Sunday, July 25, 2010

ပန္းၿမိဳင္လယ္က ဥယ်ာဥ္မွဴး

“ရွင္းေနတာေတြကို ႐ႈပ္ေအာင္လုပ္၊ ၿပီးေတာ့မွ ျပန္ရွင္း၊ အဲ့ဒါဆို ပိုရွင္းသြားေရာ...” (ပန္းၿမိဳင္လယ္က ဥယ်ာဥ္မွဴး)
“ရွင္းေနတာ” ဆိုေသာစကားသည္ ႐ိုးရွင္းျခင္း (simplicity) ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ရသလို၊ ျပည့္ျပည့္၀၀ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း (comprehensiveness) ဟူေသာ အဓိပၸါယ္လည္း ရပါသည္။ တစ္စံုတစ္ခုျဖင့္ တားဆီး ပိတ္ဖံုး ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိဘဲ ႐ိုးရွင္းေနမွလည္း ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း (မ်က္လွည့္ဆရာတို႔ ျပကြက္အစတြင္ ပရိသတ္အား ၾကည့္ခိုင္းသကဲ့သို႕) ႐ႈေထာင့္တစ္ခု, ျပကြက္တစ္ခုတည္းမွသာ ဖြင့္ျပေပးေသာ ႐ိုးရွင္းမႈမ်ိဳးသည္ အမွန္တကယ္ နားလည္ျခင္း မရွိပါဘဲလွ်က္ သိသေယာင္, နားလည္သေယာင္ အထင္ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ Over-simplification လွည့္ကြက္တစ္ခု ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းေသာ အခ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ Simplification ထက္ Over-simplification က ပိုမ်ား ေနခဲ့ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟု ဆိုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုတည္းကိုသာ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္တတ္ေသာ အသိဉာဏ္ (Critical thinking) ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈထက္ ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (Subject matter) ကိုသာ ဦးစားေပးလြန္းေသာ ပညာေရးတိုင္းတြင္ ဤျပႆနာမ်ိဳး ရွိေနတတ္ပါသည္။

“ၾကက္တူေ႐ြး ႏႈတ္တက္” ပညာသင္ၾကားနည္းမ်ိဳးသည္ စဥ္းစားေ၀ဖန္မႈကို လ်စ္လ်ဴအ႐ႈဆံုး သင္ၾကားနည္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယူတန္၏ ေ႐ြ႕လ်ားမႈဆိုင္ရာ ပထမနိယာမကို သင္ၾကားသည္ ဆိုပါစို႔။ ဆရာက ဖတ္စာ စာအုပ္ထဲမွ နိယာမကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ ကူးေရး၍ တပည့္မ်ားကုိ စာလိုက္ ကူးေစမည္။

“ျပင္ပမွ အားသက္ေရာက္ျခင္း မရွိပါက၊ တသမတ္ အလ်င္ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနေသာ ၀တၳဳတုိ႔သည္ ဆက္လက္ ေရႊ႕လ်ား၍၊ ရပ္တည္ေနေသာ ၀တၳဳတို႔သည္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနမည္။”
ဆရာက နိယာမအား ဖတ္ျပ, အနည္းငယ္ရွင္းျပၿပီး တပည့္အခ်ိဳ႕အား ဖတ္ ခိုင္းမည္။ ထို႔ေနာက္ နိယာမမ်ား, အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား “၏, သည္” မမွားရေအာင္ အက်က္ခိုင္းပါသည္။ သို႔မွသာ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္မ်ားမ်ား ရမည္ဟု မွာၾကားပါလိမ့္မည္။ သင္ပုန္းေပၚမွ “၏, သည္” မမွားေအာင္ စာလိုက္ကူးရေသာ သင္ၾကားမႈမ်ိဳးကို တကၠသိုလ္တန္းမ်ား၌ပင္ ေတြ႔ရဖူးပါသည္။

ဒုတိယသင္ၾကားမႈမ်ိဳးမွာ စဥ္းစားေ၀ဖန္မႈ အထိုက္အေလ်ာက္ပါေသာ္လည္း၊ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွ ျမင္ကြင္းတစ္ခုသာ ျပ၍ သင္ၾကားေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆရာက စားပြဲအား ညႊန္ျပၿပီး

“ဒီ စားပြဲက ရပ္ေနတယ္ မဟုတ္လား။ မင္းတို႔ ဒီစားပြဲကို မတြန္းရင္ ေ႐ြ႕ပါ့မလား”
“မေရြ႕ပါဘူး… ”
“ေအး အဲဒီလို ရပ္ေနတဲ့ ၀တၳဳေတြကို ေ႐ြ႕ေအာင္ တြန္းေပးတာကို ‘အား’ လုိ႔ ေခၚတယ္။ ဒီလိုဘဲ လိမ့္လာတဲ့ ေဘာ္လံုး တစ္လံုးကို ေျခေထာက္နဲ့ ဖမ္းထိန္းလိုက္ရင္ ရပ္မသြားဘူးလား…”
“ရပ္သြားပါတယ္…”
ေအး… ဒီလို ေ႐ြ႕ေနတယ့္ အရာ၀တၳဳေတြကို ရပ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာကိုလည္း ‘အား’ လို႔ေခၚတယ္။”
“ဒါဆို လိမ့္ေနတဲ့ ေဘာ္လံုးကို ေျခေထာက္နဲ႔ ဖမ္းမထိန္းရင္ မရပ္ေတာ့ဘူးလား”
“ရပ္ပါတယ္”
“ဒီနိယာမအရ အျပင္က ‘အား’ သက္ေရာက္မႈမရွိရင္ ေ႐ြ႕ေနတဲ့ ၀တၳဳေတြက ဆက္ေရြ႕ရမယ္။ ဘယ္က ‘အား’ သက္ေရာက္တာလဲ… ေျမႀကီးနဲ့ ပြတ္တိုက္သြားတဲ့အတြက္ ပြတ္တိုက္အားကေန ေဘာ္လံုးကို ရပ္ခိုင္းလိုက္တာ”
စသျဖင့္ အေတာ္အသင့္ ရွင္းျပၿပီးေနာက္ ဆရာႏွင့္အတူ တပည့္တို႔အား နိယာမကို လိုက္ဆိုေကာင္း ဆိုေစပါသည္။ ဆရာက အာေဘာ္အာရင္းသန္သန္ ေျပာတတ္လွ်င္ ေျပာတတ္သည့္အေလွ်ာက္ တထိုင္တည္း နားလည္သြားႏိုင္သလို စာျပန္ၾကည့္ရန္ မလိုဘဲ အလြတ္ရသြားတတ္ၾကပါသည္။ အသင္အျပေကာင္းသည္ဟု နာမည္ရေသာ ဆရာအမ်ားစု၏ သင္ၾကားနည္းသည္ ဤနည္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္လြယ္ေလာက္သည့္ ႐ႈေထာင့္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပး၍ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ဆရာကပင္ ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းေပးသြား၍ ကေလးငယ္မ်ားအား မိဘက အစာကို ၀ါးခြံ႕သကဲ့သို႔ သင္ၾကားမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပထမသင္ၾကားမႈမ်ိဳးေလာက္ ေလွနံဓားထစ္၀ါဒကို သြတ္သြင္းေပးျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ဘက္ေပါင္းစံုက ႐ႈျမင္ႏိုင္သည့္ အက်င့္ကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။

တတိယနည္းသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေသာနည္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ထိုအေၾကာင္းအရာအား ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ဦးစားေပးသည့္ နည္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ သင္ၾကားေသာအခါ မူလက နားလည္သည္ဟု ထင္ထားသည္မ်ားပင္ ပို၍ ႐ႈပ္သြားသလို ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ “နားမလည္ဘဲ မ်က္စိလည္သြားသည္” ဟု ေ၀ဖန္ခံရမည့္ သင္ၾကားနည္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ပို႐ႈပ္သြားသည္မဟုတ္, ယခင္က ရွင္းသေယာင္ထင္ေန၍ ျပႆနာဟု ထင္မထားသည့္ ႐ႈေထာင့္မွ ထုတ္ျပလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုအ႐ႈပ္ကို ရွင္းလိုက္ႏိုင္ပါက ပို၍ ရွင္းလင္းသြားတတ္ပါသည္။

“အင္ဂ်င္တစ္လံုး ဆြဲတဲ့ ရထားနဲ႔ ႏွစ္လံုး ဆြဲတဲ့ ရထား… ဘယ္ရထားက ပိုျမန္သလဲ… ”
“ႏွစ္လံုးဆြဲတဲ့ ရထားက ပိုျမန္ပါတယ္”
“ေအး… ဒါက Common Sense ကြ။ နယူတန္မတိုင္ခင္က လူေတြလဲ ဒီေလာက္ေတာ့ သိတယ္။ ‘အား’  မ်ားမ်ားသံုးရင္ ျမန္ျမန္သြားမယ္ ေပါ့ကြာ။ နယူတန္က သူတို႔ မွားေနတာ ရိပ္မိတယ္။ ေႏွးတယ္ ျမန္တယ္ဆိုတာက Absolute မဟုတ္ဘူး။ Relative to observer… ။ ဥပမာ သေဘၤာႏွစ္စီး ယွဥ္မိတဲ့အခါ တခါတေလ ကိုယ့္သေဘာၤက ေ႐ြ႕ေနတာလား, သူ႔သေဘာၤက ေ႐ြ႕ေနတာလား မသိရဘူး… တခါတေလလည္း ႏွစ္စီးလံုးသြားေနပါလ်က္ ရပ္ေနသလို ထင္ရတယ္။ ရပ္ေနတဲ့ သေဘာၤကို ေ႐ြ႕ေနတဲ့ သေဘာၤေပၚကေန Observe လုပ္ရင္ ေ႐ြ႕ေနတယ္လို႔ ထင္ရမယ္။ ဒီေတာ့ ရပ္ေနတာနဲ႔ ေ႐ြ႕ေနတာ ဘာမ်ားသိပ္ ထူးသလဲ”
“မထူးပါဘူး Observer ေပၚမူတည္ၿပီး ရပ္တာ, ေ႐ြ႕တာကို ေခၚရတာပါ”
“ေအး … ရပ္တယ္ေခၚေခၚ, ေရြ႕တယ္ ေခၚေခၚ သိပ္မထူးဘူး။ ‘အား’ က ျမန္တယ္, ေႏွးတယ္ဆိုတဲ့ အလ်င္နဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ အရွိန္ဆိုတဲ့ အဲဒီ အလ်င္ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းနဲ႔ပဲ ဆိုင္တာ။ ဒီေတာ့ အျပင္က အားသက္ေရာက္မႈ မရွိရင္ ဘာျဖစ္မလဲ”
“အလ်င္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္ပါဘူး”
“ဟုတ္တယ္ … နယူတန္ရဲ့ ပထမနိယာမက ဒါကိုေျပာတာ။ တနည္းအားျဖင့္ ‘အား’ မ်ားမ်ား သက္ေရာက္ရင္ အလ်င္ႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈဆိုတဲ့ အရွိန္ပို မ်ားမ်ားရမယ္။ ဒါကို သူ႔ရဲ့ ဒုတိယ နိယာမမွာ ဆက္ေျပာလိမ့္မယ္။”
...
ဤသင္ၾကားနည္းသည္ ဒုတိယနည္းေလာက္ နားလည္ရ မလြယ္ကူေသာ္လည္း (နယူတန္ ကိုယ္တိုင္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေသာ နည္းျဖစ္၍) ပို၍ နက္နဲစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။ နယူတန္က ရွင္းသေယာင္ထင္ခဲ့သည့္ ျပႆနာအား အိုင္းစတိုင္းက အလင္းအလ်င္၏ ထူးဆန္းသည့္ သဘာ၀ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ပို႐ႈပ္ေအာင္လုပ္၏။ နယူတန္က relativity of velocity ေလာက္သာျမင္ၿပီး၊ အိုင္းစတိုင္းက relativity of time ကိုပါ ျမင္ေတာ့သည္။

ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာသက္သက္ကိုသာ ဦးစားေပးသင္ၾကားနည္းက အခ်က္အလက္ ဗဟုသုတကို သာေပးသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာအား ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေသာနည္းက ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားတတ္ေသာ အသိဉာဏ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတို႔အား ဆက္စပ္သိျမင္ႏိုင္သည့္ ဉာဏ္ကို ေပးသည္။ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ခ်ဥ္းကပ္သျဖင့္ ပို၍ ႐ႈပ္ေထြးသြားသေယာင္ ထင္ရေသာ္လည္း ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းမွ ျမင္ေသာ အျမင္ထက္ ပို၍ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

Thursday, July 22, 2010

နကုလပိတာ နကုလမာတာ

ၾကာပန္းသည္
ေရကို မွီ၍ ျဖစ္သကဲ့သို႔
အခ်စ္သည္ …
ေရွးက အတူေနခဲ့ဖူးျခင္း,
ပစၥဳပၸန္၌ အက်ိဳးဆာင္ေပးျခင္း
ဟူေသာ အေၾကာင္းႏွစ္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ပုေဗၺဝ သႏၷိဝါေသန၊ ပစၥဳပၸႏၷ ဟိေတန ဝါ။
ဧဝံ တံ ဇာယေတ ေပမံ၊ ဥပၸလံဝ ယေထာဒေက။ (ဒုကနိပါတ္၊ သာေကတဇာတ္)

ဘုရားရွင္ လက္ထက္က နကုလပိတာႏွင့္ နကုလမာတာဟူသည့္ အလြန္ ရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္ၾကေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ နကုလပိတာႏွင့္ နကုလမာတာ ဟူေသာ အမည္မ်ားသည္ အမည္ရင္းမ်ား မဟုတ္ၾက။ နကုလ၏ အေဖႏွင့္ အေမဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ သူတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအား ဘုရားရွင္က ဝိႆာသကအရာ၌ ဧတဒဂ္ ထားေတာ္မူ၏။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ယံုၾကည္ ရင္းႏွီး အကၽြမ္းဝင္မႈ (mutual trust and harmony) ရွိရာတြင္ အသာဆံုး, အျမတ္ဆံုး ဇနီးေမာင္ႏွံဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကသည္။ ျမန္မာဘာသာျပန္ႏွင့္ နိႆယမ်ားတြင္ (သတၳဳဝိႆာသိကဘာဝံ စေသာ အ႒ကထာအဖြင္တို့ကို မွီး၍) ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ေသာ စကားကို ဆိုေလ့ရွိသူတို႔တြင္ အသာဆံုး, အျမတ္ဆံုး ဇနီးေမာင္ႏွံဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

နကုလပိတာတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရိၿမိဳ႕မွ ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သုသုမာရဂိရိၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္ရွိ ေဘသလကေတာအုပ္တြင္ အ႒မေျမာက္ ဝါဆိုရန္အတြက္ ႂကြေရာက္လာေသာအခါ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔က ႀကိဳဆို ဖူးေျမႇာ္ၾက၏။ ထိုဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သည္ ဘုရားရွင္အား ဖူးျမင္ရေသာအခါ သားအရင္းသဖြယ္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသည့္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာ၍ ဘုရားရွင္၏ ေျခေတာ္ရင္း၌ ဦးခိုက္ကာ “သား… ဘာေၾကာင့္မ်ား မိဘႏွစ္ပါးအား ဤမွ်ေလာက္ၾကာေအာင္ ပစ္ထားရပါသနည္း” ဟု တရင္းတႏွီး ေျပာဆို၏။ ထိုဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သည္ ဘဝေပါင္း ငါးရာ မိဘေတာ္စပ္ခဲ့ဖူး၍၊ ဘေထြး, ဘႀကီး, ဦးရီး, မိေထြး, မိႀကီး, အရီးစျဖင့္ ဘဝေပါင္း ငါးရာစီ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအျခာ ေတာ္စပ္ခဲ့ၾကဖူးေသာေၾကာင့္ သားဟူေသာ အမွတ္ျဖင့္ ေလးျမတ္ခ်စ္ခင္ေသာ စိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ တရားအဆံုးတြင္ နကုလပိတာႏွင့္ နကုလမာတာတို႔သည္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ၾကသည္ဟု အဂၤုတၱရနိကာယ္ အ႒ကထာတြင္ ေဖာ္ျပထား၏။

*****

အခါတစ္ပါးက နံနက္ဆြမ္းခံခ်ိန္တြင္ ဘုရားရွင္သည္ နကုလပိတာ သူႂကြယ္အိမ္သို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔က “မိမိတို႔သည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္ကပင္ ထိမ္းျမား လက္ထက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ တစ္ပါးသူတို႔အား ကိုယ္ျဖင့္ မဆိုထားဘိ, စိတ္ျဖင့္ပင္ မလြန္ၾကဴးခဲ့ၾကဖူးပဲ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး သစၥာရွိေၾကာင္း၊ ယခုဘဝတြင္သာမက ေနာင္ဘဝမ်ားတြင္ပါ ျပန္လည္ ဆံုဆည္းၾကလိုေၾကာင္း” ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ နကုလပိတာတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ အာသီသကို ဗုဒၶက ကဲ့ရဲ့ ေဝဖန္ျခင္းမျပဳဘဲ၊ သမဇီဝီေခၚ အတူတကြ မွ်တစြာ ေနထိုင္ရႏိုင္မည့္ အက်င့္ေလးမ်ိဳးကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

(၁) သမသဒၶါ - တူမွ်ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း
(၂) သမသီလာ - တူမွ်ေသာ အက်င့္သီလ
(၃) သမစာဂါ - တူမွ်ေသာ စြန္႔ႀကဲ ေပးကမ္းမႈ
(၄) သမပညာ - တူမွ်ေသာ အသိပညာ

ဤသို႔ေသာ အခ်က္ေလးခ်က္ တူမွ်ေအာင္အားထုတ္ပါက ယခု မ်က္ေမွာက္ဘဝတြင္ သာမက တမလြန္ဘဝ၌ပင္ အတူတကြ ဆံုဆည္းၾကရမည္ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ဗုဒၶဝါဒ၏ အဓိကပန္းတိုင္သည္ သတၱဝါတို႔အား သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကယ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ဘဝကို ေတာင့္တျခင္းအား ဗုဒၶျမတ္စြာက ခ်ီးမြန္းေျပာဆိုေလ့ မရွိသည့္တိုင္၊ နကုလပိတာတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ ရာသက္ပန္ ႐ုိးေျမက် ေပါင္းသင္းလိုယံုမက ေနာင္ဘဝမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ဆံုဆည္းလိုသည့္ ဆႏၵအား ျပစ္ပယ္ ျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ လူ႔ေဘာင္ဘဝထဲတြင္ ေအးခ်မ္း သာယာစြာေနထိုင္ႏိုင္မည့္ အက်င့္မ်ား, တမလြန္ဘဝ ေကာင္းစားမည့္ အက်င့္မ်ားကိုလည္း နာၾကားသူတို႔၏ စ႐ိုက္ႏွင့္ အာသယအလိုက္ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ ရွိပါသည္။ ဒီဃနိကာယ္ သိဂၤေလာဝါဒသုတ္၌လည္း လင္က်င့္ဝတ္, မယားက်င့္ဝတ္တုိ႔ကို ေဟာၾကားဖူးပါသည္။

မထီမဲ့ကင္း၊ အပ္ႏွင္းဥစၥာ
မိစၦာမမွား၊ ဝတ္စားဆင္ယင္
ျမတ္ႏိုးၾကင္
ငါးအင္လင္က်င့္ရာ။

အိမ္တြင္းမႈလုပ္၊ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ
မိစၦာၾကဥ္ေရွာင္၊ ေလွ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိ
ပ်င္းရိမမူ၊ ဝတ္ငါးဆူ
အိမ္သူက်င့္အပ္စြာ။

*****
ထို႔အတူပင္ နကုလမာတာအားလည္း မယားေကာင္းတို႔၏ အက်င့္ (၈) မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားဖူး ပါသည္။

(၁) ခင္ပြန္းသည္၏ ေရွးဦးစြာ ႏိုးထ၍ ေနာက္က်မွ အိပ္ျခင္း, အလိုက္သိစြာ နာခံျခင္း, ႏွစ္သက္ဖြယ္ အမူအက်င့္ရွိ၍ ခ်ိဳသာစြာ ေျပာဆိုျခင္း
(၂) မိမိ၏ ခင္ပြန္း ေလးစားေသာ “မိဘ, ရဟန္း, ပုဏၰား” တိုအား အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ျပဳျခင္း
(၃) အိမ္တြင္းမႈ ကိစၥမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာျခင္း
(၄) အလုပ္သမား, အေစခံတို႔ “အလုပ္ လုပ္သည္, မလုပ္သည္, က်န္းမာေရး ေကာင္းသည္, မေကာင္းသည္”ကို သိနားလည္ျခင္း၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာတို႔ကို ခြဲေဝေပးျခင္း
(၅) ခင္ပြန္းသည္၏ ေငြေၾကး, ပစၥည္းဥစၥာတို႔အား မခိုးမဝွက္, မပ်က္မစီးေစဘဲ လံုၿခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
(၆) ဘုရား, တရား, သံဃာတို႔ကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္း
(၇) ငါးပါးသီလကို လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္စည္းျခင္း
(၈) ဝန္တိုမႈကင္း၍ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းတတ္ျခင္း

ဤသို႔ေသာ မယားေကာင္းတို႔၏ အက်င့္ (၈) ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုပါက ေသလြန္လွ်င္ “မေနာမယိကာ” ေခၚ မိမိစိတ္အလိုက် ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ နိမၼာနရတိနတ္သမီးအျဖစ္ ေရာက္ေစႏိုင္သည္ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

*****

နကုလပိတာတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း, ဘုရားရွင္ အေပၚ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း “ေဂဟႆိတ ေပမ” ေခၚ မိသားစုအခ်စ္ သံေယာဇဥ္ ႀကီးမားလွေသာ္လည္း၊ သံသရာ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို လစ္လွ်ဴ႐ႈ ထားသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ တစ္ခါက နကုလပိတာသည္ “ကိေလသာမွ မၿငိမ္းေအးႏိုင္ၾကရသည့္ အေၾကာင္းရင္း” အား ဘုရားရွင္ထံ ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးသည္။

ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေကာင္းေသာ အဆင္း, အသံ, အနံ႔, အရသာ, အေတြ႔အထိ, အေတြးအႀကံဟူေသာ အာ႐ံု ၆-ပါးအား ႏွစ္သက္, စြဲလမ္း, ကပ္ၿငိသည္ရွိေသာ္ (အဘိနႏၵတိ, အဘိဝဒတိ, အေဇၥၽာသာယ တိ႒တိ) ထိုအာ႐ံုအား မွီကာ စြဲလမ္းၿငိတြယ္ေသာ စိတ္ (တႏၷႆိတံ ဝိညာဏံ ေဟာတိ တဒုပါဒါနံ) ျဖစ္သည္။ စြဲလမ္းမႈ ဥပါဒါန္ရွိေသာ ရဟန္းအား ကိေလသာမွ ၿငိမ္းေအးမႈသည္ မျဖစ္ (သဥပါဒါနံ … ဘိကၡဳ ေနာ ပရိနိဗၺာယတိ)။

အာ႐ံု ေျခာက္ပါးတို႔ အေပၚတြင္ စြဲလမ္းမႈ ဥပါဒါန္ရွိက ၿငိမ္းေအးမႈ မရွိႏိုင္ဟု ဗုဒၶက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ဤတြင္ ဥပါဒါန္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္သည္ စြဲလမ္းၿငိတြယ္မႈဟု ရသည့္နည္းအတူ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ “ေလာင္စာ” ဟုလည္း အဓိပၸါယ္ရသည္။ ေလာင္စာ ရွိေနသ၍ မီး မၿငိမ္းဟုလည္း တင္စား ေဟာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤတရားေတာ္မ်ိဳးသည္ ကိေလသာထူေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား နားလည္သက္ဝင္ႏိုင္သည့္ တရားေဒသနာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။

*****

တခါကလည္း နကုလပိတာသည္ ဘုရားရွင္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထား၏။

“အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ အိုမင္း၍ ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုးအ႐ြယ္သို႔ ေရာက္ေနပါၿပီ၊ နာက်င္ ႏွိပ္စက္ေသာ ကိုယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ မက်န္းမမာ ရွိပါ၏။ ဘုရားရွင္ႏွင့္တကြ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းသည့္ ရဟန္းေတာ္တုိ႔အား အၿမဲတေစ မဖူးျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ တပည့္ေတာ္အား အဓြန္႔ ရွည္ၾကာစြာ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္မည့္ တရားေတာ္မ်ားအား ေဟာၾကား ဆံုးမေတာ္မူပါ။”

“သူႂကြယ္ … မွန္ေပ၏။ ဤကိုယ္သည္ နာက်င္ ႏွိပ္စက္သည္သာတည္း။ ဤကိုယ္သည္ (ကြဲလြယ္ေသာ) ဥခြံကဲ့သို႔ ဝန္ေလးလွ၏။ ဤကိုယ္ကို ေဆာင္ထားပါလွ်က္ တခဏမွ်ပင္ျဖစ္ေစ က်န္းမာသည္ဟု ဝန္ခံသူသည္ မိုက္မဲသူသာ ျဖစ္၏။ သူႂကြယ္… ထို႔ေၾကာင့္ နာက်င္ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ ငါ့အား နာက်င္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႔ (အာတုရာကာယႆ ေမ သေတာ စိတၱံ အနာတုရံ ဘဝိႆတိ) ဟု က်င့္အပ္၏”

“ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစႏွင့္” ဟူေသာ အဆံုးအမ၏ အနက္အဓိပၸါယ္အား အရွင္သာရိပုတၱမေထရ္ျမတ္က အက်ယ္ ဆက္လက္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ခႏၶာငါးပါးအား “ငါ့ဟာ, ငါ” ဟူ၍ တဏွာ, မာနတို႔ျဖင့္ တပ္ၿငိစြဲလမ္းေနပါက ထိုခႏၶာငါးပါးတို႔ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲေသာအခါတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း, စိတ္ဆင္းရဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကရသည္။ ကိုယ္ ဆင္းရဲသာမက စိတ္ဆင္းရဲပါ ျဖစ္ရသျဖင့္ ျမႇားတစ္စင္း စူးဝင္ၿပီးသူအား ေနာက္ထပ္ ျမႇားတစ္စင္း ထပ္မံ စူးဝင္သည္ႏွင့္ တူသည္။ ခႏၶာငါးပါးအား “ငါ့ဟာ, ငါ” ဟူ၍ တပ္ၿငိစြဲလမ္းျခင္း မရွိပါက၊ ထိုခႏၶာငါးတို႔ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးေသာအခါ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း, စိတ္ဆင္းရဲျခင္း မျဖစ္ေတာ့။ နာက်င္ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ္လည္း စိတ္နာက်င္ျခင္း မရွိေတာ့။ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းဟူေသာ ျမႇားတစ္စင္း စူးဝင္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ျမႇားတစ္စင္း အစူးဝင္ မခံရေတာ့။ “ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစႏွင့္” ဟူေသာ အဆံုးအမသည္ ခႏၶာငါးပါးအား “ငါ့ဟာ, ငါ” ဟူ၍ စြဲလမ္းတပ္မက္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ အဆံုးအမ ျဖစ္ေလသည္။ (ဤေဒသနာ၏ အဓိပၸါယ္ အက်ယ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဖာ္ျပပါမည္။)

ဤသုတၱန္ေဒသနာအရ နကုလပိတာသည္ ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္တြင္ ေသျခင္းတရားအား ရဲဝံ့စြာ ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ဇနီးသည္ နကုလမာတာသည္ လင္သားအေပၚ အလြန္ခ်စ္ႀကီးသည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘာသာတရား အသိတို႔ျဖင့္ ေျဖဆည္ႏိုင္ယံုသာမက မိမိ၏ ခင္ပြန္းအားလည္း အေသေျဖာင့္ေစႏိုင္ရန္ အားေပးစကား ေျပာၾကားတတ္သည္။ တစ္ခါက နကုလပိတာသည္ အသည္းအသန္ မနာမက်န္း ျဖစ္ေနေသာအခါ “သူႂကြယ္… သင္သည္ ငဲ့ကြက္ျခင္း ရွိသည္ျဖစ္၍ မေသပါလင့္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္း ရွိသည္ျဖစ္၍ ေသျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏။ ဘုရားရွင္ကလည္း ငဲ့ကြက္ျခင္း ရွိသည္ျဖစ္၍ ေသျခင္းကို ကဲ့ရဲ့ေတာ္မူ၏” ဟူ၍ လင္သား စိတ္ေအးေစမည့္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ ကို ေျပာၾကား၏။

(၁) “ငါေသလွ်င္ အိမ္ရွင္မ နကုလမာတာသည္ သားသမီးမ်ားကို ေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္, အိမ္ေထာင္မႈကို ထိမ္းသိမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္” ဟူ၍ မမွတ္ပါလင့္။ က်မသည္ ဗိုင္းငင္ျခင္း, သိုးေမြးခ်ည္ခင္တို႔ကို ျဖီးသင္ျခင္းတို႔၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာ၏။ က်မသည္ သားသမီးမ်ားကို ေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္မႈကို ထိမ္းသိမ္းႏိုင္၏။

(၂) “ငါေသလွ်င္ အိမ္ရွင္မ နကုလမာတာသည္ အျခား အိမ္ေထာင္ ျပဳလိမ့္မည္” ဟု မမွတ္ပါလင့္။ က်မတို႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၆-ႏွစ္ကစ၍ လူတို႔၏ ျဗဟၼစရိယအက်င့္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္ကို သင္လည္း သိသည္, က်မလည္း သိသည္ျဖစ္၏။

(၃) “ငါေသလွ်င္ အိမ္ရွင္မ နကုလမာတာသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔အား ဖူးေျမာ္ လိုစိတ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္” ဟု မမွတ္ပါလင့္။ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔အား ပို၍ပင္ ဖူးေျမႇာ္ လိုပါလိမ့္မည္။

(၄) “ငါေသလွ်င္ အိမ္ရွင္မ နကုလမာတာသည္ အက်င့္သီလတို႔ကို ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးလိမ့္မည္ မဟုတ္” ဟု မမွတ္ပါလင့္။ က်မသည္ အက်င့္သီလတို႔ကို ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးေလ့ရွိေသာ ဥပါသိကာမတို႔တြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အား သံသယရွိပါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေမးေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။

(၅) “အိမ္ရွင္မ နကုလမာတာသည္ မိမိ၏ အတြင္းစိတ္ ၿငိမ္းေအးမႈ (အဇၩတၱံ ေစေတာ သမထႆသာ) ရရွိသူ မဟုတ္ေသး” ဟု မမွတ္ပါလင့္။ က်မသည္ မိမိ၏ အတြင္းစိတ္ ၿငိမ္းေအးမႈ ရရွိၾကေသာ ဥပါသိကာမတို႔တြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အား သံသယရွိပါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေမးေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။

(၆) “အိမ္ရွင္မ နကုလမာတာသည္ ဤသာသနာ၌ သက္ဝင္ရာ ေထာက္တည္ရာ သက္သာရာ ရရွိသည္ (ၾသဂါဓပၸတၱာ ပတိဂါဓပၸတၱာ အႆာသပၸတၱာ) မဟုတ္ေသး” ဟု မမွတ္ပါလင့္။ က်မသည္ ဤသာသနာ၌ သက္ဝင္ရာ ေထာက္တည္ရာ သက္သာရာ ရရွိၾကေသာ ဥပါသိကာမတို႔တြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အား သံသယရွိပါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေမးေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔ နကုလမာတာ၏ အားေပး ဆံုးမစကားကို ၾကားရေသာအခါ နကုလပိတာ၏ ေရာဂါေဝဒနာသည္ ခဏခ်င္း သက္သာလာ၏။ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿပီး မၾကာမီတြင္ နကုလပိတာသည္ ေတာင္ေဝွးျဖင့္ ေထာက္ကာ ဘုရားရွင္ထံသို႔ သြားေရာက္၏။ ဘုရားရွင္က နကုလမာတာ၏ သီလ, သမာဓိ, ပညာ အဆင့္အတန္းတို႔ကို ေထာက္ခံေျပာဆိုကာ ခ်ီးမြမ္းစကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

“သူႂကြယ္ … သင့္အား ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ၍ သင္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားကာ အားေပး ဆံုးမတတ္ေသာ ဇနီးသည္ နကုလမာတာကို ရရွိထားျခင္းသည္ အရ ေတာ္လွေပ၏”

သံေယာဇဥ္တို႔ကို ပယ္သတ္၍ ကိေလသာတို႔ကို ၿငိမ္းေအးေစမည့္ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမလမ္းစဥ္သည္ အိမ္ယာထူေထာင္ လူတို႔ေဘာင္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္သည္ ဘဝျဖင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တို႔ကို (အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ) က်င့္ႀကံပြားမ်ားႏိုင္ေၾကာင္း နကုလပိတာႏွင့္ နကုလမာတာတို႔၏ စံျပ အိမ္ေထာင္ေရးက သာဓကျပဳေနပါသည္။

[Great Disciples of the Buddha စာအုပ္ပါ ေကာက္ေၾကာင္းအား မွီး၍ နကုလပိတာႏွင့္ နကုလမာတာတို႔အား ေဟာၾကားခဲ့သည့္ သုတၱန္ေဒသနာမ်ားအား စုစည္းတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ]


စာၫႊန္း
၁။ ဇာတ္ေတာ္ အမွတ္-၂၃၇၊ ဒုကနိပါတ္၊ ဥပါနဟဝဂ္၊ သေကတဇာတ္
၂။ အံ-၁-၂၅၇၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ ဧကကနိပါတ္၊ ဧတဒဂၢဝဂ္၊ နကုလပိတာသုတ္ - အဖြင့္အ႒ကထာ
၃။ သံ-၃-၁၊ ခႏၶဝဂၢသံယုတၱပါဠိေတာ္၊ ခႏၶသံယုတ္၊ နကုလပိတုဝဂ္၊ နကုလပိတုသုတ္ - အဖြင့္အ႒ကထာ
၄။ အံ-၄-၅၅၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ စတုကနိပါတ္၊ ပုညာဘိသႏၷဝဂ္၊ ပဌမသမဇီဝသုတ္
၅။ အံ-၈-၄၈၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ ဥေပါသထဝဂ္၊ နကုလမာတာသုတ္
၆။ သံ-၄-၁၃၁၊ သဠာယတနဝဂၢ သံယုတ္ပါဠိေတာ္၊ သဠာယတနသံယုတ္၊ ဂဟပတိဝဂ္၊ နကုလပိတုသုတ္
၇။ သံ-၄-၂၅၄၊ သဠာယတနဝဂၢ သံယုတ္ပါဠိေတာ္၊ ေဝဒနာသံယုတ္၊ သဂါထာဝဂ္၊ သလႅသုတ္
၈။ အံ-၆-၁၆၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ ဆကၠနိပါတ္၊ သာရဏီယဝဂ္၊ နကုလပိတုသုတ္
၉။ Nyanaponika Thera & Hellmuth Hecker: Great Disciples of the Buddha – Their lives, their works, their legacy.


****

ေနာက္ဆက္တြဲ


နကုလပိတာသည္ “ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစႏွင့္” ဟူေသာ အဆံုးအမအား ဘုရားရွင္ထံမွ နာယူ၍ ထြက္ခြာလာၿပီးေနာက္ ရွင္သာရိပုတၱမေထရ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ ဖူးျမင္၏။ ထိုအခါ အရွင္သာရိပုတၱက “သူႂကြယ္… သင္၏ ဣေႁႏၵတို႔သည္ အလြန္ၾကည္လင္ကုန္၏။ မ်က္ႏွာအဆင္းသည္လည္း ျဖဴစင္ ေတာက္ပေန၏။ ယေန႔ ဘုရားရွင္ထံမွ အဘယ္သို႔ေသာ တရားမ်ိဳးကို နာၾကားခဲ့ရပါသနည္း” ဟု ေမး၏။ နကုလပိတာက ျပန္၍ ေျဖၾကားေသာအခါ “အဘယ္မွ်ျဖင့္ ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ နာက်င္သူျဖစ္၍ အဘယ္မွ်ျဖင့္ ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာသူ ျဖစ္သည္” ကို ဘုရားရွင္အား ျပန္လည္ ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ပါသေလာဟု အရွင္သာရိပုတၱက ေမး၏။ ဤတရား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိရန္အတြက္ အရွင္သာရိပုတၱထံ လာရပါသည္, ဤတရား၏ အနက္ကို ေဟာေတာ္မူပါဟု နကုလပိတာက တရားေတာင္း၏။ အရွင္သာရိပုတၱမေထရ္က ခႏၶာငါးပါးအား သံုးသပ္ပံု (သမႏုပႆနာ) အျခင္းအရာ (၂ဝ) အား မူတည္၍ ေျဖၾကားေတာ္မူ၏။

အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ (အႆုတဝါ ပုထုဇေနာ) -
(၁) ႐ုပ္ကို အတၱဟု အဖန္ဖန္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္၏။ (႐ူပံ အတၱေတာ သမႏုပႆတိ)
(၂) ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍ လည္းေကာင္း (႐ူပဝႏၲာနံ အတၱာနံ ဝါ)
(၃) အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း (အတၱနိ ဝါ ႐ူပံ)
(၄) ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍ လည္းေကာင္း (႐ူပသၼႎ ဝါ အတၱာနံ) အဖန္ဖန္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္၏။

“ငါသည္ ႐ုပ္ျဖစ္သည္၊ ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာ ျဖစ္သည္ (အဟံ ႐ူပံ, မမ ႐ူပႏၲိ)” ဟု ဖိစီးလႊမ္းမိုးလွ်က္ တည္၏။ ထိုသို႔ ဖိစီးလႊမ္းမိုးေနသူအား ထို႐ုပ္သည္ တစ္မ်ိဳးတစ္မည္အျဖစ္ ေဖာက္ျပန္ေသာအခါ စိုးရိမ္ျခင္း, ပူေဆြးျခင္း, ကိုယ္စိတ္ ဆင္းရဲျခင္း, စိတ္ႏွလံုး ပူေလာင္ပင္ပန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ … သူႂကြယ္ ဤသို႔ျဖင့္ ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ နာက်င္ေသာသူ ျဖစ္၏။

အၾကားအျမင္ ရွိေသာ အရိယာသာဝကတို႔သည္ (သုတဝါ အရိယာသာဝေကာ) -
(၁) ႐ုပ္ကို အတၱဟု အဖန္ဖန္ မ႐ႈျမင္ မသံုးသပ္။
(၂) ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍ လည္းေကာင္း
(၃) အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း
(၄) ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍ လည္းေကာင္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈျမင္ မသံုးသပ္။

“ငါသည္ ႐ုပ္ျဖစ္သည္၊ ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာ ျဖစ္သည္” ဟု ဖိစီး လႊမ္းမိုးလွ်က္ မတည္။ ထိုသို႔ ဖိစီး လႊမ္းမိုးမႈ မရွိသူအား ထို႐ုပ္သည္ တစ္မ်ိဳးတစ္မည္အျဖစ္ ေဖာက္ျပန္ေသာအခါ စိုးရိမ္ျခင္း, ပူေဆြးျခင္း, ကိုယ္စိတ္ ဆင္းရဲျခင္း, စိတ္ႏွလံုး ပူေလာင္ပင္ပန္းျခင္းတို႔ မျဖစ္ကုန္။ … သူႂကြယ္ ဤသို႔ျဖင့္ နာက်င္ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ္လည္း နာက်င္ေသာ စိတ္မရွိသူ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔အားျဖင့္ ခႏၶာတစ္ခုလွ်င္ ေလးမ်ိဳးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သံုးသပ္ပံု ၂ဝ-အား သကၠာယဒိ႒ိ ၂ဝ-အျဖစ္ ပဋိသမၻိဒါမဂၢ ပါဠိေတာ္ ဒိ႒ိကထာတြင္ အက်ယ္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

“႐ုပ္အား အတၱဟု ႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း” (႐ူပံ အတၱေတာ သမႏုပႆတိ) ဆိုသည္မွာ ဆီမီးလွ်ံႏွင့္ အဆင္းသည္ ႏွစ္ခုမကြဲ တစ္သားတည္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ႐ုပ္ႏွင့္ အတၱကို ထပ္တူျပဳ၍ ႐ႈျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟု ႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း” (႐ူပဝႏၲံ အတၱာနံ သမႏုပႆတိ) အား အရိပ္ရွိေသာ သစ္ပင္ျဖင့္ ဥပမာ ေပးထား၏။ သစ္ပင္ႏွင့္ အရိပ္သည္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေသာ္လည္း သစ္ပင္တြင္ အရိပ္ ရွိသကဲ့သို႔ ႐ုပ္ႏွင့္ အတၱသည္ သီးျခားစီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အတၱတြင္ ႐ုပ္ရွိသည္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အတၱ၌ ႐ုပ္ဟု ႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း” (အတၱနိ ႐ူပံ သမႏုပႆတိ) အား အနံ႔ရွိေသာ ပန္းဟု ႐ႈျမင္ျခင္းျဖင့္ ဥပမာ ေပးသည္။ အနံ႔သည္ ပန္း၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္သကဲ့သို႔၊ ႐ုပ္ႏွင့္ အတၱသည္ သီးျခားစီျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုပ္သည္ အတၱ၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္သည္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“႐ုပ္၌ အတၱဟု ႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း” (႐ူပသၼႎ အတၱာနံ သမႏုပႆတိ) အား ၾကဳတ္တြင္ ထည့္ထားေသာ ပတၱျမားႏွင့္ ဥပမာျပဳ၏။ ႐ုပ္အတြင္း၌ အတၱသည္ တည္ရွိသည္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ခႏၶာငါးပါးအား အတၱအားျဖင့္ မွားယြင္းစြာ သုံးသပ္ ႐ႈျမင္ျခင္းအား “ငါ့ဟာ ျဖစ္သည္, ငါ ျဖစ္သည္, ငါ၏ အတၱ ျဖစ္သည္” (ဧတံ မမ, ဧေသာ အဟမသၼိ, ဧေသာ ေမ အတၱာ) ဟု အဆင့္ သံုးဆင့္ ရွိသည္။ ခႏၶာငါးပါးအား ငါ့၏ ဥစၥာ (မမ - mine) အျဖစ္ တပ္မက္ တြယ္တာျခင္းအား တဏွာ ဟုေခၚသည္။ ခႏၶာငါးအား အမွီျပဳ၍ ငါျဖစ္သည္, ငါရွိသည္ (အဟံ အသၼိ - I am) ဟူေသာ အသိတြင္ မာနအား တရားကိုယ္ေကာက္ရသည္။ ငါ၏ အတၱ (ေမ အတၱာ - my Self, Self for me) ဟုသံုးသပ္ျခင္းသည္ “ငါ” အား အမာခံ အေကာင္အထည္ အတၱ, ဝိညာဥ္, လိပ္ျပာအျဖစ္ မွတ္ယူလိုက္ေသာ အျမင္မွား ဒိ႒ိ ျဖစ္သည္။ ဤ “တဏွာ, မာန, ဒိ႒ိ” တို႔အား ပပၪၥတရားသံုးပါးဟုလည္း ေခၚ၏္။

ေသာတာပတၱိမဂ္ ရေသာအခါတြင္ အၾကမ္းစား အဆင့္ျဖစ္ေသာ “ဧေသာ ေမ အတၱာ” ဟူသည့္ ဒိ႒ိကို အႂကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္ဟူေသာ ေအာက္အဆင့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ (က်င့္ဆဲ ေသကၡပုဂၢိဳလ္ဟုလည္း ေခၚသည္) တဏွာႏွင့္ မာနဟူေသာ သိမ္ေမြ႔သည့္ ကိေလသာတို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးပါ။ “ငါ” ဟူေသာ အတၱအား ဝိညာဥ္လိပ္ျပာကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္အျဖစ္ ဒိ႒ိအျမင္ မရွိေတာ့ေသာ္လည္း “ငါ့ဟာ, ငါ” ဟူေသာ တဏွာ, မာနအားျဖင့္ တပ္မက္ျခင္း, ေထာင္လႊားျခင္း မကင္းေသးပါ။ ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္မ်ားမွာမူ တဏွာ, မာန, ဒိ႒ိ ကိေလသာသံုးပါးလံုးမွ စင္ၾကယ္ပါသည္။

ဤေဒသနာေတာ္အရ စိတ္အား “ငါသည္ ႐ုပ္ျဖစ္သည္၊ ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာ ျဖစ္သည္ (အဟံ ႐ူပံ, မမ ႐ူပႏၲိ)” စသျဖင့္ တဏွာ, မာနျဖင့္ ဖိစီး လႊမ္းေနျခင္းအား နာက်င္ေသာ စိတ္ရွိျခင္းဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္ အမ်ားစုတို႔သည္ စိတ္နာက်င္မႈ မကင္းေသးသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အာသေဝါ ကုန္ခမ္းၿပီးေသာ ရဟႏၲာမ်ားသည္သာလွ်င္ မုခ်အားျဖင့္ စိတ္နာက်င္မႈ ကင္းၾကပါသည္။ က်င့္ဆဲ ေသကၡပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စိတ္နာက်င္မႈ မကင္းသည္ မဟုတ္သလို, စိတ္နာက်င္မႈ လံုးဝကင္းသူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾက (ေနဝ အာတုရစိတၱာ န အနာတုရစိတၱာ)။ စိတ္နာက်င္မႈ ကင္းေစရန္ က်င့္ႀကံပြားမ်ား ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဤသုတ္အ႒ကထာက ေထာက္ျပထားပါသည္။

စာၫႊန္း
၁။ သံ-၃-၁၊ ခႏၶဝဂၢသံယုတၱပါဠိေတာ္၊ ခႏၶသံယုတ္၊ နကုလပိတုဝဂ္၊ နကုလပိတုသုတ္
၂။ ပဋိသံ-၁၃၁၊ ပဋိသမၻိဒါမဂၢ ပါဠိေတာ္၊ မဟာဝဂ္၊ ဒိ႒ိကထာ၊ အတၱာႏုဒိ႒ိနိေဒၵသ

Sunday, July 18, 2010

အာဇာနည္ေန႔

၁၉ ဇူလိုင္လ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ နံနက္ ၁၀း၃၇နာရီမိုးက စိုစို၊ က်ီးအုပ္ၿပိဳ၍၊
ထိုမွဤမွ၊ တို႔လမ္းမတြင္
ပ်ံၾက၀ဲၾက၊ ငရဲထသို႔
အံုႂကြျမည္အာ၊ မသာယာကို
ငါၾကားခဲ့၏ မွတ္မိ၏။
ထိုေန႔၌ပင္ ထိုခ်ိန္ထင္၏
သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ျပည္သူပန္းသည္၊
ပြင့္လန္းခါစ၊ ေႂကြလိုက္ရ၏။
ေျမခသတင္း၊ မိုးႀကိဳးခြင္းသို႔၊
အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္၊ တို႔လမ္းခြင္၌၊
မခ်င့္မရဲ၊ ၀မ္းနည္းခံခက္၊
မ်က္စိမ်က္ႏွာ၊ ညွိဳးၾကရွာသည္၊
ရြာဦးပိုင္းမွ သခႋ်ဳင္းထိ။

ဆရာေဇာ္ဂ်ီ

Tuesday, July 13, 2010

က်မႏွင့္ ဦးေခါင္းေသးသည့္ ေရာဂါ


လသာညရဲ႕ ဦးေခါင္းေသးတဲ့ ေရာဂါ ပို႔စ္ ဖတ္ၿပီး

ေက်ာင္းသားျဖစ္ၿပီး စာမၾကည့္ပဲ တီဗြီေရွ႕ခ်ည္း ထိုင္ေနတဲ့ သားႀကီးကို “ဟဲ့ စာၾကည့္ဦးေလ
ေျပာလိုက္ရင္ ခဏ ေမေမ ၉-နာရီခြဲ သတင္းေလး ၾကည့္လိုက္ဦးမယ္” တဲ့။ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ ရာသီမွာလည္း ေျပာလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေဘာလံုးအသင္းေတြအေၾကာင္း၊ ေဘာလံုးသမားေတြအေၾကာင္း တတြတ္တြတ္နဲ႔။ ကိုယ့္မွာ ဘာမွ နားမလည္တဲ့ ဘာသာရပ္ကို သူေျပာလာရင္ ရႊီးႏိုင္ေအာင္လို႔ သူေက်ာင္းသြားေနတုန္း ဘေလာ့ဂ္ေတြ ဖတ္ၿပီး ေလ့လာထားရတယ္။ ဒါေတာင္ ဘယ္အသင္းနဲ႔ ဘယ္အသင္း ၿပိဳင္တယ္၊ ဘယ္သူႏိုင္လို႔ ဘယ္သူ႐ွံုးတယ္ ဆိုတာေလာက္ပဲ ေခါင္းထဲမွတ္ႏိုင္တာ။ သူ႔ထက္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ငယ္တဲ့ အငယ္ေကာင္က အကိုနဲ႔ အၿပိဳင္ အျပန္အလွန္ ေျပာႏိုင္လို႔ ေတာ္ေသးရဲ႕ ေအာက္ေမ့ရတယ္။ Star Players နာမည္ေတြ ေခၚေခၚၿပီး ဆယ္ေပပတ္လည္ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ တအံုးအံုးနဲ႔ ကန္လိုက္ၾကတာ။ တခါတခါလည္း “လာ ေမေမ CNN သတင္းေတြ တူတူၾကည့္ရေအာင္” လို႔ ေခၚတတ္ျပန္ေသးတယ္။ ဒီအ႐ြယ္နဲ႔ တကမၻာလံုးမွာ ျဖစ္ေနတာေတြ ဘာျဖစ္လို႔ သိခ်င္ေနမွန္း မသိဘူးလို႔ စိတ္ထဲက အခ်ဥ္ေပါက္မိတယ္။ ၿပီးရင္ လာေျပာပါၿပီ… “ေမေမ ဟိုႏိုင္ငံမွာ ဟိုဟာျဖစ္သြားတာေလ သိလား…။ ဒီလူ ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္” နဲ႔။ အိမ္ထဲေနတဲ့ မေအ့ေခါင္းေပၚ ဦးထုပ္ေတြ လာလာေဆာင္းေနတာ...။

အငယ္ေလးကလည္း လာေသးတယ္။ အိပ္ခါနီးရင္ စာအုပ္ေတြ ဆြဲလာၿပီး “ဒါဖတ္ျပ” လို႔ လုပ္တတ္ေသးတယ္။ ကိုယ့္မွာ အသံ မထြက္တတ္တာေတြေရာ၊ အဓိပၸါယ္ မသိတာေတြေရာကို အိုက္တင္ႀကီးတခြဲသားနဲ႔ မနည္း ေအာင့္အီး ဖတ္ရတယ္။ စိတ္ထဲကေတာ့
လာျပန္ၿပီ တေယာက္ ငါ့ေခါင္းေပၚ မေတာ္တေရာ္ ဦးထုပ္ေတြ လာတင္ေနျပန္ၿပီ လို႔…။

ကေလးေတြ အိပ္သြားေတာ့ ဟိုလူႀကီးက လာျပန္ပါေရာ။ “ဒါေလး နားေထာင္ၾကည့္ … သူေျပာသြားတာ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းတယ္”
နဲ႔ ကမၻာေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြရဲ႕ ေဟာေျပာပြဲေတြ, မိန္႔ခြန္းေတြကို နားေထာင္ခိုင္းျပန္ပါေလေရာ… ေအာင္မေလး လို႔သာ ေအာ္ေျပးခ်င္လ်က္နဲ႔ပဲ … ဧရာမ ဦးထုပ္ႀကီးေတြ ေခါင္းေပၚ အတင္ခံရျပန္ပါေရာ… ။

မသီတာ တေျဖးေျဖး
ဦးေခါင္း ေသးတဲ့ ေရာဂါ ရေနပါေၾကာင္း ဘေလာ့ဂ္ကတဆင့္ ဗ်ိဳ႕ဟစ္လိုက္ရပါတယ္။

*****

မသီတာ သူငယ္တန္း တက္ခါစက စာလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖတ္စာ (၉) အေရာက္မွာ...

က်ားႀကီး ေျခရာႀကီး
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန ေသခဲ
ေမးဖန္မ်ား စကားရ
ကီ်စားသန္က ရန္မ်ား၏။
အဲ့ဒီ စာပုဒ္က ကိုယ့္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ ခက္ေနတယ္။ စကားပံုေတြနဲ႔ စတင္မိတ္ဆက္ လိုက္တာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီအရြယ္က ကိုယ့္ဦးေႏွာက္နဲ႔ လိုက္မမွီသလို ျဖစ္ၿပီး စာမေက်ညက္သလို ခံစားရမိတယ္။

“သမီး ဒီဟာ သိပ္မရဘူး... သင္ေပး”
လို႔ အေမ့ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ (ထင္တယ္) စာသင္ခိုင္းမိတယ္။
တန္းလ်ားေလးေပၚမွာ သားအမိႏွစ္ေယာက္ အေမက ဖတ္စာအုပ္ႀကီး ကိုင္လို႔
“လိုက္ဆို” တဲ့။ “က ႀကီး ယပင့္ ေရးခ် က်ာ… ေရွ႕ကေပါက္ က်ား”
ကိုယ္ကလည္း လိုက္ ဆို လိုက္တယ္ေပါ့…။ နည္းနည္းေတာ့ ဆန္းေနသလိုပဲ...
စိတ္ထဲက ငါ စာ မေက်ေသးလို႔ ဆန္းသလို ျဖစ္ေနတာလို႔ပဲ ထင္လိုက္တာေပါ့ေလ။
အေမက ဆက္ဆိုတယ္။
“က ႀကီး ရရစ္ လံုးႀကီးတင္ ဆန္ခတ္ ႀကီ… ေရွ႕ကေပါက္ ႀကီး”
ဒီတခါမွေတာ့ ဘာ ဆန္းေနတာ လဲ ဆိုတာ သိၿပီ။
“ဟီးဟီး... ေရွ႕ကေပါက္ ႀကီး တဲ့” ဆိုၿပီး ေအာ္ရယ္လိုက္တာ။
အေမက “ေကာင္မေလး ဘာရယ္တာလဲ
တဲ့။
အဲ့ဒါ ၀စၥႏွစ္လံုးေပါက္ပ...။ အေမက ေရွ႕ကေပါက္ပါ နဲ႔ သားအမိႏွစ္ေယာက္ ျငင္းၾကတာ...။
“သမီးတို႔ကို ၀စၥႏွစ္လံုးေပါက္လို႔ ဆရာမကသင္တယ္ အေမ” ဆိုမွ
“ညီးတို႔ဟာေတြ မသိဘူးေအ” လို႔ ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးနဲ႔ “သြား ေကာင္မေလး ငါ့ကိုေနာက္တယ္… မသင္ေတာ့ဘူး” လို႔ ေျပာခဲ့တာ…။

ဦးထုပ္ ေဆာင္းေပးလိုက္မိလို႔ ရွက္သြားတဲ့ အေမ့ မ်က္ႏွာကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိပါတယ္။

ငယ္စဥ္က အတန္းပညာ သင္ၾကားခြင့္ မရခဲ့ၾကတဲ့ အေဖေရာ အေမပါ က်မတို႔ကိုေတာ့ အတတ္ပညာေတြ သင္ယူႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးခဲ့ၾကရင္း၊ “ဒီအဖိုးႀကီး အဖြားႀကီးေတြ ငါတို႔ေလာက္ မသိပါဘူး မတတ္ပါဘူး” ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳး မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ႀကီးမားတဲ့ ေစတနာ, ေမတၱာေတြနဲ႔ အသိပညာေတြ ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

*****
ေခတ္နဲ႔ အညီ  ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဦးထုပ္ေတြက က်မတို႔ကို ဦးေခါင္း ေသးေသးသြားေစတဲ့ ခံစားမႈေတြ ေပးမွာ မလြဲမေသြပါ။ ဒါေပမဲ့ က်မတို႔ ဘိုးဘြားမိဘေတြ လက္စြဲက်င့္သံုးခဲ့ၾကတဲ့ ႐ိုးသားျခင္း၊ ေမတၱာတရား၊ တန္ဖိုးထားတတ္မႈေတြနဲ႔ ႏွလံုးသားေတြ ႀကီးမားေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း၊ ႀကီးရင့္လာတဲ့ အသက္အရြယ္နဲ႔ လိုက္ဖက္ညီေအာင္ အလွဆင္သင့္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

Friday, July 9, 2010

အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္


“အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္” ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားက ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာထိ မွန္သလဲ မသိေပမယ့္၊ ရာခိုင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ား မွန္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ သိပ္ေလးစားတဲ့ ႐ူပေဗဒ ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ့ သီအိုရီကို သတိသြားရမိတယ္။ “လင္မယားေတြက ႐ုပ္တူၾကတာ မ်ားတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူဆိုတာ ကိုယ္ကိုယ္ကို သိပ္ခ်စ္ေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ တူတဲ့လူကို ေ႐ြးႀကိဳက္တတ္တယ္” တဲ့။ မသီတာကလည္း မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိတယ္ … “လင္မယားေတြဟာ ႐ုပ္တူတူ လာတတ္တယ္” တဲ့။ လင္ရယ္ မယားရယ္လို႔ အတူတကြ အေနၾကာလာေတာ့ အေတြးအေခၚေတြ, စ႐ိုက္ေတြ (တမင္ ညႇိယူတာ မဟုတ္ေတာင္) ကူးစက္သြားတာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အျမင္ကြဲလြဲမႈ, စ႐ိုက္ကြဲလြဲမႈေတြကေတာ့ ရွိေနဦးမွာပါ။ ဒီေတာ့ ကြဲလြဲမႈေတြကို နားလည္ ခြင့္လႊတ္ ေပးတတ္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္” ဆိုတဲ့ စကားကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ မေထာက္ခံ မိတာပါ။

သူငယ္ခ်င္းသက္ေ၀က အသြင္တူ၏။ မတူ၏။ ေရးဖို႔တဂ္ေတာ့ တစံုတြဲေနတဲ့ ကိုယ္တို႔ႏွစ္ေယာက္အၾကာင္း ဟိုလူႀကီး ရင္ဘတ္ထဲ ဘယ္ေလာက္မ်ားရွိသလဲ သိခ်င္မိတဲ့ အႀကံနဲ႔ ဒါေလး ေရးေပးဆိုလို႔ ေရးေပးတာတဲ့ေလ… ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားတာနဲ႔ တျခားစီ… ပတ္ခ်ာကို လည္ေနတာပဲ…။ ဒီက ေျပာတာကျဖင့္ လင္မယားေတြကို ယွဥ္တြဲ ယွဥ္တြဲ အျမင္မ်ားလာတာရယ္၊ တစ္မိုးထဲေအာက္ေန တစ္အိုးထဲက စားေနလို႔ ဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့႐ုပ္၊ အာဟာရေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့႐ုပ္ေတြ တူလာတာရယ္ကို ေျပာခ်င္တာ။ ေနာက္ အ၀တ္အစား အဆင္အျပင္ကအစေပါ့ေလ။ သိပ္ကြာျခားေနရင္ ၾကည့္မေကာင္းဘူး မဟုတ္လား။ အခ်ိဳ႕ဆို အက်ႌဆင္တူေလးမ်ားေတာင္ ၀တ္လို႔ တူေအာင္ အားထုတ္ၾကေတာ့ တူလာတာေပါ့။

အဲ့ဒီလိုပါ ကိုဧရာက “ရွင္းေနတာေတြကို ႐ႈပ္ေအာင္လုပ္၊ ၿပီးေတာ့မွ ျပန္ရွင္း၊ အဲ့ဒါဆို ပိုရွင္းသြားေရာ...” ဆိုတဲ့ ပန္းၿမိဳင္လယ္က ဥယ်ာဥ္မွဴး ဇာတ္ကားထဲက ဘီအီးဒီေအာင္သိုက္ရဲ႕ သေဘာတရားနဲ႔ သြားေနတဲ့ လူစားမ်ိဳး။
မသီတာကေတာ့ သိပ္စိတ္မရွည္တတ္ဘူး။ ေဟ့…ေဟ့… ဒီမွာ အပိုစာသားေတြနဲ႔ စာမ်က္ႏွာေတြ မ်ားေနၿပီ လို႔ ဘုေတာတတ္သူ…။ တခါတေလေတာ့လည္း မသီတာက
ဧရာဆိုတာ ျမစ္တစင္း ဆိုရင္ ဘယ္ေနရာမွာ စီးစီး ေအးခ်မ္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ိဳးေဆာင္မွာ…
အဲ့လိုေတြ.. အဲ့လိုေတြ ကဗ်ာဆန္ခ်င္ျပန္ရင္လည္း သူကပါမလာ ျပန္ဘူး…။ ငုတ္တုတ္ႀကီး က်န္ခဲ့လို႔ ဒီက ေဒါေတြေမာေတြနဲ႔ ျပန္လွည့္ေခၚရျပန္ေရာ…။ အဲ့ဒီအခါက်ေတာ့လည္း “ကိုယ္မွမသိပဲ” ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာေသေလးနဲ႔
“ဘာမသိတာတုန္း… မသိဘူး ဆိုတာနဲ႔ၿပီးေရာလား… မသိဘူး ဆိုတာကို မႀကိဳက္တာ…” မသီတာ့ ပါးစပ္က ကာရန္မပါတာေတြ ေရရြတ္ရျပန္ေရာ…။ စိတ္ထဲကေတာ့ အူတူတူေလးကို ႀကိတ္ႀကိဳက္ေနတာ…။

ဆိုလိုတာက ကိုဧရာက မသီတာနဲ႔မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ဴလီယာျဖစ္ျဖစ္ အမီနာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူနဲ႔ မဆို အဆင္ေျပမည့္ လူစားမ်ိဳးပါ။ စိတ္ေကာင္းရွိပါတယ္။ ရိုးသားပါတယ္။ သည္းခံတတ္ပါတယ္။ (ကိုယ့္လူမို႔ အမႊန္းတင္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မသီတာ ခ်ဥ္ဖတ္ႀကိဳက္လို႔ပါ။) အဲ့ဒါကို ေျပာင္းျပန္လွန္ေတာ့ မသီတာေပါ့ေလ… ဒီက အဖို႔မွာေတာ့ သူနဲ႔သာ မဆံုရင္…

ကဲပါေလ ကိုဧရာနဲ႔ မသီတာ အသြင္တူ၏။ မတူ၏။ ပို႔စ္ေလး ဖတ္အၿပီးမွာ လိုက္ဖက္ညီ၏။ မညီ၏ ဆိုတာကို လူႀကီးမင္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ပဲ အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့ၾကပါ။
ကိုဧရာကေတာ့ ေျပာပါတယ္ မသီတာကို သိပ္လွေစခ်င္ပါသတဲ့။ (စိတ္ကေလး သိပ္လွေစခ်င္ပါသတဲ့ …။)

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္ - ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္
ဒီ ပို႔စ္ေလးကို ဘေလာ့ဂ္ကတဆင့္ ခင္မင္ရသူေတြကို တဂ္ခ်င္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားမ်ားက စပါမယ္
ကိုဂ်ဴလိုင္ဒရင္း ပါ။ (ကိုဧရာက ေတာင္းဆိုပါတယ္။) Mars and Venus

ေနာက္...

မေလး လို႔ေခၚတဲ့ အိမ့္ခ်မ္းေျမ႕ --- ထင္းရူးနံ႔သင္းေသာ ဧရာ၀တီ
ပန္းႏြယ္က မစိမ္းတဲ့ ပန္းႏြယ္ ---  တူတူ - မတူတူ၊ မထူး
မမေရႊစင္ဦး…--- တေနရာေတာ့ တူပါလိမ့္မယ္
My world က ၿဖိဳးၿဖိဳးေလး --- အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္
လသာည ျဖစ္ပါတယ္။ --- အသြင္တူရင္
Yu Wa Yi --- အသြင္တူ၏ မတူ၏

အပိ်ဳတသိုက္ကိုေတာ့ ခ်န္ထားခဲ့ရေပါ့  း)

Sunday, July 4, 2010

ကမၻာဦးအစ

ကမၻာဦးအစ လူသားျဖစ္ေပၚလာပံုအား ဒီဃနိကာယ္ အဂၢညသုတ္တြင္ ေဟာၾကားထားသည္။ ဤသုတၱန္အရ ကမၻာဦးကာလက လူသားအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သတၱ၀ါတို႔သည္ ယေန႔ေခတ္ လူသားမ်ားႏွင့္ မတူေပ။ ႐ုပ္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အစာအဟာရတို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည့္အလိုက္ ကုိယ္ခႏၶာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ထို႔အတူပင္ သတၱ၀ါတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ဆုတ္ယုတ္လာသည့္ အေလွ်ာက္ နူးညံ့သည့့္ အစာအာဟာရမ်ား ကုန္ခမ္းသြားၿပီး၊ ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲသည့္ အစာရွာေဖြမႈ, အိမ္ယာထူေထာင္မႈ, ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈ, ခိုးယူျခင္း, လိမ္ညာျခင္းစေသာ မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ကို ေဟာၾကားထားသည္။ အဂၢညသုတ္ႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏ္ အခန္းတို႔တြင္ ပါရွိေသာ “ကမၻာဦးအစ လူသားျဖစ္ေပၚလာပံု” ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါမည္။

******  

ကမၻာေလာက ျဖစ္ေပၚပ်က္စီးသည့္ျဖစ္စဥ္အား သံ၀႗ကပ္, သံ၀႗႒ာယီကပ္, ၀ိ၀႗ကပ္, ၀ိ၀႗႒ာယီကပ္ဟု အဆင့္ေလးမ်ိဳးျဖင့္ ပိုင္းျခားႏိုင္၏။ သံ၀႗ကပ္သည္ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးသြားေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓာတ္ တစ္ခုလံုးသည္ ဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္သြားကာ အေမွာင္အတိၿပီး သြားသည့္တိုင္ ပ်က္စီးေလသည္။ ထိုသို႔ပ်က္စီးေနေသာ အမိုက္တိုက္ ဟင္းလင္းျပင္အျဖစ္ တည္ေနေသာကာလအား သံ၀႗႒ာယီကပ္ဟု ေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ ကမၻာေလာကႀကီး တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ အဆင့္အား ၀ိ၀႗ကပ္ဟုေခၚသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ထြန္းလာၿပီးေနာက္ တည္ဆဲကာလအား ၀ိ၀႗႒ာယီကပ္ဟု ေခၚသည္။ အဆင့္ တစ္ဆင့္စီတြင္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ အရာ, အေထာင္, အသိန္းျဖင့္ပိုင္းျခား၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကာလအသေခ်ၤယ် ၾကာျမင့္၏။

ဤကမၻာေလာက ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးေသာအခါတြင္ သတၱ၀ါအမ်ားစုတို႔သည္ အာဘႆရ ျဗဟၼာဘံု၌ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကာလအသေခ်ၤ ၾကာရွည္ေသာ္ ဤကမၻာသည္ ျပန္လည္ ျဖစ္တည္၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တစ္ေလာကလံုးသည္ တစ္သားတည္းေသာ ေရျပင္ႀကီး အျဖစ္ရွိ၍ အေမွာင္ အတိၿပီး၏။ ေန, လ, နကၡတ္တာရာတို႔ မထင္ရွားေသး။ ေန႔, ည, ရာသီဥတု မရွိေသး။ အာဘႆရဘံုမွ စုေတေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ ဤေလာကသို႔ ေရာက္လာၾကကုန္၏။ ထိုသတၱ၀ါတို႔သည္ (အာဘႆရဘံုတြင္ကဲ့သို႔ပင္) စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ရွိ၍ (မေနာမယာ), ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ပီတိကို အစာ အာဟာရျပဳ၍ ေနၾကသည္။ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါ ထြန္းလင္းကာ (ေရျပင္အထက္) ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ က်က္စားၾက သည္။ အဖိုအမ လိင္ကြဲျပားမႈ မရွိေသး။ ထိုသတၱ၀ါတို႔အား သတၱ၀ါဟူ၍သာ ေခၚရေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ေသာအခါတြင္ ေအးသြားေသာ ႏြားႏို႔အိုး မ်က္ႏွာျပင္၌ အေျမႇးတင္း၍ မလိုင္တက္သကဲ့သို႔ ေရျပင္အထက္၌ ရသပထ၀ီေခၚ ေျမဆီတို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုေျမဆီသည္ ဆီဦးေထာပတ္, ပ်ားရည္တို႔ကဲ့သို႔ အဆင္း, အနံ႔, အရသာတို႔ျဖင့္ ျပည့္စံု၏။ တစ္စံုတစ္ဦးေသာ သတၱ၀ါသည္ ထိုေျမဆီကို ျမည္းစမ္းရာ အလြန္ အရသာရွိလွသျဖင့္ တပ္မက္ေသာ တဏွာ ျဖစ္ေပၚလာကာ ေျမဆီကို စားသံုးသည္။ အျခားေသာ သတၱ၀ါတို႔လည္း ထိုနည္းတူ ေျမဆီကို စားသံုးၾက၏။ ထိုသတၱ၀ါတို႔၏ ကိုယ္ေရာင္ ကိုယ္၀ါတို႔လည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ ေနာင္တြင္ ေန, လ, နကၡတ္တာရာတို႔ ထင္ရွားလာသည္။ ေန႔, ည, ရာသီဥတုတို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကမၻာေလာကသည္ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ေျမဆီကို စားသံုးေသာေၾကာင့္ သတၱ၀ါတို႔၏ ကိုယ္သည္ ၾကမ္းတမ္းလာ၏။ အဆင္း႐ုပ္သြင္တို႔ ကြဲျပား ျခားနားလာ၏။ ထို႔သို႔ ႐ုပ္ဆင္းကြဲျပားမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မာန္မာန ျဖစ္လာၾကေသာအခါတြင္ ရသပထ၀ီ ေျမဆီတို႔ ကြယ္ေပ်ာက္ ခမ္းေျခာက္ကုန္၏။ ထိုအခါတြင္ မိႈတက္သကဲ့သို႔ ေျမေပၚတြင္ အေပြးတက္လာေသာ ဘူမိပပၸဋက ေခၚ ေျမလႊာအား စားသံုး ၾကျပန္သည္။ ထိုေျမလႊာတို႔ ကုန္ခမ္းေသာအခါ ကန္စြန္းႏြယ္တို႔ကဲ့ ပဒါလတာေခၚ ေရညႇိေရေမွာ္ပင္တို႔ (ႏြယ္ခ်ိဳပင္ဟုလည္း ဘာသာျပန္သည္) ေပါက္လာ၏။ ထိုသတၱ၀ါတို႔သည္ ယင္းေရညႇိေရေမွာ္တို႔ကို စားသံုးၾကျပန္သည္။

ေရညႇိေရေမွာ္တို႔ ကုန္ခမ္းေသာအခါ ဖြဲႏု, ဖြဲၾကမ္းမ်ားမပါဘဲ အဆင္သင့္ စားသံုးႏိုင္သည့္ သေလးဆန္တို႔ အေလ့က် ေပါက္ေရာက္လာသည္။ ယင္းသေလးဆန္တို႔အား စားသံုးၾကျပန္ေသာအခါ  အစာအာဟာရသည္ ၾကမ္းတမ္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သတၱ၀ါတို႔၏ ကိုယ္သည္ ၾကမ္းတမ္းလာသည္။ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္တို႔စြန္႔ရန္ အဂၤါမ်ား ေပၚေပါက္လာၾကသည္။ အဖို, အမအဂၤါတို႔ ကြဲျပားလာၾကသည္။ ေယာက္်ားသည္ မိန္းမအား, မိန္းမသည္ ေယာက္်ားအား အျပန္အလွန္ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ရာမွ တပ္မက္မႈ ျပင္းျပလာေသာအခါ ေမထုန္ဆက္ဆံမႈ စတင္ေပၚေပါက္လာသည္။ ထိုစဥ္ကာလက ေမထုန္ဆက္ဆံျခင္းအား ညစ္ညမ္းေသာ အဓမၼမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾက၍ အကာအကြယ္ျပဳရန္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေန႔စဥ္ အစာ ရွာေဖြ စားေသာက္ျခင္းျပဳရန္ ပ်င္းရိသူတို႔သည္ အေလ့က်ေပါက္ေသာ သေလးဆန္တို႔အား ေန႔ဖို႔ညစာ, ရက္သတၱ တစ္ပတ္စာ စသျဖင့္ သိုမွီးစုေဆာင္း ၾကသည္။ ထိုအခါတြင္ သေလးဆန္တို႔သည္ ဖြဲႏုတို႔ အေျမႇးယွက္လာ၏။ ရိပ္သိမ္းၿပီးေသာ္လည္း ႐ိုးျပတ္တို႔မွသည္ ျပန္၍ မေပါက္ေတာ့ဘဲ စပါးပင္တို႔သည္ အစုလိုက္ အစုလိုက္ျဖစ္သြား၏။

ထိုအခါတြင္ ထိုသေလးစပါးပင္တို႔အား အပိုင္းအျခားျပဳ ခြဲေ၀ကာ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ စပါးကိုသာ ရိတ္သိမ္းစားသံုးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္တြင္ တစ္ဦးေသာသူသည္ အျခားသူ၏ ပိုင္နက္မွ စပါးကို ခိုးယူေသာ အမႈျဖစ္သည္။ ခိုးသူအား ကဲ့ရဲ့အျပစ္တင္ၾက၍ ေနာင္တြင္ မက်ဳးလြန္မိေစရန္ ၀န္ခံကတိျပဳေစသည္။ သို႔ေသာ္ ထပ္မံခိုးယူမႈ ျဖစ္ေသာအခါ ထိုးႏွက္ျခင္း, ခဲျဖင့္ေပါက္ျခင္း, တုတ္ျဖင့္႐ိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အျပစ္ေပးၾက၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ခိုးယူျခင္း, ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ျခင္း, လိမ္ညာျခင္း, အျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္လာသည္။

*****
(၁) အဂၢညသုတ္က “ကမၻာဦး လူသားရဲ့ အစ” ကိုေဟာျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ “သတၱ၀ါတို႔၏ အစ” ကိုေဟာျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ “အ၀ိဇၨာပိတ္ဖံုးကာ တဏွာျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ထားၿပီး သံသရာတြင္ က်င္လည္ေနၾကေသာ သတၱ၀ါတို႔ရဲ့ ေရွးအစသည္ မထင္” (ပုဗၺာ ေကာဋိ နပညာယတိ… ) ဆိုတဲ့ စကားကို သုတၱန္ေဒသနာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႔ရေပမယ့္၊ “ကမၻာဦး လူသားရဲ့ အစ” ကိုေတာ့ အဂၢညသုတ္ တစ္သုတ္ထဲမွာပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။

(၂) “ကမၻာဦး လူသားရဲ့ အစ” ဟာ အဂၢညသုတ္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီသုတၱန္ရဲ့ အဓိက message က “ဇာတ္ကြဲျပားမႈဟာ ျဗဟၼာႀကီး ဖန္ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ လူေတြရဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ specialization ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ျမင့္ျမတ္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးဇာတ္နဲ႔ မဆိုင္ဘဲ, အသိပညာ, ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကသာ ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။

(၃) အဂၢညသုတ္က “ကမၻာဦးအစ” ဟာ The Book of Genesis နဲ႔ မတူသလို, သိပၸံေတြ႕ရွိခ်က္ေတြနဲ႔လည္း တူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း “အေမွာင္အတိက်ေနတဲ့ ေရျပင္က်ယ္ႀကီး” ရဲ့ ပံုရိပ္ေတြကေတာ့ ခပ္ဆင္ဆင္ တူေနပါလိမ့္မယ္။

(၄) ကမၻာဦးမွာ သတၱ၀ါေတြအားလံုးဟာ တစ္မ်ိဳး တစ္စားတည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာင္မွာ ေျမဆီ, မိႈ, ေရညႇိေရေမွာ္, သေလးစပါးစျဖင့္ အပင္ေလာက တစ္ဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ထြန္းလာသလို၊ သတၱ၀ါေတြရဲ့ nutrition ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးအစားေတြ ကြဲျပား လာခဲ့ၾကတယ္။ အေစာပိုင္း သတၱ၀ါေတြဟာ asexual reproduction နဲ႔ ေပါက္ပြားခဲ့ၾကၿပီး ေနာင္မွ လိင္ကြဲျပားမႈျဖစ္လာတယ္။ အခုလို Reductionist interpretation လုပ္ရင္ေတာ့ အဂၢညသုတ္က သိပၸံေတြ႔ရွိခ်က္ေတြနဲ႔ သိပ္မကြာတာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

(၅) သိပ္ၿပီး နားလည္ရခက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ရွင္းျပတဲ့အခါ အဓိပၸါယ္ေကာက္မွားတဲ့ ျပႆနာ ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ အိုင္းစတိုင္းရဲ့ Special Relativity Theory ကို အရပ္သားေတြကို ရွင္းျပတဲ့ ပံုျပင္ရွိတယ္။ အႁမႊာညီေနာင္မွာ တစ္ေယာက္က အလင္းအလွ်င္ေလာက္ ျမန္တဲ့ ယာဥ္ႀကီးကို စီးသြားၿပီး တစ္ေယာက္က က်န္ခဲ့တယ္ ဆိုပါစို႔။ ဒီယာဥ္ႀကီး ကမၻာကို ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ ယာဥ္ေပၚလိုက္သြားတဲ့သူက က်န္ခဲ့တဲ့သူထက္ ပိုငယ္ ေနလိမ့္မယ္။ အလွ်င္ႏႈန္း ျမန္လာသည့္အေလွ်ာက္ အခ်ိန္ကာလက ေႏွးသြားႏိုင္တာကို ႐ူပေဗဒညီမွ်ျခင္းေတြမသံုးဘဲ ရွင္းျပထားတာပါ။ ဒါကို အကယ္၍ အလင္းအလွ်င္ထက္ျမန္တဲ့ ယာဥ္ကိုစီးၿပီး အတိတ္ကို ျပန္သြားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ over-interpretation ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

*****
တရာအညႊန္း
၁။ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ နႏၵမာလာဘိ၀ံသ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ကမၻာဦးက လူသားမ်ားအေၾကာင္း တရားေတာ္ http://dhammadownload.com/MP3Library/Dr-Nandamalabhivamsa/MP3Disc01/042-DrNandamalabhivamsa-12-7-2008Singapore.mp3 

၂။ Dhamma Talk by Bhikkhu Sujato