Friday, October 21, 2011

ပ႒ာန္း ပစၥယနိေဒၵသ မိတ္ဆက္ - ၇ (အ၀ိဂတပစၥည္း)

အ၀ိဂတပစၥည္းအ၀ိဂတပစၥေယာတိ -
၁။ စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂။ စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၃။ ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၄။ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၅။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၆။ စကၡာယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၇။ ေသာတာယတနံ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၈။ ဃာနာယတနံ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၉။ ဇိ၀ွါယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၀။ ကာယာယတနံ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၁။ ႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၂။ သဒၵါယတနံ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၃။ ဂႏၶာယတနံ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၄။ ရသာယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၅။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၆။ ႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၇။ ယံ ႐ူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာ၀ိညာဏဓာတု စ ၀တၱႏၲိ၊ တံ ႐ူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။မကင္းခ်ဳပ္ေသးဘဲ ပစၥဳပၸန္အျဖစ္ ထင္ရွားျဖစ္ေန၊ ရွိေနေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔က ေက်းဇူးျပဳျခင္းအား အ၀ိဂတပစၥည္းဟု ေခၚသည္။ အတၳိပစၥည္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း

ယခုအထိ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပစၥည္းတို႔အား အက်ဥ္းၿခံဳး၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါက -
(၁) အာ႐ံုတို႔သည္ စိတ္ေစတသိက္တို႔အား အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္။
(၂) ၀တၳဳ႐ုပ္တို႔သည္ စိတ္ေစတသိက္တို႔အား (ပုေရဇာတ/သဟဇာတ) နိႆယပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္။
(၃) စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ အခ်င္းခ်င္း သမၸယုတၱ၊ အညမည၊ သဟဇာတပစၥည္းတို႔ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္။
(၄) စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္ မိမိတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္တရားတို႔အား (ပဋိသေႏၶအခိုက္တြင္ အတူျဖစ္ဖက္ ကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား) သဟဇာတပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္။
(၅) ကလာပ္တူေသာ မဟာဘုတ္ အခ်င္းခ်င္းသည္လည္းေကာင္း၊ မဟာဘုတ္တို႔က ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း သဟဇာတပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေနၾကသည္။
(၆) အတူျဖစ္ဖက္ ႐ုပ္တရား နာမ္တရားတို႔သည္ သဟဇာတ၀ိပၸယုတၱ၊ အရင္ျဖစ္ႏွင့္ေသာ ႐ုပ္တရားတို႔သည္ နာမ္တရားတို႔အား ပုေရဇာတ၀ိပၸယုတၱ၊ ေနာက္မွျဖစ္ေသာ နာမ္တရားသည္ အရင္ျဖစ္ႏွင့္ေသာ ႐ုပ္တရားအား ပစၧာဇာတ၀ိပၸယုတၱတို႔ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေနၾကသည္။

သဟဇာတ ၁၅-မ်ိဳး
ပ႒ာန္း ၂၄ ပစၥည္းတြင္ ပစၥည္း ၁၅-မ်ိဳးတို႔သည္ တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အားလံုးျဖစ္ေစ သဟဇာတပစၥည္းတြင္ အက်ံုး၀င္ေနၾကသည္။
(က) သဟဇာတ ပစၥည္း အႀကီး ၄-မ်ိဳး
၁။ သဟဇာတပစၥည္း
၂။ (သဟဇာတ) နိႆယပစၥည္း
၃။ (သဟဇာတ) အတၳိပစၥည္း
၄။ (သဟဇာတ) အ၀ိဂတပစၥည္း
သဟဇာတပစၥည္းသည္ နိႆယ၊ အတၳိ၊ အ၀ိဂတပစၥည္းတြင္ အက်ံဳး၀င္ေန၍ သဟဇာတနိႆယ၊ သဟဇာတတၳိ၊ သဟဇာတာ၀ိဂတပစၥည္းတို႔သည္ သဟဇာတပစၥည္းႏွင့္ အလံုးစံုတူသည္။


(ခ) သဟဇာတ ပစၥည္း အလတ္ ၄-မ်ိဳး
၁။ အညမညပစၥည္း
၂။ ၀ိပါကပစၥည္း
၃။ သမၸယုတၱပစၥည္း
၄။ (သဟဇာတ) ၀ိပၸယုတၱပစၥည္း
ဤသဟဇာတပစၥည္းအလတ္ ၄-မ်ိဳးတို႔သည္ သဟဇာတပစၥည္းမွ ခြဲထြက္လာေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။


(ဂ) သဟဇာတ ပစၥည္း အငယ္ ၇-မ်ိဳး
၁။ ေဟတု
၂။ (သဟဇာတ) အဓိပတိ
၃။ (သဟဇာတ) ကမၼ
၄။ (သဟဇာတ) အာဟာရ
၅။ (သဟဇာတ) ဣႃႏၵိယ
၆။ စ်ာန
၇။ မဂၢ
ဤသဟဇာတ ပစၥည္း အငယ္ ၇-မ်ိဳးတို႔သည္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အားလည္းေကာင္း ယင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ (အတူျဖစ္ဖက္) ႐ုပ္တရားတို႔အား ေက်းဇူးျပဳေနၾကေသာ သဟဇာတပစၥည္းမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ “... သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနၪၥ ႐ူပါနံ ... ပစၥေယနပစၥေယာ” ဟူေသာ ပံုစံျဖင့္ ပစၥယနိေဒၵသတြင္ ေတြ႔ရေသာ ပစၥည္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
ဆက္ရန္ ...

4 comments:

ကိုရင္ said...

copy လုပ္သြားတယ္ အမေရ..

mstint said...

တီတင့္လည္း အရင္ပို႔စ္ေတြထဲက ေကာ္ပီလုပ္ေနတာ S-C ေရ။ ခြင့္မေတာင္းမိဘူးကြယ္ း)
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစေနာ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

S-C said...

လာေရာက္ ဖတ္႐ႈသြားၾကတဲ့ တီတင့္ေရာ၊ ကိုရင္ေရာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ပ႒ာန္း ၂၄-ပစၥည္းစံုသြားရင္လည္း PDF file အျဖစ္ တင္ေပးထားပါမယ္။

Unknown said...

ရွင္းလင္းေပးမႈ အတြက္ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ