Sunday, October 16, 2011

ပ႒ာန္း ပစၥယနိေဒၵသ မိတ္ဆက္ - ၅ (ပုေရဇာတပစၥည္း၊ ပစၧာဇာတပစၥည္း

ပုေရဇာတပစၥည္းပုေရဇာတပစၥေယာတိ -
၁။ စကၡာယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂။ ေသာတာယတနံ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၃။ ဃာနာယတနံ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၄။ ဇိ၀ွါယတနံ ဇိ၀ွာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၅။ ကာယာယတနံ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၆။ ႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၇။ သဒၵါယတနံ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၈။ ဂႏၶာယတနံ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၉။ ရသာယတနံ ဇိ၀ွာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၀။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၁။ ႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၂။ ယံ ႐ူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာ၀ိညာဏဓာတု စ ၀တၱႏၲိ၊ တံ ႐ူပံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ ကိၪၥိကာေလ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကိၪၥိကာေလ န ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ဦးစြာအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ တည္ဆဲအခိုက္တြင္ ေရာက္ေနေသာ ႐ုပ္တရားတုိ႔က ေနာက္မွျဖစ္ေသာ စိတ္ ေစတသိက္တို႔အား ေက်းဇူးျပဳျခင္းသည္ ပုေရဇာတ (ပုေရ - ေရွးဦးအရင္ + ဇာတ - ျဖစ္ျခင္း) မည္၏။ အရင္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း မရွိေတာ့ဘဲ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားၿပီးျဖစ္ေသာ္ ႐ုပ္တရားတို႔ကို မဆိုလို။ ျဖစ္တည္ဆဲအခိုက္ (ဌီခဏ) တြင္ ရွိေသာ ႐ုပ္တရားတို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ႐ုပ္တရားတို႔၏ သက္တမ္းသည္ နာမ္တရားတို႔ထက္ ပို၍ ရွည္ၾကာသည္ကို သတိျပဳသင့္၏။

၁။ အရင္ျဖစ္ႏွင့္ေသာ စကၡဳ၊ ေသာတ၊ ဃာန၊ ဇိ၀ွာ၊ ကာယ၊ ဟဒယ၀တၳဳဟူေသာ မွီရာ၀တၳဳ႐ုပ္ ၆-မ်ိဳးတို႔သည္ စကၡဳ၀ိညာဏ္၊ ေသာတ၀ိညာဏ္စေသာ ၀ိညာဏခႏၶာ ၇-မ်ိဳးတို႔အား တည္ရာမွီရာအျဖစ္ ေက်းဇူးျပဳေနေသာ ၀တၳဳပုေရဇာတ နိႆယပစၥည္း
၂။ အရင္ျဖစ္ႏွင့္ေသာ ႐ူပါ႐ံု၊ သဒၵါ႐ံု၊ ဂႏၶာ႐ံု၊ ရသာ႐ံု၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုဟူေသာ ပၪၥာ႐ံု ငါးပါးတို႔သည္ ၀ိညာဏခႏၶာ ၇-မ်ိဳးတို႔အား အာ႐ံုအျဖစ္ ေက်းဇူးျပဳေနေသာ အာရမၼဏ ပုေရဇာတ ပစၥည္းဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ပုေရဇာတပစၥယနိေဒၵသ၏ ၀ါက် အမွတ္ ၁ မွ ၅ အထိ ငါးမ်ိဳးတို႔သည္ ၀တၳဳပုေရဇာတ နိႆယပစၥည္းမ်ား ျဖစ္၏။ အဓိပၸါယ္အက်ယ္သည္ နိႆယပစၥယနိေဒၵသ ၀ါက် အမွတ္ ၆ မွ ၁၀ အထိႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ “နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ” အစား “ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ” ဟု ေျပာင္းသြားသည္သာ ထူးသည္။

၁။ စကၡာယတနံ - မ်က္စိအၾကည္ဟူေသာ ျဖစ္တည္ရာသည္
စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ - ျမင္သိစိတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၂။ ေသာတာယတနံ - နားအၾကည္ဟူေသာ ျဖစ္တည္ရာသည္
ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ - ၾကားသိစိတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၃။ ဃာနာယတနံ - ႏွာေခါင္းအၾကည္ဟူေသာ ျဖစ္တည္ရာသည္
ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ - နံသိစိတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုနံသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၄။ ဇိ၀ွါယတနံ - လွ်ာအၾကည္ဟူေသာ ျဖစ္တည္ရာသည္
ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ - အရသာသိစိတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုအရသာသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၅။ ကာယာယတနံ - ကိုယ္အၾကည္ဟူေသာ ျဖစ္တည္ရာသည္
ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ - ေတြ႔ထိသိစိတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုေတြ႔ထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။

ပုေရဇာတပစၥယနိေဒၵသ၏ ၀ါက် အမွတ္ ၆ မွ ၁၁ အထိ ၆-မ်ိဳးသည္ အာရမၼဏ ပုေရဇာတ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အာရမၼဏပစၥယနိေဒၵသ၏ ၀ါက် အမွတ္ ၁ မွ ၆ အထိ ၆-မ်ိဳးႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္၍၊ “အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ” အစား “ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ” ဟု ေျပာင္းသြားသည္သာ ထူး၏။

၆။ ႐ူပါယတနံ - အဆင္းအာ႐ံုသည္၊
စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ - ျမင္သိစိတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၇။ သဒၵါယတနံ - အသံအာ႐ုံသည္၊
ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ - ၾကားသိစိတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၈။ ဂႏၶာယတနံ - အနံ႔အာ႐ုံသည္၊
ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ - နံသိစိတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုနံသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၉။ ရသာယတနံ - ရသာအာ႐ုံသည္၊
ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ - အရသာသိစိတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုအရသာသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၁၀။ ေဖာ႒ာဗၺာယတနံ - အေတြ႔အာ႐ုံသည္၊
ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ - အေတြ႕ထိသိစိတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုေတြ႔ထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
 
၁၁။ ႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ - အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေတြ႔ထိအာ႐ံုတို႔သည္၊
မေနာဓာတုယာ - မေနာဓာတ္အား(၎)၊
တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုမေနာဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္၍ျဖစ္ေသာ တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။

စကၡဳ၊ ေသာတ၊ ဃာန၊ ဇိ၀ွာ၊ ကာယဟူေသာ ၀တၳဳ႐ုပ္ ၅-မ်ိဳးသည္ မုခ်အားျဖင့္ အရင္ျဖစ္ႏွင့္ ၿပီးမွသာလွ်င္ ပၪၥ၀ိညာဏ္တို႔အား ေက်းဇူးျပဳ၏။ ထို႔အတူပင္ ထိုပၪၥ၀ိညာဏ္သိစိတ္တို႔ ျဖစ္ေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ပၪၥဒြါရာ၀ဇၨန္းႏွင့္ သမၸဋိစၧိဳင္းဟူေသာ မေနာဓာတ္သည္လည္း အရင္ျဖစ္ႏွင့္ၿပီးေသာ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္ကိုသာ မွီ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္သည္ ဘ၀ျဖစ္ဆဲ ပ၀တၱိကာလ၌ အရင္ျဖစ္ႏွင့္ ၿပီးေသာ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္အား မွီ၍ျဖစ္ၿပီး၊ ဘ၀အစ ပဋိသေႏၶကာလ၌မူ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္ႏွင့္ အတူတၿပိဳင္နက္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္အား ပ၀တၱိကာလတြင္ ပုေရဇာတ နိႆယပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍၊ ပဋိသေႏၶကာလတြင္ သဟဇာတ နိႆယပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္ဟု ဆိုရ၏။ (အဓိပၸါယ္ ပိုမိုရွင္းလင္းေစရန္ နိႆယပစၥယနိေဒၵသ ၀ါက် အမွတ္ ၁၁ႏွင့္ သဟဇာတပစၥယနိေဒၵသ ၀ါက် အမွတ္ ၆ တို႔ႏွင့္လည္း ျပန္လည္တိုက္ဆိုင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္)။

၁၂။ ယံ ႐ူပံ နိႆာယ - အၾကင္ (ဟဒယ၀တၳဳ) ႐ုပ္ကို မွီ၍၊
မေနာဓာတု စ - မေနာဓာတ္သည္၎၊
မေနာ၀ိညာဏဓာတု စ - မေနာ၀ိညာဏ္ဓာတ္သည္၎၊
၀တၱႏၲိ - ျဖစ္ၾကကုန္၏။
တံ ႐ူပံ - ထို (ဟဒယ၀တၳဳ) ႐ုပ္သည္၊
မေနာဓာတုယာ - မေနာဓာတ္အား(၎)၊
တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုမေနာဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ - မေနာ၀ိညာဏ္ဓာတ္အား(၎)၊
တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုမေနာ၀ိညာဏ္ဓာတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
ကိၪၥိကာေလ - အခ်ိဳ႕ကာလ၌ (ပ၀တၳိကာလကို ဆိုလို)
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေရွးဦးအရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ (ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
ကိၪၥိကာေလ - အခ်ိဳ႕ကာလ၌ (ပဋိသေႏၶကာလကို ဆိုလို)
န ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင္ ေက်းဇူးမျပဳ (ေရွးဦးအရင္မျဖစ္ႏွင့္) ၾက။

ပုေရဇာတပစၥည္းအားလံုးတို႔သည္ ျဖစ္တည္ဆဲ ႐ုပ္တရားက နာမ္တရားကို ေက်းဇူးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္တရားတို႔သည္ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ႏွင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း တသားတည္း ေရာယွက္ႏိုင္သည္ မဟုတ္၍ ပုေရဇာတ ၀ိပၸယုတၱ ပစၥည္းဟုလည္း မည္၏။ ျဖစ္တည္ဆဲ ႐ွိဆဲ ႐ုပ္တရားတို႔က ေက်းဇူးျပဳေနျခင္းျဖစ္၍ ပုေရဇာတ အတၳိ ပစၥည္းဟုလည္း
မည္၏။ မခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေသးေသာ ႐ုပ္တရားတို႔က ေက်းဇူးျပဳေနျခင္းျဖစ္၍ ပုေရဇာတ အ၀ိဂတ ပစၥည္းဟုလည္း  မည္၏။

ပစၧာဇာတပစၥည္းပစၧာဇာတပစၥေယာတိ -
ပစၧာဇာတာ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ပုေရဇာတႆ ဣမႆ ကာယႆ ပစၧာဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

အရင္ျဖစ္ႏွင့္ေသာ ႐ုပ္တရားတို႔အား ေနာက္မွျဖစ္ေသာ နာမ္တရားတို႔က ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအား ပစၧာဇာတပစၥည္း (ပစၧာ - ေနာက္မွ + ဇာတ - ျဖစ္ျခင္း) ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္ မည္၏။ ပစၧာဇာတပစၥည္းသည္ ႐ုပ္တရား အသစ္တို႔အား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ (ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရဟူေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔ေၾကာင့္) ျဖစ္ေပၚၿပီးသား ႐ုပ္တရား အစုအေ၀း (ကာယ) အား ဆက္လက္တည္တံ့ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ မိုးဦးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကေသာ ေကာက္စပါးတို႔အား မေျခာက္မေသြ႕ဘဲ တိုးတက္စည္ပင္ေစရန္ မိုးလယ္၊ မိုးေႏွာင္း၌ ႐ြာေသာ မိုးတို႔က ေစာင့္ေရွာက္ ေထာက္ပံ့သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟု ေရွးဆရာတို႔က ဥပမာ ေပးၾက၏။ သတၱ၀ါတုိ႔ အသက္ရွင္သန္ေနျခင္းသည္ အာယု (အသက္ ဇီ၀ိတိေႁႏၵ)၊ ဥသၼာ (ကိုယ္ေငြ႔ - ကမၼဇေတေဇာ) ႏွင့္ ၀ိညာဏ (သိစိတ္) ဟူေသာ တရားသံုးပါးက ေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုတရားသံုးပါး ကင္းကြာသြားပါက ငွက္ေပ်ာတံုး၊ လက္ပံတံုးကဲ့သို႔ အသက္မဲ့ေသာ အေသေကာင္ ျဖစ္သြားရေၾကာင္း သုတၱန္ေဒသနာတို႔တြင္ ျပဆို၏။ ဤတြင္ ၀ိညာဏ္ေခၚ စိတ္ေစတသိက္တို႔က ကိုယ္ကာယအေပါင္းအား ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းသည္ ပစၧာဇာတပစၥည္း၏ သတၱိပင္ ျဖစ္သည္။

ပစၧာဇာတာ - ေနာက္မွျဖစ္ေသာ
စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ - စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔သည္
ပုေရဇာတႆ - အရင္ျဖစ္ႏွင့္ေသာ
ဣမႆ ကာယႆ - ဤ ႐ုပ္အစုအေ၀းအား
ပစၧာဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ - ေနာက္မွျဖစ္၍ (ပစၧာဇာတပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။

ပစၧာဇာတပစၥည္းသည္ ေနာက္မွျဖစ္ေသာ နာမ္တရားတို႔က အရင္ျဖစ္ႏွင့္ေသာ ႐ုပ္တရားအား ေက်းဇူးျပဳရာတြင္ ေရာယွက္ျခင္း မရွိသည္ျဖစ္၍ ပစၧာဇာတ ၀ိပၸယုတၱ ပစၥည္းလည္း မည္၏။ နာမ္တရားတို႔ ရွိဆဲ၌သာလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္၍ ပစၧာဇာတ အတၳိ ပစၥည္း၊ ပစၧာဇာတ အ၀ိဂတ ပစၥည္းလည္း မည္၏။

ဆက္ရန္ ...

2 comments:

Ven Ghosaka said...

ပ႒ာန္းမွတ္စုေတြ မွတ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဘုန္းဘုန္းလည္း ပ႒ာန္းပုိ႔ခ်ေနတာမုိ႔ လူေတြ နာလည္းေအာင္ သင္ၾကားေပးရာမွာ ေတာ္ေတာ္အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားတရာေတာ္ေတြ ဆထက္တပုိ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ပါေစ..
လုိအင္ဆႏၵေတြလည္း ျပည့္ဝပါေစ..
ဘုန္းဘုန္း ၊ ကေနဒါ

sonata-cantata said...

ဘုန္းဘုန္း
အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သိရ၍ ၀မ္းသာရပါသည္
အမွားေတြ႔လွ်င္လည္း ေထာက္ျပေစလိုပါသည္ ဘုရား

ဧရာ