Sunday, January 25, 2015

ဘုရားေရွ႕မွ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ား

ဘီလူးသဘက္တို႔ႏွင့္ တုိက္ခိုက္မည့္သူသည္ မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ ဘီလူးသဘက္ ျဖစ္မသြားေစရန္ သတိထားဖို႔လိုသည္။ (နီေရွး)
ျမန္မာျပည္သို႔ ေခတၱျပန္စဥ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕က မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအေပၚ မိမိ၏ သေဘာထားကို တီးေခါက္ၾကည့္ၾကသည္။ မိမိကလည္း သူတို႔အျမင္ကို စူးစမ္းမိခဲ့သည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ တဖက္ႏွင့္ တဖက္ အျပန္အလွန္ ညစ္ညမ္း ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ဆဲဆိုေဝဖန္ တိုက္ခိုက္ေနၾကသည့္ ထိရွလြယ္သည့္ အေၾကာင္းရာ ျဖစ္သျဖင့္ လက္လြတ္စပယ္လည္း မွတ္ခ်က္ မေပးလို။ Politically correct ျဖစ္ရန္ သိပ္အားထုတ္ေနလွ်င္လည္း မျပတ္မသား၊ မ႐ိုးမသား ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ မိမိက တစ္လင္တစ္မယားစနစ္မွ တပါး က်န္ဥပေဒမ်ားကို သေဘာမတူေၾကာင္း ေျဖ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို လံုးဝ အတည္မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာျဖစ္သည္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ေထာက္ခံသူတို႔က အျခားဘာသာမ်ားတြင္ မိမိတို႔ဘာသာတရားကို ကာကြယ္ရန္ရွိၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာတြင္သာ မရွိသျဖင့္ ဤဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တသည္ဟု အေၾကာင္းျပၾကသည္။ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ဝါဒ၏ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ မိမိတို႔ ဘာသာ၊ သာသနာကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္သည္ဟု လက္ခံပါသည္။ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ဝါဒ၏ အႏၲရာယ္ရွိမႈကိုလည္း လက္ခံပါသည္။ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသျဖင့္ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ဝါဒ၏ အႏၲရာယ္ကို ပို၍ သတိထားသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒကို ဆန္႔က်င္ တုန္႔ျပန္ေသာအခါတြင္ အစြန္းေရာက္ဝါဒကို မက်င့္သံုးမိရန္ အေရးႀကီးသည္။ အဓမၼကို အဓမၼျဖင့္ တုန္႔ျပန္ျခင္းသည္ တရားမွ်တသည္ဟု အေၾကာင္းျပရန္ မသင့္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ား အျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔ရာေရာက္ေစႏိုင္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည့္အစား ပိုမိုႀကီးထြားေစႏိုင္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အစြန္းေရာက္ အဓမၼဝါဒီမ်ား ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ဤေနရာတြင္ အေသခံ ဗုန္းခြဲ၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူမ်ားကိုသာ အစြန္းေရာက္ဝါဒီဟု ဆိုသည္မဟုတ္။ အစြန္းေရာက္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အမုန္းတရားအေပၚအေျခခံသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို လက္ခံ၊ ေဟာေျပာ၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားသည္ အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

မိမိအေနျဖင့္ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ဝါဒအား အႏၲရာယ္အျဖစ္ ယူဆသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ (၁) ႏိုင္ငံေရးအာဏာရယူ၍ ရွရီယာ (shariʿa) ဥပေဒျဖင့္ က်င့္သံုးသည့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံထူေထာင္လိုျခင္း (၂) ဘာသာျခားတို႔အား ရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံျခင္း (၃) အစၥလာမ္ဘာသာကို စြန္႔လႊတ္သူမ်ားအား ေသဒဏ္ အထိ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္မ်ားေပးျခင္း (၄) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အလားတူ အျမင္အယူအဆမ်ားျဖင့္ပင္ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ဝါဒကို ဆန္႔က်င္ တုန္႔ျပန္မည္ဆိုပါက မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း အစြန္းေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိအျမင္အရ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္အစား၊ ႏိုင္ငံေရး, အုပ္ခ်ဳပ္ေရး, တရားဥပေဒျပဳေရး, တရားစီရင္ေရးတို႔တြင္ ဘာသာတရား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ကင္းရွင္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ မိမိယံုၾကည္သည့္ ဘာသာတရားကို မိမိ ေ႐ြးခ်ယ္ ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္ခြင့္ မရွိဘဲ၊ (မိဘေဆြမ်ိဳးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္တို႔မွ အစ) အျခားေဘးလူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ခြင့္ျပဳပါမွ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းမွာ အေတာ္ေလး အဓိပၸါယ္မဲ့လြန္းသည္။ စင္စစ္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈကို ဥပေဒက အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ဘာသာကူးေျပာင္းေစျခင္းကို ဥပေဒျဖင့္ တားဆီး ကာကြယ္ေပးျခင္းတုိ႔ကသာ လြတ္လပ္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လူမ်ိဳးေရး, ဘာသာေရး, က်ားမ ခြဲျခားမႈကို အားေပးသည့္ အျမင္မ်ားျဖင့္ ဘာသာေရး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းမည္ဆိုပါက ဆန္႔က်င္ဖက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားသာ ရႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုကလည္း ဤဥပေဒမ်ားကို ေထာက္ခံ အားေပးၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ ကမ႓ာအလယ္တြင္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတို႔အတြက္ အရွက္ရစရာသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ပိုင္းျခားေဝဖန္တတ္ေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔အေပၚ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ကာ၊ သူတို႔အား ဘာသာမဲ့မ်ား အျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔သလို ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ေမတၱာတရား၊ ခႏၲီတရား၊ ျဗဟၼစိုရ္တရား အဆံုးအမမ်ားတို႔ကို ပ်က္ရယ္ျပဳ ေစာ္ကားရာ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။

ဤေနရာတြင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါး၏ ဥပမာကို ယူသံုးခ်င္ပါသည္။ ဘုရားေရွ႕မွ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားကို ေရွ႕မွၾကည့္လွ်င္ ဘုရားကို ရန္ျပဳမည့္သူမ်ားအား ကာကြယ္မည့္ဟန္ျဖင့္ ခန္႔ခန္႔ျငားျငား ရွိလွေသာ္လည္း၊ ဘုရားဖက္မွ ၾကည့္လိုက္လွ်င္မူ အၿမီးကို ေထာင္ထားသျဖင့္ အျမင္မေတာ္ဘဲ ဖင္ေပၚေနပါလိမ့္မည္။ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မုန္းတီးမႈမ်ား၊ အာဃာတမ်ားျဖင့္ အစြန္းေရာက္ၿပီး မာန္ဖီေနလွ်င္မူ ဘုရားေရွ႕မွ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။