Sunday, November 30, 2008

ေရာင့္ရဲျခင္းႏွင့္ သည္းခံျခင္း


ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ အလိုနည္းျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း, ပ်င္းရိျခင္း, လံု႔လနည္းျခင္းမဟုတ္။ သည္းခံျခင္းသည္ အမ်က္မထြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လက္ေလ်ာ့ အ႐ႈံးေပးျခင္းမဟုတ္။

ေရာင့္ရဲျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတရားတို႔အား မဂၤလာတရားမ်ားအျဖစ္ ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာၾကားခဲ့သည္။ စင္စစ္ ထိုတရားတို႔သည္ ဗုဒၶအဆံုးအမ၌သာမဟုတ္ အျခားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒတို႔ အတြက္လည္း ေလးစားအပ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ေရာင့္ရဲျခင္း, သည္းခံျခင္းတို႔သည္ တိုးတက္မႈ၏ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆလာၾကျခင္းသည္ ထိုတရားတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို လြဲမွားစြာ နားလည္ထားၾက၍သာ ျဖစ္ေပမည္။

ေရာင့္ရဲျခင္း (သေႏၲာသ)သည္ အလိုႀကီးျခင္း, အလိုဆိုးျခင္းတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးတို႔၏ ပစၥည္း, ဥစၥာ, ဂုဏ္တို႔အား မတရားသျဖင့္ မက္ေမာလိုလားျခင္းသည္ အလိုႀကီးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိအစြမ္းအစျဖင့္ ရထားေသာ ပစၥည္း, ဥစၥာ, ဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းသည္ ေရာင့္ရဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ မိမိအရည္အခ်င္း အေလ်ာက္ ရသင့္သေလာက္ႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္းအား ‘ယထာလာဘသေႏၲာသ’ ဟု ေခၚသည္။ မိမိအရည္အခ်င္း အေလ်ာက္ ရရွိလာေသာ ပစၥည္းတို႔ကိုလည္း ရသေလာက္ မယူရ။ ယူသင့္သေလာက္သာ ယူရသည္။ မိမိတြင္ ေရာဂါေ၀ဒနာရွိေနပါက မိမိႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္သာ ေရာင့္ရဲရသည္။ ဤသို႔ေသာ ေရာင့္ရဲမႈမ်ိဳးအား ‘ယထာဗလသေႏၲာသ’ ဟု ေခၚသည္။ မိမိ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သင့္ေတာ္ေစကာမူ၊ မိမိထက္ ပို၍ ထိုက္တန္သင့္ေလ်ာ္သူတို႔ရွိပါက မိမိမသံုးစြဲပဲ ပို၍ သင့္ေတာ္သူတို႔ကို သံုးစြဲေစရသည္။ ဤသို႔ေသာ ေရာင့္ရဲျခင္းမ်ိဳးအား ‘ယထာသာ႐ုပၸသေႏၲာသ’ ဟုေခၚသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ အလိုႀကီးျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊ ရက္ေရာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ထိုေရာင့္ရဲျခင္းႏွင့္ ရက္ေရာျခင္းအစံုသည္ မိမိပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံျခင္းအတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ ရည္မွန္းခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္း၊ လံု႔လ၀ီရိယနည္းျခင္းတို႔မဟုတ္။ အသိပညာေရွ႕ေဆာင္ေသာ အားထုတ္မႈျဖစ္သည္။

ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲလံု႔လျဖင့္ အားထုတ္ရသည္။ အခက္အခဲ အတားအဆီးတို႔ ႀကံဳလာပါကလည္း ရည္မွန္းခ်က္ကို အေလ်ာ့မေပးပဲ၊ ဆင္းရဲဒုကၡကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ရသည္။ သည္းခံႏိုင္ရသည္။ အေလာင္းေတာ္ မဟာဇနကမင္းသည္ မင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေအာက္ပါ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္သည္။

ေယာက္်ားေကာင္းမွန္က ျမတ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ထားရာ၏။ ႀကိဳးစားလံု႔လျပဳရာ၏။ မပ်င္းရိရာ။
အျခားမၾကည့္လင့္။ သမုဒၵရာမွ လြတ္ေျမာက္၍၊ မိမိ အလိုရွိသည့္အတိုင္း မင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ
ငါ့ကိုပင္ သက္ေသထား၍ ဆိုသတည္း။

ဆင္းရဲဒုကၡ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ကို မစြန္႔ရာ။ ဆင္းရဲကို သည္းခံ၍ မေလ်ာ့ေသာ လံု႔လျပဳရာ၏။ ‘ဆင္းရဲတစ္ခါ ခ်မ္းသာတစ္လွည့္’ဟူေသာ ေလာကျဖစ္ၿမဲဓမၼတာကို ႏွလံုးမမူပဲ၊ ပ်င္းရိျခင္းကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ လံု႔လေလ်ာ့သူတုိ႔သည္ သမုဒၵရာတြင္ ငါးလိပ္စာသာျဖစ္ၾကရသည္။ ဆင္းရဲမွ မလြတ္ကင္းႏိုင္။


ေလာကတြင္ လူတို႔သည္ မႀကံစည္ပဲ ျဖစ္လာတတ္သည္ ရွိသလို၊ ႀကံစည္တိုင္းလည္း ျဖစ္မလာတတ္။ လံု႔လရွိသူတို႔သာ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။

ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵတို႔ကို လုပ္ခ်င္ေသာ လံုလ၀ီရိယတို႔ႏွင့္ ညိႇေပးရသည္။ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ ျမင့္ေလ ပို၍ အားစိုက္ေပးရေလ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မိမိ၏ အားထုတ္မႈ အေလ်ာက္ ရရွိလာသည့္တို႔ႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းကို ေရာင့္ရဲျခင္းဟုေခၚသည္။ ေရစီးတစ္ခါ ေရသာတစ္လွည့္ဆိုသလို ထင္သလိုမျဖစ္ပဲရွိပါက မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကို မစြန္႔ပဲ ဆင္းရဲဒုကၡကို သည္းခံႏိုင္ရသည္။ ေလာကဓံကို သည္းခံႏိုင္ရသည္။

ေရာင့္ရဲမႈမရွိသူ၊ သည္းခံမႈမရွိသူတို႔က ထိုသို႔ေသာအေျခေနတြင္ အမွန္တရားကို လက္ေလ်ာ့အစြန္႔ေပး၍၊ လာဘသကၠာရတို႔ကို မက္ေမာၿပီး အမွားဖက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြား တတ္သည္။ ခႏၲီတရားႏွင့္ ျပည့္၀သူ၊ သေႏၲာသတရားႏွင့္ ျပည့္၀သူတို႔ကား မည္သို႔ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၊ သတ္ျဖတ္၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ေစကာမူ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႀကံ့ႀကံ့ခံ၍ ရပ္တည္သြားႏိုင္သည္။

ေတမိမင္းသားသည္ ဆြဲေဆာင္ဖ်ားေယာင္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး, ၿခိမ္းေျခာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သည္းခံကာ မိမိ၏ အဓိ႒ာန္ကို မဖ်က္ခဲ့။ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ခႏၲီ၀ါဒီရေသ့သည္ မိမိရပ္တည္ခ်က္ကို မစြန္႔ပဲ အသက္သာ အေသခံသြားခဲ့သည္။ အဓမၼ၀ါဒီတို႔၏ ႐ႈေထာင့္တြင္ ခႏၲီ၀ါဒီရေသ့သည္ ႐ႈံးနိမ့္သြားသည္ဟု ဆိုေကာင္း ဆိုေပလိမ့္မည္။ စင္စစ္ကား ပါရမီထိုက္ေသာ သည္းခံျခင္းျဖင့္ အႏိုင္ယူသြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဧရာ (မႏၲေလး)
စာၫႊန္း။
ခုဒၵကပါဌအ႒ကထာ - မဂၤလသုတၱ၀ဏၰနာ
ဦးၾသဘာသ - မဟာဇနကဇာတ္ေတာ္ႀကီး၀တၳဳ
ဦးေ႐ႊေအာင္ - ဗုဒၶ ေလာကသားတို႔၏ အႏိႈင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္
ဦးေ႐ႊေအာင္ - ဘ၀အျမင္သစ္

("ခ်င္" ကိုဖတ္ၿပီး ေကာ္မန္႔ ေရးေပးၾကတဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္)

6 comments:

Yu Wa Yi said...

မဂၤလာနံနက္ခင္းပါရွင္။ အရင္ဆံုးဖတ္သြားပါၿပီ။ စာေကာင္းေပေကာင္းေလးေတြရွာေဖြထင္ေပးတာေက်းဇူးပါ ကိုဧရာ။ ေနာက္မွေအးေအးေဆးေဆး မွတ္ခ်က္လာေရးပါဦးမယ္။

Welcome said...

မဂၤလာပါ
စာေကာင္း ေပမြန္ေတြ အသစ္တင္တုိင္း ဖတ္ျဖစ္ ပါတယ္။ ေရာင့္ရဲျခင္းနဲ႔ သည္းခံျခင္း တုိ႔ရဲ႕ ဆုိလုိရင္း အဓိပၸာယ္ကုိ နက္နက္နဲနဲနဲ႔ ဖတ္သြား ပါတယ္။

http://winzaw-mdy.blogspot.com

သင္းႏြယ္ဇင္ said...

တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။ ေရာင့္ရဲျခင္းနဲ႔ သည္းခံျခင္း တုိ႔ရဲ႕ ဆုိလုိရင္း အဓိပၸာယ္ကုိ နားလည္ခံစားရပါတယ္။

tg.nwai said...

ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ ဆရာ..
ဒီပို.စ္ေလးကို copy လုပ္သြားပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ အေခါက္ေခါက္ ျပန္ဖတ္ခ်င္လုိ႔ပါ။

A Linn Nyi said...

ကုိဧရာနဲ႕ မသီတာ ကြ်န္မထက္ အသက္ငယ္လားၾကီးလား မသိေပမယ္႕ စိတ္ကေတာ႕ ကြ်န္မထက္ ရင္႕က်က္တာ ေသခ်ာတယ္။ ဒီပို႕စ္ေလး ေရးတာ ေက်းဇူးပဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ေအာင္ ဖတ္သြားပါတယ္။

တန္ခူး said...

ေရာင့္ရဲျခင္းနဲ ့သည္းခံျခင္းကို ခုမွ ပိုသေဘာေပါက္သြားပါတယ္ဆရာ…
အျမဲအက်ိဳးရွိတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္တည့္ေပးတဲ့ ဆရာရဲ့ ပို ့စ္ေတြ အတြက္ ေလးစားေက်းဇူးတင္လ်က္ပါ….