Friday, May 29, 2009

ေၾကာက္တတ္ဖို႔ လိုပါသည္

ေၾကာက္တတ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ေရွာင္႐ွားလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိအေပၚ, မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ၾကေရာက္လာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေၾကာက္ျခင္းတြင္ မွန္ကန္ေသာ ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ေၾကာက္ျခင္းဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိေလသည္။

မွန္ကန္ေသာ ေၾကာက္ျခင္းသည္ အမွားအမွန္ကို ပိုင္းျခားေ၀ဖန္သိ၍ အမွားကို က်ဴးလြန္မိပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ မွားယြင္းေသာ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ လတ္တေလာရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာကိုသာ ေၾကာက္တတ္ၾကသည္။ အသိဉာဏ္မပါ၍ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားေ၀ဖန္ႏိုင္စြမ္းမရွိပဲ၊ အမွားကိုလည္း က်ဳးလြန္မိေစႏိုင္သည္။ မတရားမႈဆီသို႔ ဦးတည္ေစႏိုင္၍ “ဘယာဂတိ”ဟု သတ္မွတ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းကသာ တရားမွ်တေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ၾသတၱပၸ”ေခၚ မွန္ကန္ေသာ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းအား ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ေလာကပါလတရားဟု သတ္မွတ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ အဓမၼအင္အားစုမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို မေၾကာက္။ မတရားမႈမ်ား က်ဳးလြန္ရမည္ကိုသာ ေၾကာက္သည္။ မွားယြင္းစြာ ေၾကာက္တတ္သူမ်ားသည္ လတ္တေလာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို စိုး႐ြံ႕ၾကေသာ္လည္း၊ မတရားမႈတို႔ တျဖည္းျဖည္း လိႈက္စားကာ လူ႔ေဘာင္ေလာက ပ်က္စီးေစမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုမူ လစ္လွ်ဳ႐ႈ မ်က္ကြယ္ျပဳ ထားတတ္ၾကသည္။


ေကာဋသိမၺလိဇာတ္ေတာ္တြင္ ဂဠဳန္ႏွင့္ ငွက္ငယ္ကို ပမာျပဳ၍ မွွန္ကန္စြာ ေၾကာက္တတ္ဖို႔လိုေၾကာင္း ေဟာၾကားထားသည္ကို မွ်ေ၀လိုပါသည္။ တခါက ဂဠဳန္မင္းသည္ မိမိ၏ ကိုယ္အား ယူဇနာ-၁၅၀ မွ်ႀကီးေအာင္ ဖန္ဆင္း၍ သမုဒၵရာေရျပင္ကိုခြဲကာ နဂါးမင္းကို အၿမီးမွ ဖမ္း၍ ခ်ီလိုက္သည္။ နဂါးလည္း ႐ုန္းရင္းကန္ရင္းျဖင့္ပင္ ဂဠဳန္ခ်ီရာ ပါသြားရသည္။ ဂဠဳန္လည္း ျပင္းေသာအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လက္ပံပင္တစ္ပင္ရွိသည့္ ေတာကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားသည္။ နဂါးက အသက္ေဘးမွလြတ္ရန္ လွမ္း၍မိေသာ ေညာင္ပင္ႀကီးအား ရစ္ေခြ၍ ႐ုန္းသည္။ သို႔ေသာ္ ဂဠဳန္မင္းသည္ အလြန္ခြန္အားႀကီး၍ ေညာင္ပင္ပါ အျမစ္မွကၽြတ္၍ ပါသြားေလသည္။ ထို႔ေနာက္ နဂါးကို စားကား အႂကြင္းအက်န္တို႔ကို သမုဒၵရာတြင္ စြန္႔ပစ္၏။

ထိုအခါတြင္ ေညာင္ပင္တြင္ေနေသာ ငွက္မသည္ မိမိ၏ အသိုက္အၿမံဳပ်က္စီးသြား၍ လက္ပံပင္သို႔ ေျပာင္း၍ ေနေလသည္။ ဤသို႔ ငွက္ငယ္မ ေျပာင္းေ႐ြ႕လာေသာအခါ လက္ပံပင္ေစာင့္နတ္က အလြန္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြား၍ လက္ပံပင္သည္ အျမစ္မွ စ၍ တုန္ေလ၏။ ဤသည္ကိုျမင္ေသာ ဂဠဳန္မင္းက “မိမိကဲ့သို႔ အလြန္ခြန္အားႀကီးမားေသာ ဂဠဳန္က နဂါးကို ခ်ီ၍ လက္ပံပင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားစဥ္က ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း မရွိ။ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဤငွက္ငယ္မ လာသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕ရပါသနည္း” ဟု တအံ့တၾသ ေမးေလ၏။ ထိုအခါ လက္ပံပင္ေစာင့္နတ္က “ဤငွက္ငယ္မသည္ ငါ၏ သစ္ပင္ခြ၌ က်င္ႀကီး စြန္႔အံ့။ ထိုက်င္ႀကီးမွ ေညာင္ေစ့, ေရသဖန္းေစ့တို႔သည္ အပင္ေပါက္ကာ, ဤလက္ပံပင္အား လႊမ္းမိုး လတၱံ႔။ ငါ၏ ဗိမာန္လည္း ပ်က္အံ့” ဟူေသာ အနာဂတ္ေဘးကို ျမင္၍ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေၾကာင္း ေျဖေလသည္။

သေကၤယ် သကႋတဗၺာနိ၊ ရေကၡယ်ာ နာဂတံ ဘယံ
႐ြံ႐ွာသင့္သည္ကို ႐ြံ႐ွာရာ၏။ အနာဂတ္ေဘးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။

မေၾကာက္သင့္သည္တို႔ကို မေၾကာက္မိဖို႔ လိုသည္။ ေၾကာက္သင့္သည္တို႔ကို ေၾကာက္တတ္ဖို႔လိုသည္။ မတရားမႈတို႔ တျဖည္းျဖည္း လိႈက္စား ၀ါးၿမိဳခံရမည့္ အေရးကို မ်က္ကြယ္မျပဳမိပဲ၊ ေစ့ေစ့ေတြး၍ ေၾကာက္တတ္ဖို႔လိုပါသည္။


ဧရာ(မႏၲေလး)

စာၫႊန္း။
ဇာတက-၄၁၂၊ သတၱကနိပါတ္-ဂႏၶာရ၀ဂ္-ေကာဋသိမၺလိဇာတ္

12 comments:

Moe Cho Thinn said...

"မွန္ကန္ေသာ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ အဓမၼအင္အားစုမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို မေၾကာက္။ မတရားမႈမ်ား က်ဳးလြန္ရမည္ကိုသာ ေၾကာက္သည္"

ကိုဧရာ.. အင္အားျဖစ္ေစတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးပါ။

Steve Evergreen said...

too much! i will

come back and read it through soon.

i arrived from pauk's blog.

sonata-cantata said...

မဂၤလာပါ ကိုSteve
ႀကိဳဆိုလ်က္ပါ ကိုSteve

Ko Paw said...

မ်က္စိဖြင့္ေပးတဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ပါပဲ… ကုိဧရာ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ “ေၾကာက္ေတာ့ေၾကာက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ မ်က္စိဖြင့္ၿပီး ေၾကာက္ၾကပါ” ဆုိတာ ဒီအဓိပၸါယ္ပဲေပါ႔။

ဆရာေအာင္သင္းကေတာ့ ေဟာေျပာပြဲတခုမွာ စာရိတၱသတၱိဆုိတာ….

“လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ လုပ္ရဲတဲ့သတၱိ။
မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္တာကုိ မလုပ္ဘဲေနရဲတဲ့ သတၱိ”….လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ၿခဳံငုံေျပာရရင္ေတာ့ ဟီရိၾသတၱပၸကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၿပီး က်င့္ႀကံၾကဖုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီအရွက္နဲ႔အေၾကာက္ဟာ “ေလာကပါလတရား” (သုိ႔မဟုတ္) ေလာကကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေသာတရား ရယ္လုိ႔ ေခၚဆုိေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါတယ္။ အဲသည္တရားကုိ လူအမ်ားမေစာင့္ထိန္းရင္ ေလာကႀကီးဘယ္လုိျဖစ္တတ္သလဲဆုိတာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကုိ အထူးတလည္ ဥပမာေတာင္ ေပးေနစရာမလုိေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။

တန္ခူး said...

ဆရာ့စာေတြဖတ္ဖတ္ျပီး ကြ်န္မတို ့ 5th yr နဲ ့ final yr မွာ ဆရာစာသင္ခဲ့တာကို အျမဲျပန္ သတိရမိတယ္… ကြန္ျပဴတာဘာသာကို ကိုယ္နဲ ့အေတာ္အလွမ္းေ၀းေနသလို ေၾကာက္လန္ ့ေနတတ္တဲ့ ကြ်န္မတို ့လို ခပ္ဖ်င္းဖ်င္းလူမ်ိဳးေတြ ဆရာရဲ့ တိက်ျပတ္သား အခ်ိတ္အဆက္မိတဲ့ ရွင္းျပခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေအာင္ဖို ့ကေန အမွတ္မ်ားဖို ့ထိ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ေတြ ၀င္လာခဲ့တယ္… ဟိုတေန ့ကပဲ ဆရာရဲ့ ဓမၼနဲ ့အဓမၼပို ့စ္ကို ဆရာ့တပည့္ကြ်န္မအမ်ိဳးသားကို ေျပာျပရင္း ဟိုးအရင္ ဆရာစာသင္ခဲ့တာေတြပါ ေျပာျဖစ္ၾကတယ္… သူက ဆရာရဲ့ခ်က္က်လက္က် ရွင္းျပခ်က္ေတြကို ျပန္ေျပာနိုင္တဲ့အထိ မွတ္မိေနေသးတယ္ (ကြ်န္မက သူ ့ေလာက္ေတာ့ မမွတ္မိဘူးေလ… 8-() ဆရာေရးတဲ့ စာေတြကလဲ အဲဒီလုိပဲ… တခါတခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို္မွ ုန္၀ါးေနရာက ၾကည္လင္လာေအာင္၊ တခါတခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမသိမသာလိမ္မိေနရာက မလိမ္မိေအာင္၊ တခါတခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေလ်ာ့ေပးအလိုလိုက္ေနရာက စည္းကမ္းတက်ထိန္းသိမ္းတတ္ေအာင္ တည့္တည့္မတ္မတ္ လမ္းညြွန္ေပးတတ္တဲ့ ဆရာ့စာေတြက တန္ဖိုးၾကီးလြန္းလို ့ အရမ္းကို ေက်းဇူးတင္ေလးစားမိပါတယ္ဆရာ… ဆရာက ကြ်န္မတို ့ကို ဒီဘေလာ့ေလးနဲ ့စာေတြသင္ေနတုန္းပါပဲ… ( မမသီတာေရ… ဟိုတေန ့က ကြ်န္မက ေၾကာက္တတ္တယ္လုိ ့ မမကိုေျပာတာ ဆရာမ်ားၾကားသြားလားဟင္… ဒီပို ့စ္က အေတာ္ထိတယ္… ဟိဟိ)

ခင္မင္းေဇာ္ said...

က်မေတာ့ ဒီပို႕စ္ကို သိပ္ႀကိဳက္တာပဲ။ လူတုိင္းနားလည္ဖို႕လိုတယ္။ မေၾကာက္တတ္တာက မိုက္ရူးရဲတာပဲ။ ေၾကာက္တတ္ဖို႕လိုတယ္။ မ်က္စိဖြင့္ၿပီး ေၾကာက္တတ္ဖို႕လိုပါသည္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Anonymous said...

ႀကိဳက္တယ္ဗ်ာ။ သိမ္းထားလုိက္အုန္းမယ္။hanlinhtun

Yu Wa Yi said...

အသက္ကို ဥာဏ္ေစာင့္ လို ့ဆိုတယ္မဟုတ္လား။
ဥာဏ္ဆိုတာက အေၾကာက္တရားရိွမွ ေပၚလာၾကတာထင္ရဲ ့ေနာ္။

tg.nwai said...

အင္း..ေၾကာက္တတ္ဖုိ႔လည္း သတၱိလိုေသးတာပဲေနာ္..။
တန္ဖုိးရွိတဲ႔ ပို႔စ္ေလးအတြက္ ေက်းဇူးပါ..

ရႊန္းမီ said...

ေၾကာက္စရာေကာင္းတာကိုပဲ ေၾကာက္တတ္ဖို႔ သတိေပးတဲ့တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

Myo Win Zaw said...

မွန္မွန္ကန္ကန္ေၾကာက္တက္ပါၿပီ

သက္ေဝ said...

တန္ခူးတို႕လို ေက်ာင္းတုန္းက ဆရာ့ တပည့္ မျဖစ္ခဲ့ရေပမယ့္ အခု ဘေလာ့ဂ္ထဲမွာေတာ့ ဆရာ့ တပည့္ ျဖစ္ေနပါတယ္ေနာ္။
ဆရာေရးတာေတြကို အျမဲတမ္း ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါတယ္။ အေခါက္ေခါက္ဖတ္ၿပီး နားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါတယ္...။
အခုလဲ ေၾကာက္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႕ ေၾကာက္တတ္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ သြားပါတယ္။
ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္...။