Wednesday, July 16, 2008

တရားဦး ဓမၼစၾကာ - နိဒါန္း

“… ပညာတည္းဟူေသာ နားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း (သဒၶါတရား)ကို ေစလႊတ္ၾကကုန္ေလာ့။ ထိုသူတို႔အတြက္ နိဗၺာန္တံခါးကို ဖြင့္အပ္ၿပီ။” [ ၀ိနည္းမဟာ၀ါ-မဟာခႏၶက၀ဂ္-ျဗဟၼယာစက ကထာ]
ပေစၥကဗုဒၶဘုရားႏွင့္ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားတို႔မွအပ တရားနာၾကားရျခင္းမရွိပဲ အကၽြတ္တရားရသည္ဟူ၍ မရွိေခ်။ မွန္ေသာအျမင္ (သမၼာဒိ႒ိ) ရရွိရန္အတြက္
(၁) သစၥာႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ (သစၥာႏုေလာမိက) တရားကိုနာၾကားခြင့္ရျခင္း၊
(၂) ႏွလံုးသြင္းမွန္ျခင္း (ေယာနိေသာ မနသိကာရ) ဟူေသာအေၾကာင္းတရားႏွစ္ပါး လိုအပ္သည္။

ေဗာဓိပင္ရင္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရရွိေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားတို႔သည္ အလြန္ပင္ နက္နဲသိမ္ေမြ႔၍ ဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈနယ္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာ အတကၠာ၀စာရ တရားမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သတၱ၀ါတို႔သည္ ကာမဂုဏ္တို႔တြင္ သာယာတပ္မက္ ႏွစ္ၿခိဳက္ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကရာ၊ တပ္မက္ျခင္း တဏွာ ကုန္ရာျဖစ္ေသာတရားသည္ ေလာကေရစီးေၾကာင္း, သံသရာေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ (ပဋိေသာတဂါမိ) ျဖစ္၍ ေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားကိုေဟာခဲ့ပါက နားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိရန္ မလြယ္ကူ။ ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္အား သင့္တင့္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ ခံယူႏိုင္ရန္ မလြယ္။ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ၿပီးစ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအား “သတၱ၀ါတို႔အား တရားေဟာၾကားပါက နားလည္ႏိုင္ရန္ မလြယ္။ ပင္ပန္းဆင္းရဲ႐ံုသာ ျဖစ္လိမ့္မည္”ဟူေသာ အႀကံသည္ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ထိုအခါတြင္ သဟမၸတိ ျဗဟၼာမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ေရာက္ရွိလာ၍၊ “ပညာမ်က္စိကို ဖံုးအုပ္တတ္ေသာ ျမဴႏွင့္ တူသည့္ ကိေလသာ နည္းပါးေသာသူတို႔လည္း ရွိပါေသးသည္။ ထိုသူတို႔သည္ တရားနာၾကားခြင့္ မရွိ၍ ဆံုး႐ႈံးေနၾကရပါသည္”ဟု တရားေဟာရန္ ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထား၏။ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ သတၱ၀ါတို႔၏ ဣေႁႏၵ အႏုအရင့္, ကိေလသာ အထူအပါးကိုသိျမင္ေသာ ဗုဒၶစကၡဳဉာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ေလာကအား ၾကည့္႐ႈသံုးသပ္ေတာ္မူ၍ သတၱ၀ါတို႔အား တရားေဟာၾကားမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

“… ပညာတည္းဟူေသာ နားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း (သဒၶါတရား)ကို ေစလႊတ္ၾကကုန္ေလာ့။ ထိုသူတို႔အတြက္ နိဗၺာန္တံခါးကို ဖြင့္အပ္ၿပီ။”[ ၀ိနည္းမဟာ၀ါ-မဟာခႏၶက၀ဂ္-ျဗဟၼယာစက ကထာ]
တရားဦးကို ေဟာရန္အတြက္ ပညာမ်က္စိတြင္ ကိေလသာျမဴပါးေသာသူတို႔ကို ႀကံစည္ေတာ္မူ၏။ အာဠာရ ႏွင့္ ဥဒက ရေသ့တို႔အားေဟာၾကားရန္ အႀကံရေသာ္လည္း ထိုရေသ့တို႔သည္ ေသလြန္သြားၾကၿပီး၍ တရားနာယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ အ႐ူပျဗဟၼဘံုတြင္ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ ထိုေနာက္ မိမိ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို က်င့္စဥ္က ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ ျပဳခဲ့ၾကေသာ ပၪၥ၀ဂၢီ ေခၚ ရဟန္း ၅-ပါးအား တရားဦးေဟာရန္ အႀကံျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပၪၥ၀ဂၢီငါးပါးတို႔သည္ ကာသိတိုင္း၊ ဗာရာဏသီျပည္ရွိ ‘ဣသိပတန’ အမည္ရသည့္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ ရွိၾကေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥ႐ုေ၀လေတာတြင္ ရက္အနည္းငယ္မွ် သီတင္းသံုးၿပီးေနာက္၊ ဥ႐ုေ၀လေတာမွ ပၪၥ၀ဂၢီငါပါးတို႔ရွိရာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာသို႔ အစဥ္အတိုင္း ေျခလ်င္ ႂကြခ်ီေတာ္မူသည္။ ဥ႐ုေ၀လေတာမွ ဂယာသို႔ ၃-ဂါ၀ုတ္ခရီး၊ ဂယာမွ ဗာရဏသီသို႔ ၁၈-ယူဇနာ ကြာေ၀းသည္ဟု သာရတၳဒီပနီဋီကာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မိုင္အကြာေ၀းအားျဖင့္ ၁၄၂-မိုင္မွ် ေ၀းကြာေသာ ခရီးရွည္ ျဖစ္၏။ ဤခရီးရွည္သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ပထမဦးဆံုး သာသနာျပဳခရီးစဥ္ ျဖစ္ေလသည္။

သာသနာျပဳလုပ္ငန္းတို႔မည္သည္ သတၱ၀ါတို႔အေပၚ သနားၾကင္နာသည့္ က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ေအးျမသည့္ ႏွလံုးသား၊ သတၱ၀ါတို႔တြင္ ဖံုးလြမ္းထားေသာ အမိုက္ေမွာင္ကို ပယ္ရွားေပးႏိုင္မည့္ ပညာ အလင္းေရာင္တို႔ေပၚတြင္ အေျခတည္ရေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ရွည္ရသည္။ သည္းခံရသည္။ ဇြဲလံု႔လရွိရသည္။ လြယ္ကူေသာ လုပ္ငန္းမဟုတ္။ ဗုဒၶ၏ ပထမဦးဆံုး သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းသည္လည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လွသည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ၀ိနည္းမဟာ၀ါ မဟာခႏၶက၊ ပၪၥ၀ဂၢီယကထာတြင္ ေတြ႔ရသည္။

တရားဦးဓမၼစက္ကို ေဟာေတာ္မူမည္ဟု မိုင္ေပါင္းရာခ်ီေသာခရီးကို ေျခလ်င္ႂကြခ်ီလာခဲ့ရေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားဦးအား ပၪၥ၀ဂၢီ ငါးဦးတို႔သည္ လြယ္လင့္တကူ နာယူခဲ့ၾကျခင္းမဟုတ္။ အေ၀းမွႂကြလာေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာႂကြလာသည္ ျမင္ေသာအခါ ပၪၥ၀ဂၢီငါးဦးတို႔သည္ “ကမၼ႒ာန္းအလုပ္မွ ထြက္၍ လာဘ္လာဘေပါမ်ားရန္ လွည့္လည္ေနေသာ ရဟန္း ေဂါတမသည္ လာေနၿပီ။ ခရီးဦးႀကိဳ မျပဳၾကႏွင့္၊ ေနရာထိုင္ခင္းမေပးၾကႏွင့္”ဟု ႏႈတ္ကတိစကား ထားၾကသည္။ အစာငတ္ခံ, အပင္ပန္းဆင္းရဲခံ၍ က်င့္ႀကံေသာ ပဓာနအက်င့္ ကိုစြန္႔ပယ္၍ အစာျပန္လည္ စားေသာေၾကာင့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား လမ္းခြဲခဲ့ေသာ ပၪၥ၀ဂၢီငါးပါးတို႔သည္ ဗုဒၶအေပၚ၌ အထင္ျမင္ေသးေသာ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ဗုဒၶက က႐ုဏာေမတၱာဓာတ္ကို ပၪၥ၀ဂၢီငါးဦးအေပၚတြင္ အျပည့္ၫႊတ္၍ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ေမတၱာတန္ခိုးေၾကာင့္ ပၪၥ၀ဂၢီတို႔သည္ ခရီးဦးႀကိဳ မျပဳပဲ မေနႏိုင္။ ေနရာထိုင္ခင္း မေပးပဲ မေနႏိုင္ၾကေတာ့။

သို႔တိုင္ ျမတ္စြာဘုရားက တရားေဟာၾကားမည္ဟု ဆိုေသာအခါ၊ “ရဟန္း ေဂါတမ … သင္သည္ ျပဳႏိုင္ က်င့္ႏိုင္ခဲေသာ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ျဖင့္ပင္ တရားထူးမရရွိခဲ့။ ပဓာနအက်င့္ကမၼ႒ာန္းကို စြန္႔၍ ယခုကဲ့သို႔ လာဘ္လာဘေပါမ်ားရန္ လွည့္လည္ေနေသာသင္သည္ အဘယ္မွာ ျမတ္ေသာအသိဉာဏ္ထူးကို ရႏိုင္ပါအံ့နည္း”ဟု ေ၀ဖန္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းပယ္ၾက၏။ ထိုအခါ “ရဟန္းတို႔… ငါသည္ ေရွးယခင္က ဤသို႔ေသာ စကားမ်ိဳး ဆိုခဲ့ဖူးပါသေလာ” ဟု ဗုဒၶျမတ္စြာက ေမးရ၏။ ထိုသို႔ အေျခအတင္ ေျပာဆို၍ ေနာက္မွ ပၪၥ၀ဂၢီငါးဦးတို႔က တရားနာယူရန္ လက္ခံၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခု၊ ၀ါဆိုလျပည့္ညဦးပိုင္း ေနလံုးသည္ အေနာက္အရပ္၌၀င္၍၊ လျပည့္၀န္းသည္ အေရွ႕ေလာကဓာတ္တြင္ အာသာဠွနကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္၍ ေပၚထြန္းလာေသာ အခ်ိန္တြင္ “ေဒြ ေမ, ဘိကၡေ၀, အႏၲာ...” အစခ်ီကာ တရားဦး ‘ဓမၼစကၠပၸ၀တၱနသုတ္’ ေဒသနာေတာ္အား ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

1 comments:

တန္ခူး said...

ဓမၼဒါန အတြက္ ေက်းဇူးတင္စြာ သာဓုေခၚပါတယ္…