Tuesday, July 7, 2009

မဂၤလာခရီး အစ …

ျမန္မာတို႔သည္ “မဂၤလာပါ”ဟု ႏႈတ္ခြန္းဆက္တတ္ၾကသည္။ ေမြးေန႔မဂၤလာ, အလွဴေတာ္မဂၤလာ, လက္ထပ္မဂၤလာစသည္တို႔အား မဂၤလာရွိေသာ အခမ္းအနားမ်ားျဖစ္လိုၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဂၤလသုတ္၏ အဖြင့္အ႒ကထာတြင္ မဂၤလာအား “ဣဒၶိကာရဏံ ၀ုဒၶိကာရဏံ သဗၺသမၸတၱိကာရဏံ (ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း, ႀကီးပြားေၾကာင္း, အလံုးစံုရရွိေစေၾကာင္း)” ဟု ဖြင့္ဆိုျပသည္။ မဂၤလာသည္ “တိုးတက္ႀကီးပြား ေအာင္ျမင္ေစမည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား” မ်ားျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ အလိုရွိေသာ တိုးတက္ႀကီးပြား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိၾကပါၿပီေလာ။ မရေသးလွ်င္ မဂၤလာ မရွိေသး၊ မဂၤလာတရားတို႔ကို မက်င့္သံုးၾကရေသး၍ ျဖစ္သည္ဟုသာ ဆိုရေပမည္။ မဂၤလာသည္ ေလာကီေရး တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္သာ မဟုတ္။ “ေခမံ” ဟူေသာ ေဘးကင္းရာ အဆံုးပန္းတိုင္ နိဗၺာန္ထိ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ နိဗၺာန္တိုင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ မဂၤလာခရီး၏ အစေျခလွမ္းကား “အေသ၀နာစ ဗာလာနံ” ျဖစ္သည္။ အေပါင္းသင္းမမွားဖို႔ လူႀကီးမိဘတို႔၏ သတိေပးခံခဲ့ဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ “လူမိုက္မ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း”သည္ Common Sense ျဖင့္ပင္ နားလည္ႏိုင္ေသာ သာမာန္အဆံုးအမ တစ္ရပ္အျဖစ္ သေဘာထားမိေကာင္း ထားမိေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ဤအခ်က္အား ဗုဒၶက အေလးအနက္ထား၍ ၫႊန္ၾကား ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။ လူမိုက္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းမိ၍ ေဘးဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဇာတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။

ဗုဒၶ၀ါဒအရ အျမင္မွား (မိစၧာဒိ႒ိ) ျဖစ္ေပၚရျခင္း၏ ျပင္ပအေၾကာင္းအရင္းသည္ မိမိတို႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနသူတို႔၏ စကား (ပရေတာ စ ေဃာေသာ) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမိုက္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေနျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ မိစၧာဒိ႒ိအျမင္ကို ျဖစ္ေစသည္။ ေဒ၀ဒတ္ႏွင့္ ေပါင္းမိ၍ အဇာတသတ္သည္ အာဏာအတြက္ ဖခင္ရင္းကို သတ္မည့္ မိစၧာအျမင္ကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေဒ၀ဒတ္၏ မိႈင္းမိေနေသာ အဇာတသတ္အတြက္ ဖခင္အားသတ္ျခင္းကို ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဟု မျမင္၊ အမွားဟု မျမင္။ မိမိ အာဏာရရွိေရး လိုအပ္၍ လုပ္ရေသာ သာမာန္အလုပ္တစ္ခုမွ်သာ ျမင္ေပမည္။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ေဖ်ာင္းဖ်မႈကိုလည္း နားမ၀င္ႏိုင္ေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ “လူမိုက္တို႔အား ေရွာင္ၾကဥ္ေရး” သည္ ပထမဦးစားေပး အေရးတႀကီး ဆံုးမခ်က္ျဖစ္သည္။

“အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ” ကို အျခားေသာ ဗုဒၶအဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ခ်ဲ႕ထြင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ လူမိုက္ဟူသည္ ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ, မိစၧာဒိ႒ိ စေသာ အကုသိုလ္စိတ္အျဖစ္မ်ားေသာ သူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “လူမိုက္အား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း”သည္ အဇၩတၱပိုင္းအရ မိမိတို႔၏ စိတ္တြင္ ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟတို႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ဗာလ” ဟူေသာ စကားသည္ လူမိုက္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ရွိသလို၊ ကေလးသူငယ္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္လည္းရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗာလသည္ ကေလးဆန္ေသာသူ၊ မရင့္က်က္ေသာသူဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟတို႔ အျဖစ္နည္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ မိမိရင့္က်က္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူမိုက္တို႔ႏွင့္ မလြဲေရွာင္သာေပါင္းသင္းရသည့္တိုင္ ထိုသူတို႔၏ အေတြးအျမင္ဆိုးမ်ား မိမိထံကူးစက္ မလာေစရန္ ဂ႐ုျပဳ၍ “ကိုယ္ေပါင္း စိတ္ခြာ” ေရွာင္ရွားေနျခင္းသည္ “အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ”ကို အတြင္းအဇၩတၱပိုင္းအရ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အလြန္ေခါင္းမာေသာ လူမိုက္တို႔ႏွင့္ “ကုိယ္ေပါင္း စိတ္ခြာ” ျပဳႏိုင္ပါမည္ေလာ။ အခ်ိဳ႕ဗာလတို႔သည္ အေတြးအျမင္ မရင့္က်က္ ကေလးဆန္႐ံုမွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ဗာလတို႔သည္ကား လူ႔ပတ္၀န္းက်င္, လူအဖြဲ႔အစည္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ “ပါပ” ေခၚ လူယုတ္မာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသူတို႔ကို ဆက္ဆံရာတြင္ကား လူ႔စည္း, ဘီလူးစည္း ျပတ္သားစြာခြဲျခား၍ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လိုသည္။ အျပစ္ေပး အေရးယူရန္လိုသည္။ ထိုသူတို႔ႏွင့္ “ကိုယ္ေပါင္း စိတ္ခြာ”ျပဳေနပါက မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာပင္ က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။ ထိုလူယုတ္မာတို႔၏ အျပဳအမူ, အေျပာအဆို, အေတြးအေခၚတို႔အား မိမိတို႔၏ ျပဳမူေျပာဆိုေတြးေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ လူအမ်ားက ထင္ျမင္လာႏိုင္၏။ ဗုဒၶသည္ ေဒ၀ဒတ္အား ပကာသနီယကံျပဳ၍ ေဒ၀ဒတ္ ယခုေျပာဆိုျပဳမူသည္မ်ားသည္ “ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ”ႏွင့္ မဆုိင္ ေဒ၀ဒတ္၏ ေျပာဆိုျပဳမူမ်ားသက္သက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေအာင္ ေၾကညာေစခဲ့သည္။ ထို႔အတူပင္ ရဟန္းေတာ္တို႔အား ဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ေစရန္ စြတ္စြဲေျပာဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကေသာ လူယုတ္မာတို႔အား ပတၱနိကၠဳဇၨန ကံေဆာင္ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဤကား “အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ”ကို အျပင္ဗဟိဒၶ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဲ႕ထြင္၍ ဗုဒၶ၏ ၀ိနည္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ”ကို အသံုးခ်၍ မဂၤလာခရီး၏ ပထမေျခလွမ္းကို ခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဧရာ(မႏၲေလး)

0 comments: