္။

မဇၩိမနိကာယ္မွသုတ္မ်ားသည္ အ႐ြယ္အစားအားျဖင့္ ဒီဃနိကာယ္မွ သုတ္မ်ားေလာက္ မရွည္လ်ားေသာ္လည္း၊ အျခားနိကာယ္မ်ားမွ သုတ္မ်ားေလာက္ တိုေတာင္းျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မဇၩိမ (အလယ္အလတ္) နိကာယ္ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ မဇၩိမနိကာယ္တြင္ သုတ္အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁၅၂ သုတ္ရွိကာ၊ က်မ္းတစ္က်မ္းလွ်င္ သုတ္ ၅၀-ခန္႔ျဖင့္ ပဏၰာသ ေခၚ က်မ္း သံုးက်မ္း ခြဲထားသည္။ ပဏၰာသဟူသည္ ငါးဆယ္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

(၁) မူလပဏၰာသ (ေရွးဦးအစ သုတ္ငါးဆယ္)
(၂) မဇၩိမပဏၰာသ (အလယ္ သုတ္ငါးဆယ္)
(၃) ဥပရိပဏၰာသ (အဆံုးသုတ္ ငါးဆယ္)

မွတ္ရ, ေခၚရလြယ္ရန္ ပဏၰာသ (ငါးဆယ္) ဟုဆိုရေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ဥပရိပဏၰာသတြင္ သုတ္အေရတြက္အားျဖင့္ ၅၂-သုတ္ရွိ၍ စုစုေပါင္း ၁၅၂-သုတ္ရွိသည္။ တဖန္ ပဏၰာသတစ္ခုစီတြင္ သုတ္ ၁၀-သုတ္စီအား “ဝဂၢ”ေခၚ အခန္း တစ္ခန္းစီ ခြဲ၍ ထားသည္။ မဇၩိမနိကာယ္ တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ဘာဏ၀ါရ ၈၀ ရွိ၍ ဒီဃနိကာယ္ထက္ ပို၍ အ႐ြယ္ပမာဏႀကီးမားသည္။

သံယုတၱနိကာယ (Collection of Connected Discourses)

သံယုတၱနိကာယ္တြင္ အတြဲ ၅-တြဲ (တနည္း က်မ္း ၅က်မ္း) ရွိသည္။
(၁) သဂါထာဝဂၢသံယုတ္က်မ္း
(၂) နိဒါနဝဂၢသံယုတ္က်မ္း
(၃) ခႏၶဝဂၢသံယုတ္က်မ္း
(၄) သဠယတနဝဂၢသံယုတ္က်မ္း
(၅) မဟာဝဂၢသံယုတ္က်မ္း

သံယုတၱနိကာယ္တြင္ သုတ္အေရအတြက္အားျဖင့္ ၇၇၆၂-သုတ္ ပါ၀င္၍ ဘာဏ၀ါရအားျဖင့္ ၁၀၀ ရွိသည္။ (ဘိကၡဳေဗာဓိအလိုအရ သုတ္ေပါင္း ၂၉၀၄-သုတ္သာေတြ႔ရသည္ဟု ဆို၏။ ေရတြက္ပုံကြဲလြဲ၍ ျဖစ္ေပမည္။) က်မ္းတစ္က်မ္းစီအား အေၾကာင္းအရာ တူရာတူရာအလိုက္ သံယုတၱေခၚ အခန္းမ်ားထပ္မံခြဲထားရာ က်မ္း ၅-က်မ္းတြင္ စုစုေပါင္း သံယုတ္ ၅၆-ခန္းပါ၀င္သည္။ တစ္ဖန္ ထိုသံယုတ္တို႔ကိုလည္း သုတ္ ၁၀-သုတ္ခန္႔လွ်င္ ဂၢ တစ္ခုစု၍ ထပ္မံခြဲထားျပန္သည္။

“သံယုတၱ” ဟူသည္ “အတူတကြယွဥ္တြဲေပါင္းစပ္ထားျခင္း”ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ သံယုတၱနိကာယသည္ အေၾကာင္းအရာ တူညီေသာ သုတၱန္မ်ားအား စုေပါင္းထားေသာ နိကာယ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သံယုတၱနိကာယ္၏ ပထမတြဲ (သဂါထာဝဂၢသံယုတ္က်မ္း)သည္ ဂါထာျဖင့္ ေဟာၾကားထားသည့္ တရားေတာ္မ်ားအား စုစည္းထားသည္။ ဤက်မ္းအားလည္း ေကာသလမင္းႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္သက္၍ ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္မ်ားအား ေကာသလသံယုတၱ၊ မာရ္နတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာၾကာထားေသာ တရားေတာ္မ်ားအား မာရသံယုတၱစသျဖင့္ ထပ္မံ၍ ပိုင္းျခား စုစည္းထားသည္။

နိဒါနဝဂၢသံယုတ္က်မ္းသည္ အေၾကာင္း(နိဒါန)ႏွင့္ အက်ိဳးဆက္စပ္ပံု ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္မ်ားျဖစ္၍၊ ခႏၶဝဂၢသံယုတ္က်မ္းသည္ ခႏၶာငါးပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ သဠယတနဝဂၢသံယုတ္က်မ္းတြင္ အာ႐ံုသိမႈအေတြ႕အႀကံဳ (experience)၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ဗာဟိရာယတန (external bases) ေခၚ အာ႐ံုေျခာက္ပါးႏွင့္ အဇၩတၱိကာယတန (internal bases) ေခၚ ဒြါရေျခာက္ပါးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တရားမ်ားျဖစ္သည္။

မဟာဝဂၢသံယုတ္က်မ္းတြင္ သုတ္အေရတြက္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပမာဏအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “မဟာဝဂၢ”ဟု အမည္ရသည္။ မဂၢင္ ၈ပါး၊ ေဗာဇၩင္ ၇ပါး၊ သတိပ႒ာန္ ၄ပါး၊ ဣေႁႏၵ ၅ပါး၊ သမၸပၸဓာန္ ၄ပါး၊ ဗိုလ္ ၅ပါးႏွင့္ ဣဒၶိပါဒ္ ၄ပါး ဟူေသာ ေဗာဓိပကၡိယ ၃၇ပါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားေတာ္မ်ား၊ စ်ာန္, သစၥာေလးပါး, အာနာပါန, ေသာတာပတၱိမဂ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တရားေတာ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပထမ ေလးက်မ္းသည္ ခႏၶာ၊ အာယတန၊ သစၥာ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားတို႔ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစ၍ အယူမွားဒိ႒ိတို႔ ကင္းစင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး မဟာ၀ဂၢသံယုတ္က်မ္းသည္ ေဗာဓိဉာဏ္အတြက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ ဘာ၀နာ႐ႈမွတ္ရန္ လမ္းၫႊန္ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အဂၤုတၱရနိကာယ (Collections of Numerical Discourses)

ဗုဒၶလက္ထက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ စာေပသင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ နည္းစနစ္သည္ ႏႈတ္တိုက္သင္ယူပို႔ခ်ေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်က္မွတ္ရလြယ္ကူေစရန္ အခ်က္အလက္ တစ္ခုရွိေသာတရားမ်ား၊ အခ်က္အလက္ ႏွစ္ခုရွိေသာ တရားမ်ား စသျဖင့္ အဂၤါ (အခ်က္အလက္) အေရအတြက္ကို မူတည္၍ သင္ယူပို႔ခ်ေလ့ရွိသည္။ အဂၤုတၱရနိကာယ္သည္ ဤသို႔ အဂၤါအခ်က္လက္အေရအတြက္ ေပၚမူတည္၍ စုစည္းထာေသာ နိကာယ္ျဖစ္သည္။

နိပါတ (နိပါတ္) ေခၚ အခန္း ၁၁-ခန္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ပထမအခန္း ဧကကနိပါတတြင္ အဂၤါတစ္ပါးရွိေသာ သုတ္မ်ား၊ ဒုတိယအခန္း ဒုကနိပါတ္တြင္ အဂၤါႏွစ္ပါးရွိေသာ သုတ္မ်ာ၊ တိကနိပါတ္တြင္ အဂၤါသံုးပါးရွိေသာ သုတ္မ်ား စသျဖင့္ အခန္း ၁၁-ခန္းရွိသည္။ အဂၤုတၱရနိကာယ္သည္ ဘာဏ၀ါရအားျဖင့္ ၁၂၀ ဘာဏ၀ါရရွိ၍ သုတ္ အေရတြက္အားျဖင့္ ၉၅၅၇-သုတ္ရွိသည္ဟု အ႒ကထာမ်ားကဆိုသည္။ (ဘိကၡဳေဗာဓိအလိုအရ သုတ္ေပါင္း ၂၃၄၄-သုတ္သာေတြ႔ရသည္ဟု ဆို၏။ ေရတြက္ပုံကြဲလြဲ၍ ျဖစ္ေပမည္။) နိပါတ္တစ္ခုစီအား ဝဂၢ ေခၚ အစုမ်ားထပ္မံ ခြဲျခားထားရာ စုစုေပါင္း  ဂ္ ၁၆၀ ပါ၀င္သည္။ ၀ဂ္တစ္ခုစီတြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ သုတ္ ၁၀-သုတ္မွ် ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕၀ဂ္မ်ားတြင္ ၇-သုတ္သာပါသည္ရွိသလို၊ အခ်ိဳ႕တြင္ ၂၆၂-သုတ္ထိပါ၀င္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္လည္း မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္အက်ိဳး၊ တမလြန္အက်ိဳးမ်ားသာမက မ်က္ေမွာက္ဘ၀ႀကီးပြားေရးအတြက္ က်င့္ႀကံရမည့္ ေအာင္ျမင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ မိသားစုေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးစသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာစံုလွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤနိကာယ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ စြယ္စံုက်မ္းသဖြယ္ျဖစ္ေန၍ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏ ေရေသာက္ျမစ္ဟုလည္း တင္စားေခၚဆိုၾကသည္။

ခုဒၵကနိကာယ (Collections of Minor Texts)

ပထမ သံဂါယနာတင္ရာတြင္ အရွင္ဥပါလိမေထရ္က ဝနည္းေဒသနာေတာ္အား ေျဖဆို၍ စုေပါင္း ႐ြတ္ဆိုေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ဒီဃနိကာယ္၊ မဇၩိမနိကာယ္၊ သံယုတၱနိကာယ္ႏွင့္ အဂၤုတၱရနိကာယ္တို႔ကို ရွင္အာနႏၵာမေထရ္က ေျဖဆို၍ သံဂါယနာတင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ သုတၱန္ေဒသနာ၏ နိကာယ္ႀကီးေလးရပ္အားတင္ၿပီးေနာက္ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကို ဆက္လက္ တင္ေတာ္မူၾကသည္။ ထို႔ေနာက္မွ ႂကြင္းေသာသုတၱန္ေဒသနာ အတိုအထြာတို႔အား ခုဒၵကနိကာယ္အျဖစ္ သံဂါယနာ တင္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာက်မ္းမ်ား (ဥပမာ မိလိႏၵပဉႇာ)သည္ ပထမသံဂါယနာတင္စဥ္တြင္ မပါင္ပဲ ေနာက္မွ ထည့္သြင္းထားေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕က သံဂါယနာတင္က်မ္းအျဖစ္ အသိမွတ္မျပဳၾက။ ခုဒၵကနိကာယ္တြင္ပါသည့္ သုတၱန္က်မ္း အေရအတြက္မွာမန္မာႏိုင္ငံမူအရ ၁၈-က်မ္း၊ သီရိလကၤာမူအရ ၁၇-က်မ္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမူ ၁၅-က်မ္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမူအရ ဤသုတၱန္က်မ္း ၁၈-က်မ္းကိုသာမက၊ ဝနည္းႏွင့္ အဘိဓမၼာ ေဒသနာတို႔ကိုလည္း ခုဒၵနိကာယ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

၁။ ခုဒၵကပါဌ (ခုဒၵကပါဌ္)
၂။ ဓမၼပဒ
၃။ ဥဒါန (ဥဒါန္း)
၄။ ဣတၱိ၀ုတၱက (ဣတၱိဝတ္)
၅။ သုတၱနိပါတ (သုတၱနိပါတ္)
၆။ ဝမာန၀တၳဳ
၇။ ေပတ၀တၳဳ
၈။ ေထရဂါထာ
၉။ ေထရီဂါထာ
၁၀။အပဒါန (အပါဒါန္)
၁၁။ ဗုဒၶဝသ (ဗုဒၶင္)
၁၂။ စရိယာပိဋက
၁၃။ ဇာတက (ဇာတ္)
၁၄။ နိေဒၵသ (မဟာနိေဒၵသ ႏွင့္ စူဠနိေဒၵသ)
၁၅။ ပဋိသမၻိဒါမဂၢ (ပဋိသမၻိဒါမဂ္)
၁၆။ မိလိႏၵပဉႇာ*
၁၇။ ေနတၱိ*
၁၈။ ေပဋေကာပေဒသ*

ေနတၱိက်မ္းႏွင့္ ေပဋေကာပေဒသက်မ္းတို႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံမူတြင္ သံဂါယနာတင္က်မ္းအျဖစ္ အသိမွတ္မျပဳ။ မိလိႏၵပဉႇာကို ထိုင္းႏိုင္ငံေရာ, သီရိလကၤာႏိုင္ငံကပါ သံဂါယနာတင္က်မ္းအျဖစ္အသိမွတ္မျပဳပါ။

ခုဒၵကပါဌ္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ အေျခခံဖတ္စာဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သရဏဂံုေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဆယ္ပါးသီလခံယူျခင္း၊ ၃၂-ေကာ႒ာသဆင္ျခင္ျခင္း၊ သာမေဏငယ္ေလးမ်ားအတြက္ အေမးအေျဖတို႔ ပါင္သည္။ ပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္အနက္မွ မဂၤလသုတ္၊ ရတနသုတ္၊ ေမတၱာသုတ္တို႔သည္လည္း ဤခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္တြင္ ပါင္သည္။

ေထရဂါထာ, ေထရီဂါထာႏွင့္ ဓမၼပဒတို႔သည္ ဂါထာသက္သက္ျဖစ္၍၊ သုတၱနိပါတ္, ဥဒါန္းႏွင့္ ဣတၱိတ္ တို႔သည္ စကားေျပ အနည္းငယ္ေရာထားေသာ ဂါထာမ်ားျဖစ္၍ ဂါထာေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္းမ်ား ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ေထရဂါထာႏွင့္ ေထရီဂါထာသည္ ရဟႏၱာအရွင္မ်ား၊ အရွင္မမ်ား မ္းေျမာက္မ္းသာ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာမ်ား၊ အေမးအေျဖမ်ား၊ ပရိနိဗၺာန္ျပဳခါနီး သံေဂရဖြယ္ ျမြက္ၾကားေသာ ဂါထာမ်ားျဖစ္သည္။

သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္၌ ပေစၥကဗုဒၶတို႔ကဲ့သို႔ တစ္ပါးတည္း ဧကစာရီက်င့္သံုးေသာ ရေသ့ရဟန္းတို႔၏ ခဂၢဝသာဏသုတ္ (ႀကံခ်ိဳပမာက်င့္ဖြယ္တရား)၊ မုနိသုတ္တို႔ပါ၀င္သည္။ နိေဒၵသ ပါဠိေတာ္သည္ သုတၱနိပါတ္လာ အ႒ကဂ္၊ ပါရာယနဂ္ႏွင့္ ခဂၢ၀ိသာဏသုတ္တို႔၏ အဖြင့္က်မ္းျဖစ္သည္။

၀ိမာနဝတၳဳ (ဝမာန= ဗိမာန္) သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ နတ္စည္းစိမ္ခံစားရပံု တၳဳသာဓကမ်ားျဖစ္၍၊ ေပတတၳဳသည္ မည္သို႔ ၿပိတၱာဘဝရာက္ရပံု၊ မည္သို႔ကၽြတ္လြတ္ပံု တၳဳသာဓကမ်ားျဖစ္သည္။

ဗုဒၶင္သည္ သုေမဓာရွင္ရေသ့ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ ဗ်ာဒိတ္ခံပံု၊ ပါရမီျဖည့္ပံုႏွင့္ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားမွသည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားတိုင္ ၂၅-ဆူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အတၳဳပၸတၱိ အက်ဥ္းျဖစ္သည္။ စရိယာပိဋက က်မ္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ဘ၀က ပါရမီျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ပံု ပံု၀တၳဳ ၃၅-ပုဒ္အား ပါရမီ ၁၀-ပါး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အပါဒါန္ ပါဠိေတာ္သည္လည္း ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶႏွင့္ ရဟႏၲာ အရွင္ အရွင္မတုိ႔၏ အတၳဳပၸတၱိက်မ္း ျဖစ္သည္။

ဇာတက က်မ္းအား ၅၅၀-နိပါတ္ေတာ္ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ အသိမ်ားသည္။ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ ဆက္ႏြယ္၍ အတိတ္ကိုဆာင္ကာ ေရွးကလည္း ဤသို႔ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ေဟာၾကားထားေသာ ဇာတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဇာတ္ေတာ္ပံုျပင္ ၅၄၇-ပုဒ္သာ ရွိေသာ္လည္း အေခၚလြယ္ေစရန္ ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္ဟုသာ ေခၚခင္းျဖစ္သည္။

ပဋိသမၻိဒါမသည္ ဓမၼေဒသနာတို႔အား အဘိဓမၼာဆန္ဆန္ အေသးစိတ္ ခြဲျခားေ၀ဖန္ ေဟာၾကားထားေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ သုတမယဉာဏ္, သီလမယဉာဏ္မွ အစခ်ီကာ သဗၺညဳတဉာဏ္, အနာ၀ရဏဉာဏ္တိုင္ ၇၃-မ်ိဳးေသာ ဉာဏ္မ်ားအား ဉာဏကထာခန္းတြင္ ပိုင္းျခားျပသည္။ သစၥာအနက္ ၁၆-ခ်က္၊ ၅၂၈-သြယ္ ေမတၱာပြားနည္းတုိ႔သည္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္လာ ေဒသနာမ်ားျဖစ္သည္။

ေပဋေကာပေဒသ (ပိဋကတ္လမ္းၫႊန္က်မ္း) ႏွင့္ ေနတၱိ (လမ္းၫႊန္က်မ္း)တို႔သည္ ပိဋကတ္သံုးပံုအား စနစ္တက် ၿခံဳငံုေလ့လာေသာ လမ္းၫႊန္က်မ္းျဖစ္၍ ပိဋကတ္ေတာ္တို႔၏ အဖြင့္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ ဒီပနီက်မ္းျပဳဆရာတို႔၏ လက္စြဲက်မ္း တစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။

မိလိႏၵပဉႇာက်မ္းသည္ ဂရိႏြယ္ဖြား တစ္ဦးျဖစ္ေသာ သာဂလျပည္ဘုရင္ မိလိႏၵမင္းႀကီးႏွင့္ အရွင္နာဂေသန (အရွင္နာဂသိန္)တို႔ တရားဓမၼႏွင့္စပ္၍ စကားစစ္ထိုးေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။

ဆ႒သံဂါယနာမူ ပါဠိေတာ္က်မ္းမ်ား

ပိဋကအားျဖင့္ သံုးပံု, နိကာယ္အားျဖင့္ ငါးရပ္ေသာ ပါဠိေတာ္က်မ္းရင္းမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ၅၂-က်မ္းရွိ၏။ ဆ႒သံဂါယနာတင္မူအရ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ အခ်ိဳ႕က်မ္းငယ္မ်ားအား တစ္အုပ္တည္းတြင္ေပါင္း၍ ထုတ္ေ၀သျဖင့္ စာအုပ္ေပါင္း ၄၀ ရွိေလသည္။

(က) သုတၱန္ပိဋက (နိကာယ္ ၅-ရပ္) က်မ္းေပါင္း ၄၀ (၂၃-အုပ္)
၁။ ဒီဃနိကာယ္ ၃-က်မ္း (၃-အုပ္)
၂။ မဇၩိမနိကာယ္ ၃-က်မ္း (၃-အုပ္)
၃။ သံယုတၱနိကာယ္ ၅-က်မ္း (၃-အုပ္)
၄။ အဂၤုတၱရနိကာယ ၁၁-က်မ္း (၃-အုပ္)
၅။ ခုဒၵကနိကာယ္ ၁၈-က်မ္း (၁၁-အုပ္)
(ခ) နည္းပိဋက (ခုဒၵကနိကာယ္) ၅-က်မ္း (၅-အုပ္)
(ဂ) အဘိဓမၼာပိဋက (ခုဒၵကနိကာယ္) ၇-က်မ္း (၁၂-အုပ္)

နိကာယ္ ၅-ရပ္ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈလိုပါက

၁။ ပါဠိေတာ္မ်ားႏွင့္ ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္က်မ္းအစံုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအး၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။

၂။ ဆရာႀကီးဦးဂိုအင္ကာ ဦးစီးေသာ ၀ိပႆနာသုေတသနအသင္း (Vipassanā Research Institute) မွထုတ္ေသာ ဆ႒သံဂါယနာမူ စီဒီေခြကို ေအာက္ပါ link တြင္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။
http://www.vri.dhamma.org/publications/cdorder.html

၃။ ပိဋကတ္သံုးပံု ျမန္မာျပန္ အစံုအား ေအာက္ပါ link တြင္ download လုပ္ယူႏိုင္သည္။
http://www.mediafire.com/?qjcxnohtgmh

၄။ အကယ္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဖတ္႐ႈလိုပါက ဓမၼာစရိယဦးေမာင္ေမာင္ေလး၏ ပိဋကတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ စာအုပ္မ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

စာၫႊန္း။
၁။ ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္က်မ္းမ်ား (က်မ္းဦးမွတ္ဖြယ္မ်ား)
၂။ U Ko Lay – The compendium of Buddhism: Guide to Tipiṭaka.
၃။ A.K. Warder- Indian Buddhism.
ေအာက္ပါစာအုပ္မ်ားမွ က်မ္းဦးနိဒါန္းမ်ား
၄။ ဓမၼာစရိယဦးေမာင္ေမာင္ေလး – ပိဋကအႏွစ္ခ်ဳပ္ ဒီဃနိကာယ္
၅။ ဓမၼာစရိယဦးေမာင္ေမာင္ေလး – ပိဋကအႏွစ္ခ်ဳပ္ မဇၩိမနိကာယ္
၆။ ဓမၼာစရိယဦးေမာင္ေမာင္ေလး – ပိဋကအႏွစ္ခ်ဳပ္ သံယုတၱနိကာယ္
၇။ ဓမၼာစရိယဦးေမာင္ေမာင္ေလး – ပိဋကအႏွစ္ခ်ဳပ္ အဂၤုတၱရနိကာယ္ ပထမတြဲ ၊ ဒုတိယတြဲ
၈။ Bhikkhu Bodhi – In the Buddha’s Words: Anthology of Discourses from the Pāḷi Canon.
၉။ Maurice Walshe – The Long Discourses of The Buddha: A Translation of Dīgha Nikāya, 1987
၁၀။ Bhikkhu Ñānamoḷi and Bhikkhu Bodhi – The Middle Length Discourses of the Buddha: A Translation of the Majjhima Nikāya, 1995.
၁၁။ Bhikkhu Bodhi – The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of Saṃyutta Nikāya.
၁၂။ Bhikkhu Bodhi – Numerical Discourses of the Buddha: An Anthology of Suttas from Aṅguttara Nikāya.
ယွဥ္တြဲ ဖတ္ရႈလိုပါလွ်င္ - အဘိဓမၼာ မိတ္ဆက္

Wednesday, November 12, 2008

ရင့္က်က္မႈဆယ္စုႏွစ္ခရီးအစ

အျမန္ရထားတစ္စီးလို
ဘူတာေတြကို တရိပ္ရိပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး၊
ညေနခင္းရဲ႕ က်ေနဟာ
ျပင္းျပစြာ ေလာင္ၿမိဳက္ေနဆဲ၊
အမွတ္တမဲ့ပဲ ေရာက္လာခဲ့တယ္။


ရင့္က်က္မႈဆီ လွမ္းမဲ့
မဂၤလာခရီးရဲ႕ အစေျခလွမ္းအျဖစ္
‘ဗာလ’ဆိုတဲ့ လူ႕အခ်ည္းႏွီးကို
အေဝးကေရွာင္ရမယ္လို႔ ဆံုးမခဲ့တယ္။


“ေတာင္ကို ျဖည္းျဖည္း တက္ရာ၏။
ကာမဂုဏ္ကို ျဖည္းျဖည္း ခံစားရာ၏။
အမ်က္ကို ျဖည္းျဖည္း ထြက္ရာ၏”
ေလာကနီတိစကား မနာၾကားပဲ
ႀကံကို အရင္းကစ ဝါးၿမိဳေနခဲ့တယ္။


“အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ”လို႔
ႏႈတ္ကတဖြဖြ ႐ြတ္ဆိုရင္း၊
တာဝန္ေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳ
လြတ္လပ္မႈကို ျငင္းဆန္၊
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ႐ိုးမယ္ဖြဲ႕ေနခဲ့ျပန္တယ္။


အဓမၼေတြ တိုက္စားလို႔
ခပ္ပါးပါးေလး က်န္ရစ္တဲ့
အမွန္တရား ေျမျပင္ေပၚကို
ရဲ၀ံ့စြာ ေျခစံုရပ္ဖို႔ကိုလည္း
တြန္႔ဆုတ္ေနမိေသးတယ္။


အေပါင္းအသင္းေတြက
“အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္
ဆထက္ထမ္းပိုး သယ္ပိုးႏိုင္ပါေစ”တဲ့။


ေရာင္းရင္းတို႔ေရ…
ခင္ဗ်ားတို႔ မိတ္ေဆြႀကီး ကၽြန္ေတာ္ဟာ
‘ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ နိဗၺာန္ဘံု’ ေတးသြားကို
တသသ ညည္းတြားရင္း၊
အျပစ္မသိေသးတဲ့ ကေလးတို႔ဘ၀မွာ
ႏုံ႔နဲစြာ ရပ္တန္႔ေနေသးတယ္။


ဗာလ = လူမိုက္ (သို႔မဟုတ္) ကေလး

ဧရာ (မႏၲေလး)

Tuesday, November 11, 2008

ဘ၀ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ - Draftswoman - ၂

ပထမ အလုပ္က ထြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၇ႏွစ္ အၾကာမွာ
(ဒီၾကားထဲ စာသင္တဲ့ အလုပ္ကေလးေတြေတာ့ ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကား လုပ္ခဲ့ေသးတယ္။)
ေနာက္တဖန္ Marine Navigation and Communication ကုမၸဏီ တစ္ခုမွာ Draftswoman ျဖစ္ျပန္တယ္။ ၂ႏွစ္နီးပါးပါပဲ။ AutoCAD 2000LT သံုးရတယ္။ ဒီမွာလည္း စကၤာပူရံုးခြဲမွာ ၀န္ထမ္း ၃၀ေလာက္ရွိေပမဲ့ ပံုဆြဲသူ Draftswoman ကေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲပါပဲ။

ေရေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ိဳးစံုကို ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ အျခားကုမၸဏီေတြကေန ကိုယ္စားလွယ္ယူၿပီး၊ တစ္ဆင့္ျပန္လည္တပ္ဆင္ ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ ကုမၸဏီပါ။ Customer လိုအပ္သလို ကိရိယာမ်ိဳးစံုကို စုေပါင္း, စပ္ေပါင္းလုပ္ၿပီး ဆင္ေပးရတဲ့ System Integrator လို႔ေခၚတဲ့ ကုမၸဏီမ်ိဳးေပါ့။ Installation & Commissioning အထိ အၿပီးအစီး။ Contract နဲ႔ေရာင္းထားတဲ့ system ေတြကိုလည္း ကုမၸဏီကပဲ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈ ေပးပါေသးတယ္။ Servicing & Retrofitting ေတြလည္း လုပ္တယ္။

Integrated Bridge Systems and nautical equipment ေတြျဖစ္တဲ့
Gyro Compasses System
Autopilots System
Steering Control System
Monitoring Systems
Radar Systems
Electronic Sea Chart Equipment
Communication - Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) ေတြအျပင္

AIS (Automatic Identification System)
GPS (Global Position System)

Echosounder System
SpeedLog System

Wind Speed and Direction System
Intercommunication System - PA (Public Address) System
VDR (Voyage Data Recorder) System စသျဖင့္

System တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ System Connection Diagram ကို ဦးစြာဆြဲရပါတယ္။ Power Supply (ပံုမွန္အားျဖင့္ Main Supply နဲ႔ Back up Supply , အနည္းဆံုး source ႏွစ္ခုနဲ႔) သြယ္ထားရတယ္။ သေဘၤာမွာ သံုးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အမ်ားစုက stable ျဖစ္ေအာင္ 24V DC သံုးတာမ်ားတယ္။

Cable Information ေတြ ေပးရတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္း အားျဖင့္ေတာ့ Power Supply Cable, Input/ Output Data Cable ေတြနဲ႔ Antenna Cable ေတြပါ။ Power Cable ေတြက လံုးပတ္ၾကီးတယ္။ Data Cable ေတြကေတာ့ မလိုအပ္ပဲ ႀကိဳးလံုးႀကီးရင္ Installation လုပ္ရခက္တယ္။ Antenna Cable ေတြက manufacturer ေတြက supply လုပ္ၿပီး ပစၥည္းနဲ႔ အတူပါလာတတ္တယ္။ အရွည္မလံုေလာက္ရင္ ကုမဏီကေပးမွာလား၊ Shipyard ကေပးမွာလားဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း Drawing မွာ ေဖၚျပထားရတယ္။
ေနာက္အဲ့ဒီ System ထဲမွာ သံုးထားတဲ့ Equipments Drawing ေတြ attached လုပ္ရတယ္။ Manufacturer ေတြက Manual ကို softcopy ေပးရင္ေတာင္ pdf file နဲ႔ပဲေပးလို႔ ပံုေတြကို AutoCAD နဲ႔ျပန္ဆြဲထားရတယ္။ Equipment Drawing ေတြက တစ္ခါဆြဲ သိမ္းထားၿပီး ေနာက္လိုသလို ျပန္သံုးလို႔ရတယ္။

System Connection Diagram ေတြကေတာ့ project တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု နည္းနည္းစီ ကြာတတ္ေတာ့ Draft အယင္ဆြဲၿပီး အင္ဂ်င္နီယာကို စစ္ခိုင္း ၿပီးေတာ့မွ Finalised ပံုေတြရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ အၿမဲတမ္းမွာေနက် customer ေတြကေတာ့ Overall System Connection Drawing ကို ေတာင္းဆိုတတ္တယ္။

Overall System Connection Drawing


ေနာက္တစ္ခုက project တိုင္း (သေဘၤာတိုင္း) အတြက္ Antenna ေတြကို ဘယ္မွာထားမယ္ဆိုတဲ့ Antenna Layout ပံုဆြဲရတယ္။ (အမ်ားစုကတာ့ Antenna Mast မွာထားပါတယ္။ လက္၀ဲဖက္မွာ ဘယ္ System ေတြရဲ႕antenna ေတြထားမယ္။ လက္ယာဖက္မွာေတာ့ ဘယ္ System ေတြရဲ႕antenna ေတြ ထားသင့္တယ္၊ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးေတြေတာ့ ရွိတယ္။) သေဘၤာရဲ႕ အေခၚအေ၀ၚေတြမွာ ဦးနဲ႔ ပဲ႔၊ လက္၀ဲနဲ႔ လက္ယာကို stem & rear, port & starboard လို႔ သံုးရတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ပစၥည္းထုတ္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြက အခိ်ဳ႕ System (ဥပမာ GMDSS) ေတြ မထုတ္ေတာ့တဲ့အခါ က်မတို႔ ကုမၸဏီက ကိုယ္ပိုင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာဌာနက လိုအပ္တဲ့ ကိရိယာေတြကို order မွာ၊ panel ေတြကို ဒီဇိုင္းလုပ္ၾကတယ္။ Fabrication အပ္ဖို႔ Console panel ရဲ႕ အေသးစိတ္ပံုေတြ ဆြဲရတယ္။ ၿပီးေတာ့ Panel Layout Diagram ေတြ၊ Wiring Diagrams ေတြနဲ႔ System Connection Diagram ေတြကို ဆြဲရပါတယ္။ (Marketing က quote လုပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ Engineer ဌာနက တကယ္သံုးဖို႔ မွာတဲ့ ပစၥည္းေတြ လြဲေနရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ တကယ္ဆင္ေတာ့မွ အဆင္မေျပရင္ … Marketing ဌာနကလည္း ဒီပစၥည္းေတြက customer နဲ႔ ေျပာၿပီးသားဆို ေရွာင္ထြက္၊ Engineering ကလည္း ဒါေတြကလုပ္မွ မရတာဆို ျငင္း။ ေပ်ာ္စရာႀကီး။ ၾကားက Draftswoman မွာ ဟိုဟာဆိုလည္း..ေရာ့၊ ဒီဟာဆိုလည္း..အင့္ လို႔ ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရပါတယ္။)

ေနာက္ေတာ့ Autodesk ကပဲ ထုတ္တဲ့ 3D ပံုေတြ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ဆြဲလို႔ရတယ္ ဆိုတဲ့ Inventor 11 သင္တန္းကိုလႊတ္ပါတယ္။ Inventor နဲ႔ GMDSS ရဲ႕ Equipments (parts) တစ္ခုခ်င္းဆီ၊ Console တို႔ကို 3D ဆြဲၿပီး Presentation အတြက္ Animation file တစ္ခု လုပ္ေပးခဲ့အၿပီး…

(ISO Certified Company ျဖစ္တဲ့ အတြက္ Technical Library (HardCopy နဲ႔ SoftCopy ေတြ) ကို စနစ္တက် ျပဳျပင္၊ ထိန္းသိမ္း၊ မြမ္းမံ၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းဟာလည္း Draftswoman ရဲ႕ Job Scope ေအာက္မွာပဲရွိေနခဲ့ပါတယ္။)
က်မ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အလုပ္နားတဲ့ အခါ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကိုပဲ Draftswoman အလုပ္တာ၀န္ေတြ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီအလုပ္မွာေတာ့ ကိုယ္ သင္ခဲ့တဲ့ major ဘာသာရပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္ဘက္က Learning Strategy မွားယြင္းေနျခင္း (ပံုမ်ား dead line အမွီအပ္ႏိုင္ေရးကို သာ အာ႐ံုစူးစိုက္ေနျခင္း) ေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါလည္း idea မပါဘဲ၊ ပံုျဖစ္ေအာင္၊ အလုပ္ျဖစ္႐ံု Draftswoman လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ၀န္ခံပါတယ္။

ဘ၀ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ - Draftswoman - ၂

ပထမ အလုပ္က ထြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၇ႏွစ္ အၾကာမွာ
(ဒီၾကားထဲ စာသင္တဲ့ အလုပ္ကေလးေတြေတာ့ ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကား လုပ္ခဲ့ေသးတယ္။)
ေနာက္တဖန္ Marine Navigation and Communication ကုမၸဏီ တစ္ခုမွာ Draftswoman ျဖစ္ျပန္တယ္။ ၂ႏွစ္နီးပါးပါပဲ။ AutoCAD 2000LT သံုးရတယ္။ ဒီမွာလည္း စကၤာပူရံုးခြဲမွာ ၀န္ထမ္း ၃၀ေလာက္ရွိေပမဲ့ ပံုဆြဲသူ Draftswoman ကေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲပါပဲ။

ေရေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ိဳးစံုကို ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ အျခားကုမၸဏီေတြကေန ကိုယ္စားလွယ္ယူၿပီး၊ တစ္ဆင့္ျပန္လည္တပ္ဆင္ ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ ကုမၸဏီပါ။ Customer လိုအပ္သလို ကိရိယာမ်ိဳးစံုကို စုေပါင္း, စပ္ေပါင္းလုပ္ၿပီး ဆင္ေပးရတဲ့ System Integrator လို႔ေခၚတဲ့ ကုမၸဏီမ်ိဳးေပါ့။ Installation & Commissioning အထိ အၿပီးအစီး။ Contract နဲ႔ေရာင္းထားတဲ့ system ေတြကိုလည္း ကုမၸဏီကပဲ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈ ေပးပါေသးတယ္။ Servicing & Retrofitting ေတြလည္း လုပ္တယ္။

Integrated Bridge Systems and nautical equipment ေတြျဖစ္တဲ့
Gyro Compasses System
Autopilots System
Steering Control System
Monitoring Systems
Radar Systems
Electronic Sea Chart Equipment
Communication - Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) ေတြအျပင္

AIS (Automatic Identification System)
GPS (Global Position System)

Echosounder System
SpeedLog System

Wind Speed and Direction System
Intercommunication System - PA (Public Address) System
VDR (Voyage Data Recorder) System စသျဖင့္

System တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ System Connection Diagram ကို ဦးစြာဆြဲရပါတယ္။ Power Supply (ပံုမွန္အားျဖင့္ Main Supply နဲ႔ Back up Supply , အနည္းဆံုး source ႏွစ္ခုနဲ႔) သြယ္ထားရတယ္။ သေဘၤာမွာ သံုးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အမ်ားစုက stable ျဖစ္ေအာင္ 24 VDC သံုးတာမ်ားတယ္။

Cable Information ေတြ ေပးရတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္း အားျဖင့္ေတာ့ Power Supply Cable, Input/ Output Data Cable ေတြနဲ႔ Antenna Cable ေတြပါ။ Power Cable ေတြက လံုးပတ္ၾကီးတယ္။ Data Cable ေတြကေတာ့ မလိုအပ္ပဲ ႀကိဳးလံုးႀကီးရင္ Installation လုပ္ရခက္တယ္။ Antenna Cable ေတြက manufacturer ေတြက supply လုပ္ၿပီး ပစၥည္းနဲ႔ အတူပါလာတတ္တယ္။ အရွည္မလံုေလာက္ရင္ ကုမဏီကေပးမွာလား၊ Shipyard ကေပးမွာလားဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း Drawing မွာ ေဖၚျပထားရတယ္။
ေနာက္အဲ့ဒီ System ထဲမွာ သံုးထားတဲ့ Equipments Drawing ေတြ attached လုပ္ရတယ္။ Manufacturer ေတြက Manual ကို softcopy ေပးရင္ေတာင္ pdf file နဲ႔ပဲေပးလို႔ AutoCAD နဲ႔ျပန္ဆြဲထားရတယ္။ Equipment Drawing ေတြက တစ္ခါဆြဲ သိမ္းထားၿပီး ေနာက္လိုသလို ျပန္သံုးလို႔ရတယ္။

System Connection Diagram ေတြကေတာ့ project တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု နည္းနည္းစီ ကြာတတ္ေတာ့ Draft အယင္ဆြဲၿပီး အင္ဂ်င္နီယာကို စစ္ခိုင္း ၿပီးေတာ့မွ Finalised ပံုေတြရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ အၿမဲတမ္းမွာေနက် customer ေတြကေတာ့ Overall System Connection Drawing ကို ေတာင္းဆိုတတ္တယ္။

Overall System Connection Drawing


ေနာက္တစ္ခုက project တိုင္း (သေဘၤာတိုင္း) အတြက္ Antenna ေတြကို ဘယ္မွာထားမယ္ဆိုတဲ့ Antenna Layout ပံုဆြဲရတယ္။ (အမ်ားစုကတာ့ Antenna Mast မွာထားပါတယ္။ လက္၀ဲဖက္မွာ ဘယ္ System ေတြရဲ႕antenna ေတြထားမယ္။ လက္ယာဖက္မွာေတာ့ ဘယ္ System ေတြရဲ႕antenna ေတြ ထားသင့္တယ္၊ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးေတြေတာ့ ရွိတယ္။) သေဘၤာရဲ႕ အေခၚအေ၀ၚေတြမွာ ဦးနဲ႔ ပဲ႔၊ လက္၀ဲနဲ႔ လက္ယာကို stem & rear, port & starboard လို႔ သံုးရတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ပစၥည္းထုတ္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြက အခိ်ဳ႕ System (ဥပမာ GMDSS) ေတြ မထုတ္ေတာ့တဲ့အခါ က်မတို႔ ကုမၸဏီက ကိုယ္ပိုင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာဌာနက လိုအပ္တဲ့ ကိရိယာေတြကို order မွာ၊ panel ေတြကို ဒီဇိုင္းလုပ္ၾကတယ္။ Fabrication အပ္ဖို႔ Console panel ရဲ႕ အေသးစိတ္ပံုေတြ ဆြဲရတယ္။ ၿပီးေတာ့ Panel Layout Diagram ေတြ၊ Wiring Diagrams ေတြနဲ႔ System Connection Diagram ေတြကို ဆြဲရပါတယ္။ (Marketing က quote လုပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ Engineer ဌာနက တကယ္သံုးဖို႔ မွာတဲ့ ပစၥည္းေတြ လြဲေနရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ တကယ္ဆင္ေတာ့မွ အဆင္မေျပရင္ … Marketing ဌာနကလည္း ဒီပစၥည္းေတြက customer နဲ႔ ေျပာၿပီးသားဆို ေရွာင္ထြက္၊ Engineering ကလည္း ဒါေတြကလုပ္မွ မရတာဆို ျငင္း။ ေပ်ာ္စရာႀကီး။ ၾကားက Draftswoman မွာ ဟိုဟာဆိုလည္း..ေရာ့၊ ဒီဟာဆိုလည္း..အင့္ လို႔ ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရပါတယ္။)

ေနာက္ေတာ့ Autodesk ကပဲ ထုတ္တဲ့ 3D ပံုေတြ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ဆြဲလို႔ရတယ္ ဆိုတဲ့ Inventor 11 သင္တန္းကိုလႊတ္ပါတယ္။ Inventor နဲ႔ GMDSS ရဲ႕ Equipments (parts) တစ္ခုခ်င္းဆီ၊ Console တို႔ကို 3D ဆြဲၿပီး Presentation အတြက္ Animation file တစ္ခု လုပ္ေပးခဲ့အၿပီး…

(ISO Certified Company ျဖစ္တဲ့ အတြက္ Technical Library (HardCopy နဲ႔ SoftCopy ေတြ) ကို စနစ္တက် ျပဳျပင္၊ ထိန္းသိမ္း၊ မြမ္းမံ၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းဟာလည္း Draftswoman ရဲ႕ Job Scope ေအာက္မွာပဲရွိေနခဲ့ပါတယ္။)
က်မ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အလုပ္နားတဲ့ အခါ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကိုပဲ Draftswoman အလုပ္တာ၀န္ေတြ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီအလုပ္မွာေတာ့ ကိုယ္ သင္ခဲ့တဲ့ major ဘာသာရပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္ဘက္က Learning Strategy မွားယြင္းေနျခင္း (ပံုမ်ား dead line အမွီအပ္ႏိုင္ေရးကို သာ အာ႐ံုစူးစိုက္ေနျခင္း) ေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါလည္း idea မပါဘဲ၊ ပံုျဖစ္ေအာင္၊ အလုပ္ျဖစ္႐ံု Draftswoman လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ၀န္ခံပါတယ္။

Monday, November 10, 2008

ဘ၀ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ - Draftswoman

အစေကာင္း
ေက်ာင္းၿပီးေတာ့ Computer Training Center တစ္ခုမွာ instructor အလုပ္ရပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြ အၾကာႀကီး သံုးႏွစ္ပိတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ မိတ္ေဆြ အစ္မတစ္ေယာက္ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ အဲ့ဒီသင္တန္းေက်ာင္းမွာ သူ စာသင္တဲ့အခိ်န္ ေဘးကေန လိုက္ေလ့လာ ဆည္းပူးရင္း အကူသေဘာမ်ိဳးေပါ့ေလ။ လက္ေထာက္ဆရာမ ရာထူးေလး ရေနခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းပိုင္ရွင္ ဆရာကလည္း ေက်ာင္းၿပီးလို႔ ဘယ္အလုပ္မွ မ၀င္ျဖစ္ေသးရင္ ငါ့ဆီသာ လာခဲ့လို႔ အမွာစကား ရွိထားခဲ့ပါတယ္။ (ေက်ာင္းသားဘ၀ကေန လက္ေတြ႔ ဘ၀ထဲကို ေရာက္မွန္းမသိေအာင္ကို ညင္သာစြာ ေဖးမဆြဲေခၚသြားခဲ့တဲ့ ဆရာနဲ႔ အစ္မ ေက်းဇူးကို အစဥ္ေအာက္ေမ့သတိရလ်က္ပါ။)

ေရႊတေန႔၊ ေငြတေန႔
ေက်ာင္းၿပီးစ က်မဘ၀ကို တေန႔ေရႊ၊ တေန႔ေငြလို႔ တင္စားပါရေစ။ ကုန္သည္ ပြဲစား အေဖဟာ က်မကို ပြဲစား ကုန္သည္သာ ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ က်မလည္း တာလီမွတ္၊ စာရင္းလုပ္နဲ႔ အခ်ိန္ေတြ ကုန္မွန္းမသိ ကုန္ေနခ်ိန္။ အေမက “ဟဲ့ နင္ ဒီ၁၀ႏွစ္ေလာက္ သင္ထားတာေတြကို ဒီလိုပဲ ထားခဲ့ေတာ့မလား” တဲ့။ အေမ့ သတိေပး စကားၾကားေတာ့ က်မ ဆရာ့ဆီ ပ်ာပ်ာသလဲ ေျပးရပါတယ္။ Basic Course လို႔ေခၚတဲ့ WordPerfect, Lotus123, DBaseIV တို႔ ဆရာက ေရွ႕က တစ္ခ်ိန္သင္ျပၿပီးရင္ ေနာက္က က်မကလိုက္သင္ေပါ့။ (အေဖ့ကိုေတာ့ သမီး သင္တန္းတက္ေနတယ္ ညာထားေတာ့ အေဖက သင္တန္းလိုက္ပို႔ရွာတယ္။) ဒီေတာ့ က်မ ေစ်းလည္း ေရာင္းတယ္။ စာလည္း သင္တယ္။

ကိရိယာ တန္ဆာပလာေလးေတြ
ေက်ာင္းပိုင္ရွင္ ဆရာက အင္ဂ်င္နီယာဆိုရင္ AutoCAD တတ္ရမယ္ဆိုလို႔ ေက်ာင္းမွာပဲ အားတဲ့အခ်ိန္ Senior အစ္ကိုႀကီး (သင္တန္းေက်ာင္းမွာ AutoCAD တာ၀န္ခံဆရာ) ဆီမွာ သင္ပါတယ္။ စက္အား လူအားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာပါ။ Release 10 စက္နဲ႔ အဆင္ေျပရင္ 10 သင္တယ္။ Release 12 စက္အားရင္ 12 နဲ႔ သင္တယ္။ အလြန္ စာသင္ေကာင္းတဲ့ ဆရာမို႔ သူ႔ တပည့္ေတြက AutoCAD ဆို Version ထည့္မေျပာနဲ႔ Software နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ အဆက္ျပတ္ေနပါေစ ဘယ္အခ်ိန္ဆြဲရဆြဲရ ေအးေဆးပဲလို႔ ေျပာႏိုင္ၾကပါတယ္။

လိုအပ္သလို ထုတ္သံုးပံု
ေနာက္ စကၤာပူ လာ အလုပ္လုပ္ေတာ့ Landscape and Interior Design Consultant Firm မွာ B.E (Electronics) က်မ CAD Designer…။ AutoCAD R14 မွာ LandCAD software ကို hard lock နဲ႔ add in လုပ္ၿပီးပံုေတြဆြဲတာပါ။ ၂ႏွစ္နီးပါးလုပ္ခဲ့တယ္။ ဤပညာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရထားေသာ ပိုင္ရွင္သူေဌး၊ လက္ျဖင့္ပံုဆြဲသူ တစ္ဦး၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ပံုဆြဲသူ က်မ၊ စာေရးမ ။ ဒါပါပဲ ကုမၸဏီရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုက။ ဒီ ကုမၸဏီမွာ အမွတ္တရျဖစ္ေစတာေလးက အလုပ္လာေလွ်ာက္တဲ့ အင္တာဗ်ဴး အၿပီးမွာ သူေဌးက Landscape ပံုအခ်ိဳ႕ ထုတ္ျပပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ေမးတယ္.. ဒါဘယ္ေနရာလည္း သိလားတဲ့။ က်မစဥ္းစားေနတုန္းမွာပဲ..Yangon International Bussiness Center (IBC) တဲ့။ အဲ့ဒီက Landscaping ကို သူ လုပ္ခြင့္ရခဲ့တာတဲ့ေလ။

လုပ္ငန္းသဘာ၀
Architect ဆီက site drawing – Ground Floor Plan ရရင္ အပင္ေတြထည့္ရတယ္။ အပင္အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ Tree (Broadleaf, Conifer, Palm, Cactus) နဲ႔ Shrub ဆိုတဲ့ (Groundcover) ေတြ။ အပင္ေတြရဲ႕ Botanical name က အရွည္ႀကီးေတြ Label ထိုးရင္ စာလံုးေပါင္း မမွားေအာင္ အေတာ္ သတိထားရတယ္။ အစပိုင္းမွာ သူေဌးေပးတဲ့ ပံုၾကမ္းမွာ ဘယ္အပင္ကေတာ့ Tree အမ်ိဳးအစား၊ ဘယ္ဟာကေတာ့ Palm၊ ဘယ္ဟာကေတာ့ shrub မခြဲတတ္ေသးေတာ့ ျပန္ေမးရတယ္။ သူ႔သေကၤတနဲ႔ သူ အနီးစပ္ဆံုးကို ပံုထဲမွာထည့္ေပးရမွာကိုး။ ဥပမာ-
အေရးအႀကီးဆံုးက Fire Engine Stand အတြက္ လ်ာထားတဲ့ ေနရာမွာ အပင္ေတြ သြားမစိုက္မိေစဖို႔။ Fire Engine ရဲ႕ weight ကိုခံႏိုင္ေအာင္ Reinforcement အတံုးေလးေတြနဲ႔ ျမက္ခင္းေလးစိုက္ေပးထား႐ံုပါပဲ။ Architect က Layout ေျပာင္းၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ drawing ကို ျပင္ရပါတယ္။ ခပ္ေပါ့ေပါ့ဆဆ update လုပ္လိုက္မိရင္ေတာ့ ကိုယ့္သစ္ပင္ႀကီးက Condominium ရဲ႕ အ၀င္အထြက္ေပါက္ႀကီးမွာ ခန္႔ခန္႔ႀကီး စိုက္ရက္သား ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ၿပီးရင္ ဘယ္သစ္ပင္ အမ်ိဳးအစားက ဘယ္ႏွစ္ပင္ စာရင္းေလးကို Legend လိုမ်ိဳး ေဘးမွာ ထည့္ေပးရတယ္။
ေနာက္က လိုအပ္မဲ့ detail ပံုေတြ attached လုပ္။
Lighting Plan ေတြလည္း ဆြဲရတယ္။ ပန္းၿခံထဲမွာ ထြန္းတဲ့ Lighting အမ်ိဳးအစားကလည္း အေတာ္ အမ်ားသား။ Shrub Light, Spot Light, Pole Light, Bollard Light စသျဖင့္ကို အကြာအေ၀း ဘယ္ေလာက္ဆီမွာ သင့္ေတာ္သလို ထည့္ရတယ္။ သံုးထားတာေတြကို အေရအတြက္ စာရင္းထုတ္။ ေနာက္လိုအပ္သလို အေသးစိတ္ပံုေတြ(mounting စသျဖင့္) ဆြဲရတယ္။

ပန္းၿခံထဲမွာ အလွဆင္တဲ့ Trellis တို႔လို၊ Bench ေလးေတြ၊ Fence ေတြ၊ Rockscape ေတြ၊ Water Fall ေတြ စံုေနတာပါဘဲ။ အဲ့ဒါေတြက Outdoor ။ Interior Design အတြက္ကေတာ့ Hotel ေတြ၊ Resort ေတြရဲ႕ အတြင္းပိုင္း အျပင္အဆင္ေတြေပါ့။ ကိုယ့္ အလုပ္က ပန္းခ်ီကို AutoCAD နဲ႔ဆြဲသလိုႀကီး။ ေနာက္ေတာ့ 3D ပံုေတြ ႏိုင္သေလာက္ေလး ဆြဲခဲ့ေသးတယ္။ Presentation အတြက္ေပါ့။

ဒီလို ပံုမ်ိဳးေလးေတြ ဆြဲခဲ့တယ္။

Swimming Pool Side

Lift Lobby Sketch

အေရာင္ေတြကေတာ့ print out ထုတ္ၿပီးမွ လက္နဲ႔ လိုက္ျခယ္ထားတာပါ။

Consultant meeting မိ်ဳးေတြ သြားခဲ့ရေသးတယ္။ ဘာမွနားမလည္လို႔။ ေမးခ်င္ရာေမး၍ ေျဖခ်င္ရာေျဖသည္ဘဲ။ Idea မရွိပဲ ပံုျဖစ္ေအာင္၊ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ Draftswoman လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ၀န္ခံပါ၏။

(အဲ့ဒီကုမၸဏီက အလုပ္ထြက္ၿပီး ေနာက္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာေတာ့ သူေဌး မဂၤလာေဆာင္တယ္။ က်မတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို လွမ္းဖိတ္ေတာ့ သြားခဲ့ရေသးတယ္။ ဧည့္ခံပြဲမွာ ဧည့္သည္အခ်ိဳ႕ကို ပို႔စ္ပါDraftswomanဟာ သူ႔ကုမၸဏီရဲ့ System တစ္ခုလံုးကို Computerised ျဖစ္ေအာင္ upgrade လုပ္ေပးခဲ့တဲ့သူလို႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။)

ဆက္ရန္

Saturday, November 1, 2008

မ်ားမ်ားႀကီးေတာ့ လြဲေနတယ္...

ကိုယ္ခ်င္းစာသည္ ဆိုသည္မွာ သူ႔ေနရာ၌ ကိုယ္၀င္ၾကည့္ျခင္းဆိုသည့္ အဆင့္ေလာက္ေတာ့ မၾကာခဏဆိုသလို ေလ့က်င့္မိပါသည္။

သားႏွစ္ေယာက္မိခင္ ျဖစ္ေသာက်မမွာ သမီးရွင္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ကို မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္ေစေသာ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါေတာ့ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ သားငယ္ကို ေမြးၿပီးစ အခ်ိန္ကျဖစ္သည္။ “သားေလးေမြးေၾကာင္း” အေမဆီဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားေတာ့ တဖက္က အေမက “သမီးေလးရတာေပါ့” ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။ က်မက အေမ အသက္ႀကီးၿပီျဖစ္၍ နားၾကားမ်ားလြဲေလသလား ဟူေသာ အထင္ျဖင့္ “မဟုတ္ဘူး… အေမ။ သားေလးေမြးတာ၊ သား” ဟု ထပ္ေျပာမိသည္။ အေမက “ေအးေလ သားေလး ေမြးတယ္ဆိုေတာ့လည္း ေနာက္ သမီးေလးပါရတာေပါ့”ဟု ျပန္ေျပာေသာအခါမွ အေမ ဘာကိုရည္ရြယ္ေၾကာင္း က်မ အေတြးေပါက္၏။

အႏုပညာ သမားေတြကို က်မ ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ပါေသာ္လည္း အႏုပညာကို တန္ဖိုးထားသူျဖစ္ပါ၍ သူတို႔ကို အထင္မေသးပါ။ သူတို႔ ဖန္တီးေသာ အႏုပညာကို က်မမွာရွိေသာ sensor မ်ားျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ ခံစားတတ္ပါသျဖင့္ ႀကီးေတာင္ႀကီးမားထိ သီခ်င္းေတြက ငါ့ကိုမ်ားေစာင္းဆိုေနတာလား ဆုိတာမ်ိဳး ။ ဇာတ္လမ္းထဲက မင္းသမီး က ကိုယ္လိုလိုႏွင့္ သူမ်ားေနရာ ၀င္၍ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ေသးသည္။


ဒီ သီခ်င္းၾကည့္ၿပီး က်မ သမီးရွင္၏ေနရာ၌ ခဏေတာင္ ၀င္ၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာ မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ပါ။
ထြင္သူကလည္း ထြင္သည္။
ပါ၀င္သူကလည္း ပါ၀င္သည္။
အားေပးသူကလည္း အားေပးသည္။

ပရိသတ္ထဲမွ သမီးလုပ္သူ ကို ပခံုးအထက္ထမ္း၍ သမီးေလးကို အလိုလိုက္ရွာသည့္အေဖ။ အေဖ့ပခံုးထက္မွ concert ၾကည့္ရင္း သမီးေလးမွာ က်မလို (stage ေပၚမွ မင္းသမီးေလးေနရာ ၀င္ၿပီး) ကိုယ္ခ်င္းမစာ တတ္ရန္လည္း ထပ္ခါထပ္ခါ ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္ အရပ္ကတို႔…