Tuesday, May 19, 2009

ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ


လူ႔ေလာကတြင္ အ႐ိုင္းအစိုင္း တိရစၧာန္သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔သဘာ၀ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ တိရစၧာန္သဘာ၀ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္း ႏိုင္ရာစား အဓမၼတရားႀကီးစိုးေသာေလာကတြင္ လူတို႔သည္ လူဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာ အထိတ္တလန္႔ က်ီးလန္႔စာစား ေနထိုင္အသက္ေမြး ၾကရသည္။ ယဥ္ေက်းေသာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာစသည့္ ျဗဟၼစိုရ္တရားတို႔ႀကီးစိုးေသာ ေလာကတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ ေနထိုင္ၾကရသည္။ တိရစၧာန္စိတ္, ျဗဟၼစိုရ္စိတ္တို႔သည္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္အတြင္းသႏၲာန္တြင္သာ မူတည္သည္မွန္ေသာ္လည္း၊ အဓမၼႀကီးစိုးေသာ ေလာကအလယ္တြင္ လ႔ူသိကၡာရွိစြာ ေနထိုင္ရန္မလြယ္။ မိမိသည္ မည္မွ်ပင္ ေမတၱာ, က႐ုဏာတရားမ်ား ထားလိုပါေသာ္လည္း အဓမၼအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနမည္။ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ညံ့သူျဖစ္လွ်င္ အမ်ားနည္းတူ မိုးခါးေရေသာက္ကာ အဓမၼအင္အားစုမ်ား၏ ဖက္ေတာ္သားျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း၍ လူ႔သိကၡာရွိေသာ ေလာကတြင္ ေနထိုင္လိုသူတို႔သည္ အဓမၼတရားမ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ ဓမၼႀကီးစိုးေအာင္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းရသည္။ ထို႔အတူပင္ ႏိုင္ရာစား တိရစၧာန္၀ါဒကို လိုလားသူတို႔ကလည္း အဓမၼတို႔လြမ္းမိုးအသာရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကေပမည္။ ေလာကသည္ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼတို႔၏ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သည္။ ဓမၼဖက္ေတာ္သားသည္ အဓမၼ၏ ရန္သူျဖစ္၍၊ အဓမၼ၏ ဖက္ေတာ္သားတို႔သည္ ဓမၼ၏ ရန္သူျဖစ္သည္။ ၾကားေနသူဟူ၍ မရွိ။ မိမိသည္ လူ႔တိရစၧာန္ေလာ, လူပီသေသာ လူေလာ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္သာရွိသည္။ ဓမၼကိုေ႐ြးခ်ယ္လွ်င္ အဓမၼကို ဆန္႔က်င္ရန္မွာ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္အမႈတို႔ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ရမည္။ ႏႈတ္အမႈတို႔ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ရမည္။ ကိုယ္ႏႈတ္တုိ႔ျဖင့္ မဆန္႔က်င္သာလွ်င္လည္း “မတရားမႈတို႔အား လက္မခံႏိုင္” ဟု စိတ္မွ ဆန္႔က်င္ၾကရမည္။

မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ ပန္းတိုင္အရ ဓမၼကို ဦးတည္သည္။ သို႔ေသာ္ ပန္းတိုင္တစ္ခုတည္းသာ ပဓာနမဟုတ္။ ပန္းတိုင္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ လမ္းစဥ္သည္လည္း ပဓာနက်သည္။ ပန္းတိုင္ေရာ လမ္းစဥ္ပါ မွန္ကန္ပါမွ ဓမၼအစစ္ျဖစ္သည္။ မတရားမႈတို႔ကို ဆန္႔က်င္ရာတြင္ အၾကမ္းမဖက္၀ါဒကိုစြဲကိုင္၍ ဆန္႔က်င္သည္လည္းရွိသည္။ ဓားကိုစြဲကိုင္၍ ဆန္႔က်င္သည္လည္းရွိသည္။ ဓားကိုစြဲကိုင္ ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ လမ္းစဥ္အရ ဓမၼနည္းမက်၍ မည္မွ်ပင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းေစ စင္းလံုးေခ်ာ ဓမၼ မျဖစ္။ စစ္သည္ တရားေသာစစ္ဟုဆိုဆို, မတရားေသာစစ္ဆိုဆို ပါဏာတိပါတကံ က်ဴးလြန္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အကုသိုလ္သာျဖစ္သည္။ စစ္ေျမျပင္တြင္ ႐ြပ္႐ြပ္ခၽြံခၽြံတိုက္ခိုက္ရင္း အသက္စြန္႔သြားေသာ စစ္သည္တို႔၏ လားရာကို ဂါမဏိစစ္သူႀကီးက ဗုဒၶထံ ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးသည္။ ဗုဒၶက မေျဖ။ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးပါမွ စစ္သည္တို႔၏ လားရာသည္ ငရဲႏွင့္ တိရစၧာန္သာျဖစ္သည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။ “ရဲေသာ္ မေသ၊ ေသေသာ္ ငရဲမလား”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္သည္ ဗုဒၶ၀ါဒအရ မွန္ကန္ေသာ ေဆာင္ပုဒ္ မဟုတ္။ ဓမၼသည္ မ်က္ႏွာမလိုက္။ စင္စစ္ တရားေသာစစ္၊ မတရားေသာစစ္ဟု မရွိ။ အကုသိုလ္မွန္လွ်င္ မေကာင္းေသာအက်ိဳးကိုသာ ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒအရ အဓမၼကို ဆန္႔က်င္ရာတြင္ တရားသျဖင့္ေသာ နည္းကိုသာ သံုးရသည္။

သို႔ဆိုက အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းတို႔ျဖင့္ တုန္႔ျပန္၍ မရႏိုင္ေလာက္ေသာ အဓမၼတို႔၏ ရန္ကို အညံ့ခံရေတာ့မည္ေလာ…။ အဓမၼႀကီးစိုးမႈကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရေတာ့မည္ေလာ…။ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးခပ္လိုေသာ ေယာက္်ားသည္ သစ္၀ါးတို႔ကို အမွီျပဳ၍ ကူးရသည္။ အကယ္၍ သစ္၀ါးတို႔ မရပဲ ေခြးေသေကာင္ပုတ္သာ ရပါကလည္း တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ေရာက္ေရးကိုသာ ပဓာနထား၍ စက္ဆုပ္႐ြံ႐ွာဖြယ္ ေခြးေသေကာင္ပုတ္ကိုပင္ အမွီျပဳကာ ကူးသင့္ကူးရေပမည္။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ အကုသိုလ္ျဖစ္မွန္း သိေသာ္လည္း၊ ထိုအကုသိုလ္ေၾကာင့္ အပါယ္ဘ၀က်ရမည္ကို သိေသာ္လည္း မိမိ၏ ဘ၀ကိုအနစ္နာခံ၍ မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္ ေကာင္းစားေရး, အဓမၼမထြန္းကားေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္။ ဇာတ္ေတာ္တို႔တြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္လည္း ဓားလမ္းစဥ္ကို သံုးခဲ့ဖူးေသာ သာဓကမ်ားစြာရွိသည္။ သို႔ေၾကာင့္လည္း အေလာင္းေတာ္ဘ၀တြင္ အပါယ္ငရဲ က်ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ တိရစၧာန္ဘ၀ ေရာက္ရသည္မ်ား လည္းရွိသည္။ ဓားလမ္းစဥ္သည္ ေခြးေသေကာင္ပုတ္ကဲ့သို႔ပင္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္၍ ပန္းတိုင္ေရာက္ေရး အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ဆက္လက္ ဖက္တြယ္ထားရမည့္ လမ္းစဥ္မ်ိဳး မဟုတ္။ မိမိဘ၀ေကာင္းစားေရး, မိမိ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဓားလမ္းစဥ္ကို ကိုင္စြဲခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ အႏိုင္က်င့္ အဓမၼ၀ါဒတို႔ မလႊမ္းမိုးေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ရသည္။ ဓားလမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ဖက္တြယ္ထားပါက မိမိတို႔၏ ဓမၼထြန္းကားေရး မူလပန္းတိုင္ ေပ်ာက္ဆံုးကာ အဆိုးသံသရာ လည္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳၾကရမည္။

“စိေတၱန နိယ်တိ ေလာေကာ” ဆိုသည့္အတိုင္း ေလာကကို စိတ္က ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားက ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ “ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ” ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္ လူပီသေသာ လူသားေလာကႏွင့္ လူ႔တိရစၧာန္ေလာကကို ေ႐ြးခ်ယ္ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဧရာ (မႏၲေလး)

စာညႊန္း။
သံ-၄-၃၅၅၊ သဠာယတ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္၊ ဂါမဏိသံယုတ္၊ ေယာဓာဇီ၀သုတ္
ဦးေ႐ႊေအာင္ - ဘ၀အျမင္သစ္
ဦးေ႐ႊေအာင္ - ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္

7 comments:

Ko Paw said...

ဓါးလွံလက္နက္တုိ႔ကုိ ကုိင္စြဲသည့္အခါ လူသားတုိ႔၏ စိတ္သည္ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းလာေလ့ရွိသည္မွာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ တဖန္ ဓါးလွံလက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သူသည္ ေနာက္ပုိင္း ျဖစ္လာသမွ်ကိစၥအ၀၀တြင္ ဓါးလွံလက္နက္ကုိသာ အားထားေျဖရွင္းလုိသည့္ အက်င့္စြဲကပ္လာတတ္သည္ကုိ သတိျပဳဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။

ဓမၼနည္းျဖင့္ အၾကမ္းမဖက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ လုံေလာက္ေသာအားထုတ္မႈကုိ ျပဳခဲ့ၾကၿပီးၿပီေလာဟု ဆန္းစစ္သင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ေခြးေသေကာင္ပုတ္ကုိ မဖက္တြယ္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ အစြမ္းကုန္ႀကဳိးစားသင့္ေသးသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

Nge Naing said...

အခုမွ ေရာက္ဖူးေပမယ့္ ဒီဘေလာ့ဂ္ကို ကၽြန္မ သိပ္သေဘာက်တယ္။ ပို႔စ္ပါ အခ်က္အလက္ ေတြကိုလည္း သိပ္ကိုသေဘာက်တယ္။ ကိုေပါရဲ့ မွတ္ခ်က္ကိုလည္း သေဘာက်တယ္။ မွ်ေ၀ေပးက်တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးပါ။

ကို said...

“မတရားမႈတို႔အား လက္မခံႏိုင္” ဟု စိတ္မွ ဆန္႔က်င္ၾကရမည္။

တန္ခူး said...

“ဓမၼဖက္ေတာ္သားသည္ အဓမၼ၏ ရန္သူျဖစ္၍၊ အဓမၼ၏ ဖက္ေတာ္သားတို႔သည္ ဓမၼ၏ ရန္သူျဖစ္သည္။ ၾကားေနသူဟူ၍ မရွိ။ မိမိသည္ လူ႔တိရစၧာန္ေလာ, လူပီသေသာ လူေလာ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္သာရွိသည္။ ဓမၼကိုေ႐ြးခ်ယ္လွ်င္ အဓမၼကို ဆန္႔က်င္ရန္မွာ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္အမႈတို႔ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ရမည္။ ႏႈတ္အမႈတို႔ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ရမည္။ ကိုယ္ႏႈတ္တုိ႔ျဖင့္ မဆန္႔က်င္သာလွ်င္လည္း “မတရားမႈတို႔အား လက္မခံႏိုင္” ဟု စိတ္မွ ဆန္႔က်င္ၾကရမည္။”

အထက္ပါ အပိုဒ္ေလးက အနွစ္ပဲဆရာ။ ခက္တာက စိတ္နဲ ့ဆန္ ့က်င္တဲ့ အဆင့္က မတက္နုိင္ေသးတာပဲေလ။ အနွစ္သာရျပည့္၀တဲ့ ဒီပို ့စ္ေလးအတြက္ ေက်းဇူးပါဆရာ။

သက္ေဝ said...

ကိုယ္ႏႈတ္တုိ႔ျဖင့္ မဆန္႕က်င္ သာလွ်င္လည္း “မတရားမႈတို႔အား လက္မခံႏိုင္” ဟု စိတ္မွ ဆန္႔က်င္ၾကရမည္။

အဲဒီစာေၾကာင္းေလးကို စိတ္ထဲကေရာ၊ အသံထြက္ၿပီးေတာ့ပါ အထပ္ထပ္ ရြတ္ၾကည့္ေနမိတယ္...
ဒီပိုစ့္ေလးအတြက္ အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...။

Yu Wa Yi said...

“မိမိသည္ မည္မွ်ပင္ ေမတၱာ, က႐ုဏာတရားမ်ား ထားလိုပါေသာ္လည္း အဓမၼအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနမည္။ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ညံ့သူျဖစ္လွ်င္ အမ်ားနည္းတူ မိုးခါးေရေသာက္ကာ အဓမၼအင္အားစုမ်ား၏ ဖက္ေတာ္သားျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း၍ လူ႔သိကၡာရွိေသာ ေလာကတြင္ ေနထိုင္လိုသူတို႔သည္ အဓမၼတရားမ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ ဓမၼႀကီးစိုးေအာင္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းရသည္”

ေလာကမွာ ဘယ္အုပ္စုကအင္အားႀကီးေနလဲဆိုတာကို..ေလာကအေနအထားကပဲေျပာျပေနပါတယ္။ အင္အားနည္းေနေသးတဲ့ဖက္မွာရပ္တည္ေနရတာၾကာေတာ့..အင္အားေတြလည္းနည္းလာသလိုခံစားမိျပန္တယ္။ ဦးဧရာရဲ ့စာေတြကေတာ့ အားျဖစ္ေစပါတယ္။

sonata-cantata said...

မွတ္ခ်က္ေရးသြားသူ အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းကသာ ဗုဒၶ၀ါဒနဲ႔ ညီညြတ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အဓမၼကို ဆန္႔က်င္ျခင္း ဆိုရာမွာလည္း “အေသ၀နာစ ဗာလာနံ”ကို အျပည့္အ၀လိုက္နာၾကရင္ေတာင္ အေတာ္ခရီးေရာက္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။