Friday, March 6, 2009

အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရး


မ်က္ရည္ယိုဗံုး, တုတ္, ဒိုင္း, ေသနတ္မ်ားသံုးသည့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရး အေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ Conflict Resolution သင္တန္းတစ္ခုတက္ရင္း ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္မ်ားထဲက အဓိကရဏသမထ (အျငင္းပြားမႈ ၿငိမ္းေအးေစျခင္း) အေၾကာင္းမ်ားကို ဆက္စပ္ စဥ္းစားမိ၍ ျဖစ္သည္။

“အသက္တစ္ရာ မေနရေသာ္လည္း အမႈတစ္ရာ ေတြ႔ရတတ္သည္” ဆိုေသာစကားအတိုင္း အိမ္တြင္းေရး ကေတာက္ကဆေလးမ်ားမွအစ လုပ္ငန္းခြင္, စီးပြားေရး, လူမႈေရး, ႏိုင္ငံေရးတို႔တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း၌ပင္ ပဋိပကၡ, အျငင္းပြားမႈမ်ား မလြဲေရွာင္သာ ႀကံဳေတြ႔ရေလသည္။ ၀ိနည္းႏွင့္ သုတၱန္ ေဒသနာေတာ္မ်ားတြင္ ထုိသို႔ အျငင္းပြားမႈမ်ား၏ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္း, ခ်ည္းကပ္ပံုႏွင့္ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ဟူေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ သံဃာ့ထုအတြင္းမွ institutionalized conflict မ်ိဳးကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေဟာၾကားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လူ႔ေဘာင္ဘ၀ အမႈကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အလွ်ဥ္းသင့္သလို နည္းမွီ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

**** ****

အျငင္းပြားမႈ ၄-မ်ိဳး
(၁) အမွားအမွန္ အျငင္းပြားမႈ (၀ိ၀ါဒါဓိကရဏ)
(၂) ရဟန္းတစ္ပါးပါးအား ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္တို႔ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု စြတ္စြဲေသာအမႈ (အႏု၀ါဒါဓိကရဏ)
(၃) ရဟန္းတစ္ပါးပါးက ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္တို႔ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မိေသာ အမႈ (အာပတၱာဓိကရဏ)
(၄) သံဃာအဖြဲ႕အစည္း ကိစၥမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈ (ကိစၥာဓိကရဏ)

အျငင္းပြားေၾကာင္း ၆-ပါး
(၁) အမ်က္ေဒါသထြက္၍ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕တတ္ျခင္း
(၂) သူ႔ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္၍ ဂုဏ္ၿပိဳင္တတ္ျခင္း
(၃) မနာလို၀န္တိုျခင္း
(၄) ဟန္ေဆာင္ လွည့္စားတတ္ျခင္း
(၅) ယုတ္မာေသာ အလိုရွိ၍ အယူမွားျခင္း
(၆) တစ္ယူသန္ျခင္း

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းနည္း ၇-မ်ိဳး
(၁) သမၼဳခါ၀ိနည္း (face-to-face resolution)

‘သံ’သည္ ေပါင္းဆံုျခင္း, ‘မုခ’သည္ မ်က္ႏွာဟု အဓိပၸါယ္ရသည္ (သံ + မုခ = သမၼဳခ)။ သမၼဳခါ၀ိနည္းသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံု ေျဖရွင္းေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာလွ်င္ ထိုျပႆနာကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ေျဖရွင္းနည္း အားလံုးတို႔တြင္ ပထမဆံုး အဆင့္ျဖစ္သည္။ ‘မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုျခင္း’ သည္ အျငင္းပြားသူခ်င္း ရင္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုျခင္း (ပုဂၢလသမၼဳခတာ) သာမက အဖြဲ႕အစည္းမ်က္ေမွာက္တြင္ ေတြ႔ဆံုျခင္း (သံဃသမၼဳခတာ), တရားမွ်တမႈကို ေရွး႐ႈျခင္း (ဓမၼသမၼဳခတာ), စည္းမ်ည္းဥပေဒမ်ားကို ေရွး႐ႈျခင္း(၀ိနယသမၼဳခတာ) တို႔လည္းပါ၀င္သည္။

အကယ္၍ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းရာတြင္ မေျပလည္ပဲ အေျခအျမစ္မရွိေသာ အျပန္အလွန္ျငင္းခံုမႈမ်ားသာျဖစ္ေနပါက အမႈကို သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းအား အပ္ႏွံ၍ သံဃာက အရည္အခ်င္းရွိေသာ ရဟန္းအား ခံုသမာဓိလူႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း၍ ဂ်ဴရီလူႀကီးခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္သည္။ ယင္းသို႔ ဂ်ဴရီလူႀကီးေရြးခ်ယ္၍ အမ်ားသိေစရန္ေၾကညာျခင္းအား ၀ိနည္းေဒသနာတြင္ ‘ဥဗၺာဟိကာယ’ ကမၼ၀ါစာဖတ္သည္ဟု ေခၚသည္။

(၂) ေယဘုယ်သိက၀ိနည္း (resolution by the vote of majority)

အကယ္၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက ေယဘုယ်သိက၀ိနည္းကို သံုးရသည္။ `ေယဘုယ်’ သည္ ‘အမ်ား’ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ အမ်ားသေဘာတူညီမႈကို ရယူေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားသေဘာတူညီမႈကို မဲခြဲေသာစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ေရွးအခါက မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ, အလွဴခံပစၥည္းမ်ားကို ေ၀ျခမ္းရာတြင္ျဖစ္ေစ ၀ါးျခမ္းျပားေလးမ်ား, တုတ္ေခ်ာင္းေလးမ်ားအား အသံုးခ်၍ စာေရးတံမဲ ဟုေခၚသည္။ မဲခြဲရာတြင္လည္း (၁) လ်ိဳ႕၀ွက္မဲခြဲျခင္း, (၂) နားရင္းသို႔ကပ္၍ တိုးတိုးေျပာကာ မဲခြဲျခင္း, (၃) ပြင့္လင္းစြာ အမ်ားေရွ႕တြင္ မဲခြဲျခင္းဟု သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ မဲေပးမည့္သူသည္ ဆႏၵ, ေဒါသ, ေမာဟ, ဘယာဟူေသာ အဂတိေလးပါး ကင္းစင္ရသည္။ ထိုအျပင္ မဲေပးေသာ ရဟန္းအား ေခ်ာက္လွန္႔ျခင္း, အျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ရ။

(၃) သတိ၀ိနည္း (acquittal on basis of conscious innocence)

အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ဦးက မတရားသျဖင့္ အေျခအျမစ္မရွိပဲ မွားယြင္းစြာ စြတ္စြဲျခင္းခံရပါက အစြတ္စြဲခံရသူသည္ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းအလယ္တြင္ မိမိသည္ ဤအျပစ္မ်ိဳး က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းကို မမွတ္မိပါဟု ျငင္းဆို၍ မိမိအား သတိ၀ိနည္းေပးရန္ ေတာင္းခံရသည္။ အကယ္၍ ဤရဟန္းသည္ အမွန္တကယ္ အျပစ္ကင္းစင္သူျဖစ္ပါက သံဃာထုက လက္ခံျခင္းျဖင့္ အျပစ္ကို ေျပေပ်ာက္ေစႏိုင္သည္။

(၄) အမူဠႇ၀ိနည္း (acquittal on basis of past insanity)

အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ဦးအား အျပစ္ကို စြတ္စြဲခံရသည့္အခါတြင္ ထိုအျပစ္ကို ႐ႈးသြပ္ စိတ္ေဖာက္ျပန္ေသာအခ်ိန္တြင္ က်ဳးလြန္မိ၍ မမွတ္မိပါက ထိုသို႔ ႐ူးသြပ္ေတြေ၀ျခင္း (အမူဠႇ)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေျပၿငိမ္းေစေသာနည္းကို အမူဠႇ၀ိနည္းဟုေခၚသည္။

(၅) ပဋိညာတကရဏ (acquittal by confession)

သံဃာက စစ္ေၾကာသည္ျဖစ္ေစ, မစစ္ေၾကာသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတြင္ အျပစ္ရွိပါက ထိုအျပစ္အား သံဃာအလယ္တြင္ ေတာင္းပန္၍ ေနာင္တြင္ ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟု ၀န္ခံျခင္းျဖင့္ ေျပၿငိမ္းေစေသာနည္း ျဖစ္သည္။

(၆) တႆပါပိယသိကာ၀ိနည္း (procedure for the obstinate people)

စြတ္စြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံဃာက စစ္ေဆး ေမးျမန္းေသာအခါ ေကာင္းစြာမေျဖပဲ ေရွာင္လြဲ၍ေနေသာ ရဟန္းအား ယုတ္မာေသာရဟန္း အျဖစ္သတ္မွတ္၍ ေျဖရွင္းေသာ နည္းျဖစ္သည္။ တႆပါယိယသိက ကံျပဳသည္ဟုေခၚသည္။

(၇) တိဏ၀တၳာရက၀ိနည္း (procedure of covering with grass)

မစင္ကို ျမက္ျဖင့္ဖံုးအုပ္သကဲ့သို႔ ေသးငယ္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအား ဖံုးအုပ္ကာ ႏွစ္ဖက္ျငင္းခံုေနၾကေသာ ရဟန္းမ်ား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေစေသာ နည္းျဖစ္သည္။ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ သင္ပုန္းေခ် လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာအမ်ားစုသည္ ႀကီးေလးေသာ ျပႆနာမ်ားမဟုတ္ပဲ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ အျငင္းပြား ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အေပၚယံျပႆနာမ်ားအား တစ္ယူသန္ျငင္းခံုေနၾကပါက အမိႈက္ကစ ျပႆာဒ္မီးေလာင္ ဆိုသကဲ့သို႔ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထိုအခါတြင္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ရဟန္းက ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းရသည္။ ကြဲျပားမႈမ်ားထဲမွ တူညီမႈတို႔ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ရသည္။ ျငင္းခံုေနေသာ အုပ္စုထဲမွ ေျပာဆိုရလြယ္မည့္ ရဟန္းကို ရွာေဖြခ်ဥ္းကပ္ရသည္။ ထိုရဟန္းမွစ၍ အမွားအမွန္ကို ရွင္းလင္းျပသကာ ညီညြတ္ေစရန္ ေျပာေဟာရသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံႏိုင္ပါက ေသးဖြဲေသာကိစၥရပ္မ်ားအား အာဃာတမထားပဲ ေမ့ေပ်ာက္ခြင့္လြတ္ရသည္။

***** *****

ဗုဒၶၫႊန္ၾကားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္းမ်ားအားျပန္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သံုးသပ္ပါက မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံု ေျဖရွင္းျခင္းသည္ မည္သည့္ ျပႆနာမ်ိဳးအတြက္မဆို ဦးစြာက်င့္သံုးရမည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္း၍ မေျပလည္ပါက အဂတိကင္းစြာ အမ်ားသေဘာတူ မဲခြဲ၍ ေျဖရွင္းရသည္။ မိမိတြင္ အျပစ္တစ္စံုတရာ က်ဴးလြန္မိပါက အမ်ားေရွ႕တြင္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရသည္။ ေနာင္တြင္ ေစာင့္စည္းပါမည္ဟု ကတိေပးရသည္။ မိမိမက်ဴးလြန္သည့္ စြတ္စြဲခ်က္မ်ိဳးျဖစ္က အမ်ားေရွ႕တြင္ မိမိ၏ ႐ိုးသားျဖဴစင္မႈကို ေၾကညာေျဖရွင္းရသည္။ မိမိ ႐ူးသြပ္ စိတ္ေဖာက္ျပန္ခ်ိန္တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမႈမ်ိဳးျဖစ္က အဖြဲ႔အစည္းက လက္ခံခြင့္လြတ္ႏိုင္သည္။ ေသးငယ္ေသာ အျပစ္မ်ား, ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး သင္ပုန္းေခ် ခြင့္လြတ္ၾကရသည္။ အကယ္၍ အျပစ္ရွိသည္ကို ၀န္မခံပဲ မ႐ိုးမသား ျငင္းဆန္ေနပါက ထိုပုဂၢိဳလ္အား ယုတ္မာသူအျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းကသတ္မွတ္၍ ထိုသူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ယုတ္သိမ္း အျပစ္ေပးရသည္။

စာၫႊန္း။

မဇၩိမနိကာယ္၊ ဥပရိပဏၰာသ၊ ေဒ၀ဒဟ၀ဂ္၊ သာမဂါမသုတ္
မဇၩိမနိကာယ္၊ ဥပရိပဏၰာသ၊ ေဒ၀ဒဟ၀ဂ္၊ ကိႏၲိသုတ္
၀ိနည္းစူဠ၀ါ၊ သမထခႏၶက

Vinaya Texts - translated by Hermann Oldenberg

ဧရာ (မႏၲေလး)

5 comments:

Welcome said...

ေခါင္းစဥ္ဖတ္ၿပီး အေျပးလုိက္လာတာ ..
လဲြတယ္ဗ် ..
ဖတ္ေပမယ့္ ဥာဏ္မီေသးဘူးခင္ဗ် ..

ေလးစားလ်က္

tg.nwai said...

မသီတာေရးတယ္ထင္လုိ႔ အိမ္တြင္းေရး အဓိကရုဏ္း ေျဖရွင္းနည္းမ်ားလားလုိ႔...နည္းယူမလုိ႔ အေျပးေလး လွမ္းလာမိတာ..။

မွတ္သားသြားပါတယ္ရွင္။
ပထမဆံုး မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ေျဖရွင္းတာ။
သံဃာေတာ္ေတြအတြက္ေတာ႔ သီလေစာင္႔တည္ထားေတာ႔ ဟုတ္တယ္ဆရာ..။ ဒါေပမယ္႔ စကားကို ေရွ႔တမ်ိဴး ေနာက္တမ်ိဳးေျပာတာတုိ႔..
ေ၀႔လည္ေၾကာင္ပတ္ေျပာေနတာတုိ႔... ေျပာၿပီးသားေပမယ္႔ မေျပာခဲ႔ပါဘူးလုိ႔ ေျဗာင္ညာေနတဲ႔ ကိစၥေတြ... အမ်ားအားကိုယ္တုိင္က အားကိုးမရရင္ေတာ႔ အသံုးမတည္႔ဘူး ထင္ပါရဲ႕ေလ..။

Rita said...

ဖတ္ၿပီးေတြးသြားပါတယ္ မသီတာေရ
ေကာင္းမြန္တဲ့ post ပါ

ေလးမီ said...

အျငင္းပြားမႈ ၄-မ်ိဳး နဲ့
အျငင္းပြားေၾကာင္း ၆-ပါး
(၁) အမ်က္ေဒါသထြက္၍ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕တတ္ျခင္း
(၂) သူ႔ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္၍ ဂုဏ္ၿပိဳင္တတ္ျခင္း
(၃) မနာလို၀န္တိုျခင္း
(၄) ဟန္ေဆာင္ လွည့္စားတတ္ျခင္း
(၅) ယုတ္မာေသာ အလိုရွိ၍ အယူမွားျခင္း
(၆) တစ္ယူသန္ျခင္း
တို့ေတြဘာကြာပါသလဲ? ဥာဏ္ရည္ မမီွလို့ေမးလိုက္ပါတယ္။

sonata-cantata said...

အျငင္းပြားမႈ ေလးမ်ိဳးက Topics ေလးမ်ိဳးပါ။ အျငင္းပြားေၾကာင္း ၆-ပါးကေတာ့ Root Causes ေတြပါ။