Monday, July 7, 2008

ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္ ႏွင့္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေမတၱာပြားနည္း ၁၁-နည္း

ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္ Discourse on Loving-Kindness
ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊ ေန၀ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။
ယၪွိေစ၀ါႏုယုၪၨေႏၲာ၊ ရတၱိႏၵိ၀-မတႏၵိေတာ။

သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိၪၥိ န ပႆတိ။
ဧ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ။

ေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ နတ္ၾကမ္း, ဘီလူးၾကမ္းတို႔သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အာ႐ံုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို မျပ၀ံ့ၾကကုန္။ ေမတၱာသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ေန႔၌ျဖစ္ေစ၊ ည၌ျဖစ္ေစ မပ်င္းမရိ အထပ္ထပ္ ႐ြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ေသာသူသည္ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ရျခင္း၊ အိပ္မက္ဆိုး မျမင္မက္ျခင္း စေသာအက်ိဳးမ်ားကို ရ႐ွိႏိုင္၏။ အို… သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ထိုကဲ့သို႔ အာနိသင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပရိတ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ြတ္ဖတ္ၾကပါကုန္စို႔။

yassānubhāvato yakkhā, neva dassent bhīsanaṃ,
Yamhi cevānuyuñjanto, Rattindiva-matandito.

Sukkhuaṃ supati sutto ca, Pāpaṃ Kiñci na passati,
Evamādiguṇūpetaṃ, Parittaṃ taṃ bhaṇāma he.

By the power of this Sutta, the Yakkhas do not show their fearful appearance, and a person who makes effort regarding this Sutta day and night (by reciting and practicing), sleeps comfortably, and when he is asleep, he does not have bad dreams. Oh good people! Let us recite this protective Sutta which is endowed with these qualities and others as well.

ကရဏီယ’မတၳကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။
သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟူဇူ စ၊ သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနိ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နိဗၺာန္သို႔ ဉာဏ္ျဖင့္သက္၀င္၍ ေနလိုေသာ အက်ိဳးစီးပြား၌ လိမၼာေသာသူသည္ ဤဆိုလတၱံ႔ေသာ စည္းကမ္း နည္းလမ္းကို ျပဳက်င့္အပ္၏။
၁။ က်င့္စြမ္းႏိုင္ ရမည္။
၂။ ကိုယ္ႏႈတ္ ေျဖာင့္မတ္ရမည္။
၃။ စိတ္ေနစိတ္ထား ေကာင္းစြာ ေျဖာင့္မတ္ရမည္။
၄။ ဆိုဆံုးမ လြယ္ရမည္။
၅။ စိတ္ထားႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ရမည္။
၆။ လြန္ကဲျမင့္ေမာက္ေသာ မာန မရွိရာ။

Karaṇīya’matthakusalena, Yaṃ ta santaṃ padaṃ abhisammecca,
Sakko ujū ca suhujū ca, Suvaco cassa mudu anatimānī.

He who wants to dwell penetrating the state of calm (Nibbāna) and who is skilled in his good, should practice these kinds of training. He should be able, upright, very obedient, gentle and not conceited.

သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ။
သႏၲိႃႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပၸဂေဗၺာ ကုေလသြ’နာႏုဂိေဒၶါ။

၇။ ေရာင့္ရဲလြယ္ရမည္။
၈။ ေမြးျမဴလြယ္ရမည္။
၉။ အမႈကိစၥနည္းပါးရမည္။
၁၀။ ၀န္က်ဥ္းေပါ့ပါးေသာ အသက္ေမြးမႈရွိရမည္။
၁၁။ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိရမည္။
၁၂။ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိရမည္။
၁၃။ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ၾကမ္းတမ္းျခင္းမရွိရာ။
၁၄။ ေဆြမိ်ဳး (ဒါယကာ) တို႔၌ တပ္မက္မႈကင္းရမည္။

Santussako ca subharo ca, Appakicco ca sallahukavutti,
Santindriyo ca nipato ca, Appagabbho kulesva’nānugiddho.

He should be contented, easy to take care of, have few activities, have light living (have few possessions), and be controlled in his senses; he should be wise and not impudent and not be greedily attached to the families (devotees).

န စ ခုဒၵ’မာစေရ ကိၪၥိ၊ ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ၀ေဒယ်ဳံ။
သုခိေနာ ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

၁၅။ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕စြပ္စြဲႏိုင္မည့္ ဒုစ႐ိုက္ကို စိုးစဥ္းအနည္းငယ္မွ်လည္း မျပဳက်င့္ရာ။
(ဤ စည္းကမ္း နည္းလမ္းတို႔ကို လိုက္နာရမည္။) ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္သည္ ေဘးကင္းကုန္သည္ ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္စိတ္ ရွိၾကပါေစကုန္သတည္း။

Na ca khudda’mācare kiñci, Yena viññū pare upavadeyyuṃ,
Sukhino vā khemino hontu, Sabbasattā bhavantu sukhitattā.

He should not commit any slight wrong, by doing which he might be censured by wise men. May all beings be happy and safe. May they be happy.

ေယ ေက စိ ပါဏာဘူတတၳိ၊ တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ ၀’န၀ေသသာ။
ဒီဃာ ၀ါ ေယ ၀ မဟႏၲာ၊ မဇၩိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ ၀ အဒိ႒ာ၊ ေယ ၀ ဒူေရ ၀သႏၲိ အ၀ိဒူေရ။
ဘူတာ ၀ သမၻေ၀သီ ၀၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

အလံုးစံုေသာ သက္ရွိသတၱ၀ါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္တတ္ေသာ (ပုထုဇဥ္) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္ခံ့ေသာ (ရဟႏၲာ)ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ရွည္ေသာကိုယ္, ႀကီးေသာကိုယ္, အလယ္လတ္စားရွိေသာကိုယ္, ပုတိုေသာကိုယ္, သိမ္ေမြ႔ေသာကိုယ္, ဆူၿဖိဳးေသာကိုယ္ရိွေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊

ျမင္အပ္ေသာ သတၱ၀ါ, မျမင္အပ္ေသာ သတၱ၀ါ, အေ၀းေန သတၱ၀ါ, အနီးေန သတၱ၀ါတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၊ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ က်င့္ဆဲ သိကၡပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ ခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္စိတ္ ရွိၾကပါေစကုန္သတည္း။

Ye keci pāṇābhūtatthi, Tasā vā thāvarā va’navasesā,
Dīghā vā ye va mahantā, Majjhimā rassakā aṇukathūlā.

Diṭṭhā vā ye va adiṭṭhā, Ye va dūre vasanti avidūre,
Bhūtā va sambhavesī va,Sabbasattā bhavantu sukhitattā.

Whatsoever living beings there be, feeble, or strong, long or big or medium or short, small or fat, seen or unseen, those dwelling far or near, those who are yet to be born – may all beings without exception be happy.

န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကိၪၥိ။
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသညာ၊ နညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်။

မည္သည့္အရပ္၌မဆို မည္သူမဆို တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္းကင္းၾကပါေစ။ အထင္အျမင္ေသးျခင္း ကင္း႐ွင္းၾကပါေစ။ ကိုယ္ႏႈတ္ျဖင့္ ရန္လိုေစာ္ကားျခင္း၊ စိတ္ျဖင့္ ျငဴစူျခင္း မရွိၾကပါေစလင့္။ အခ်င္းခ်င္း ဆင္းရဲေစလိုျခင္း မရွိၾကပါေစလင့္။

Na paro paraṃ nikubbetha, Nātimaññetha katthaci na kañci,
Byārosanā paṭighasaññā, Naññamaññassa dukkhamiccheyya.

Let none be deceive another or despise any person in any place. Let him not wish any harm to another with insult or ill-will.

မာတာ ယထာ နိယံ ပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ-မႏုရေကၡ။
ဧ၀ံ ပိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။

မိခင္သည္ ရင္၌ျဖစ္ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ သားကို အသက္ရွင္ေစရန္ အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ဘိသကဲ့သို႔၊ သတၱ၀ါခပ္သိမ္းတို႔၌ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားရာ၏။

Mātā yathā niyaṃ putta, Māyusā ekaputta-manurakkhe,
Evaṃ pi sabbabhūtesu, Mānasaṃ bhāvaye aprimāṇaṃ.

Just as a mother would protect her only child at the risk of her own life, even so let him cultivate a boundless heart toward all beings.

ေမတၱၪၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာနံ။
ဥဒၵံ အေဓာ စ တိရိယၪၥ၊ အသမၻာဓံ အေ၀ရ’မသပတၱံ။

အထက္ေအာက္ဖီလာ အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းမရွိေသာ အတြင္းရန္, အျပင္ရန္ ကင္းေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားရာ၏။

Mettañ ca sabbalokasmi, Mānasaṃ bhāvaye aprimānaṃ,
Uddaṃ adho ca tiriyañ ca,Asambādhaṃ avera’masapattaṃ.

Let thoughts of boundless love pervade the whole world – above, below and across; making them unrestricted, free of hate and free of enmity.

တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊ သယာေနာ ယာ၀တာ’ႆ ၀ိတမိေဒၶါ။
ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼေမတံ ၀ိဟာရ’မိဓမာဟု။

ငိုက္မ်ည္းျခင္းကင္း၍၊ ရပ္ေနသမွ် သြားေနသမွ် ထုိင္ေနသမွ် ေလ်ာင္းေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဤ (ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ) သတိကို ပြားမ်ားအံ့ဟု ေဆာက္တည္ရာ၏။ ဤသို႔ေနထိုင္ျခင္းအား ျမတ္ေသာေနထိုင္ျခင္း (ျဗဟၼ၀ိဟာရ)ဟု ဗုဒၶသာသာနာ၌ ေဟာေတာ္မူကုန္၏။

Tiṭṭhaṃ caraṃ nisinno va, Sayāno yāvatāssa vitamiddho,
Etaṃ satiṃ adhiṭṭeyya, Brahmametaṃ vihāra’middha māhu.

Whether he is standing, walking, sitting, or lying down, as long as he is awake he should develop his mindfulness in loving kindness. This is the Noble Living here (in this Dispensation of Buddha), they say.

ဒိ႒ၪၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။
ကာေမသု ၀ိေနယ် ေဂဓံ၊ န ဟိ ဇာတု’ဂၢဗၺေသယ် ပုန ေရတိ။

(ထိုေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေသာသူသည္) သကၠယဒိ႒ိသို႔လည္း မကပ္မူ၍၊ သီလ႐ွိသည္ျဖစ္၍ (ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ဟူေသာ) အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍၊ ၀တၳဳကာမတို႔၌ တပ္မက္ တြယ္တာမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္သည္ရွိေသာ္ အမိ၀မ္း၌ တစ္ဖန္ျပန္၍ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းသို႔ မေရာက္ေတာ့ေပ။

Diṭṭhiñ ca anupaggamma, Sīlavā dassanena sampanno,
Kāmesu vineyya gedhaṃ, na hi jātuggabbhaseyya puna reti.

Not approaching (taking) wrong views, being virtuous and endowed with Vision (The first Path Knowledge), and discarding attachment to sensual objects, he definitely does not come again to lying in a (mother’s) womb.

***********************************************************************
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး (ဦး၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ) သီကံုးဖြဲ႔ဆိုေသာ ေမတၱသုတ္လာ ေမတၱာပြားနည္း ၁၁-နည္း

၁။ သေဗၺ သတၱာ သုခီေနာ ေဟာႏၲဳ။
(က) လံုးစံုမ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
(ခ) ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၂။ တသ, ထာ၀ရာ
(က) ေၾကာက္တတ္, မေၾကာက္တတ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။
(ခ) ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၃။ ဒိ႒, အဒိ႒ာ
(က) ျမင္အပ္, မျမင္အပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။
(ခ) ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၄။ ဒူေရ, အ၀ိဒူေရ
(က) ေ၀းေန, နီးေန၊ ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။
(ခ) ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၅။ ဘူတ, သမၻေ၀သီ
(က) ဘ၀ဇာတ္ဆံုး၊ မဆံုးမ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။
(ခ) ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၆။ ဒီဃ, ရႆ, မဇၩိမ
(က) ရွည္, တို, အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။
(ခ) ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၇။ မဟႏၲ, မဇၩိမ, အဏုက
(က) ႀကီး, ငယ္, အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။
(ခ) ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၈။ ထူလ, အဏုက, မဇၩိမ
(က) ဆူ, ႀကံဳ, အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။
(ခ) ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၉။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ
လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္း႐ွင္းၾကပါေစ။

၁၀။ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကိၪၥိ
အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၁။ ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်
ဆင္းရဲလိုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ႏွင့္ ေမတၱာပြားနည္း mp3 file

4 comments:

ဇနိ said...

မေန႔က ဒီpost ကို မဇနိနဲ႔ႏွစ္ေယာက္အတူလာဖတ္သြားတာ။
း)
က်ေနာ္က ပါဠိလို ဖတ္တာ အဆင္မေျပ..မဇနိက အဆင္ေျပတယ္ အလြတ္ရတယ္...
း)

တန္ခူး said...

ခုလို အေသးစိတ္ရွင္းျပတာ ေက်းဇူးပါ… သိမ္းထားျဖစ္မယ့္postတခုပါ…

စူး said...

အမ.. အခု အဲဒီတရားကို download လုပ္လို့မရဘူးျဖစ္ေနတယ္ အမေရ..
ဆရာေတာ့္ တရားေလးမ်ား မ်ွလို့ရလ်ွင္ မ်ွေစခ်င္ပါတယ္

sonata-cantata said...

Post အဆံုးမွာ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ပရိတ္ႀကီး (၁၁)သုတ္ ႏွင္ ေမတၱာပြားနည္း တရားေတာ္ mp3 flie link ေလး ထပ္ျဖည့္ထားပါတယ္။
ေမတၱာပြားနည္းက တရားေတာ္ အဆံုးနားမွာပါ။